Badania i ekspertyzy - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

Celem działalności Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jest poszerzanie wiedzy na temat szkolnictwa wyższego we wszystkich jego obszarach, identyfikowanie problemów i barier w rozwoju tego sektora oraz formułowanie propozycji rozwiązań systemowych. Bazując na kapitale intelektualnym naszego zespołu, specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów, przygotowaliśmy ofertę dla uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego obejmująca opracowywanie ekspertyz, raportów i analiz oraz kompleksowe usługi badawcze w zakresie: projektowania, gromadzenia danych, analizy i prezentacji wyników badań.


Na zlecenie szkół wyższych realizujemy badania i opracowujemy ekspertyzy w zakresie szkolnictwa wyższego, dotyczące m.in.:

 • diagnozy wizerunku uczelni;
 • monitoringu losów absolwentów uczelni;
 • oczekiwań pracodawców odnośnie do kompetencji (zawodowych, społecznych i interpersonalnych) absolwentów uczelni (i danego kierunku);
 • potrzeb i oczekiwań kandydatów na studia;
 • jakości doradztwa zawodowego na uczelni.
 

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia projektów badawczych, ewaluacji i ekspertyz obejmujących:

 • przygotowanie koncepcji badawczych,
 • opracowanie metodologii badawczych,
 • przygotowanie narzędzi badawczych i dobór adekwatnych technik badawczych oraz źródeł danych,
 • dobór próby do badań ilościowych i jakościowych,
 • organizację i realizację procesu badawczego,
 • rekrutacje respondentów i uczestników badań jakościowych,
 • skuteczną realizację badań z wykorzystaniem różnorodnych technik badawczych,
 • analizę i interpretację wyników badań,
 • opracowanie raportów zawierających praktyczne wnioski i rekomendacje,
 • opracowanie ekspertyz społeczno -gospodarczych.

Nasi eksperci  posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych badań, ewaluacji, analiz i ekspertyz skierowanych do sektora prywatnego i publicznego, a w szczególności do podmiotów i instytucji związanych z edukacją i szkolnictwem wyższym.

Oferujemy pełny katalog metod i technik badań społecznych i ekonomiczno-gospodarczych. Wykorzystywane przez nas metody, techniki i narzędzia dostosowujemy indywidualnie do potrzeb problematyki badawczej.
Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie w rozpowszechnianiu opracowanych wyników badań. tj.:

 • opracowanie planu promocji;
 • druk (przygotowanie do druku, skład, korekta edytorska, etc.);
 • dystrybucję materiałów do grupy docelowej.

Ekspertyza „Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)” opracowana przez zespół ekspertów IRSW pod kierownictwem dra Adama Szota na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została przygotowana z należytą starannością, odpowiadała na potrzeby NCBiR, a jej efekt końcowy można ocenić wysoko.

dr Agnieszka Tokaj-Krzewska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Kierownik Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji

Przykładowe usługi:

Realizujemy badania ilościowe m.in. z wykorzystaniem technik: CAWI, CATI, PAPI, ankieta audytoryjna oraz badania jakościowe, m.in. IDI, TDI, FGI. Każde prowadzone przez nas badanie jest szczegółowo zaplanowane oraz dostosowane do potrzeb Klienta. Proces badawczy kończy się każdorazowo opracowaniem raportu wraz z wytycznymi i rekomendacjami dotyczącymi danego problemu.

Na zlecenie szkół wyższych realizujemy badania i opracowujemy ekspertyzy w zakresie szkolnictwa wyższego obejmujące m.in. następujące kwestie:
• monitoring losów absolwentów uczelni w tym m.in.:
- opracowanie metodologii i narzędzi badania losów absolwentów
- opracowanie i interpretacja wyników badania losów absolwentów (analiza danych, stworzenie raportu wraz z rekomendacjami),
• diagnozę marki uczelni
• opracowanie strategii rozwoju uczelni dostosowanej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy;
• opracowanie propozycji i zaleceń, a także kompleksowych rozwiązań w zakresie budowania i rozwijania współpracy z pracodawcami (otoczeniem społeczno-gospodarczym) służącej zapewnianiu jakości kształcenia;
• przygotowanie diagnozy możliwości zacieśnienia współpracy z pracodawcami w zakresie określania efektów kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych studentów dostosowanych do potrzeb rynku pracy;
• badanie jakości kształcenia danej uczelni;
• sporządzenie diagnozy oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji (zawodowych, społecznych i interpersonalnych) absolwentów uczelni (i danego kierunku);
• badanie potrzeb i oczekiwań kandydatów na studia;
• badanie satysfakcji studentów;
• badanie jakości doradztwa zawodowego;
• badanie UX strony internetowej uczelni (wersja stacjonarna i mobilna) – badanie doświadczenia użytkownika strony internetowej, które pozwala na wskazanie elementów wymagających usprawnienia.

Prowadzimy ewaluacje projektów przed, w trakcie i po ich zakończeniu, dokonujemy rzetelnej oceny projektów pod względem trafności, efektywności, skuteczności, użyteczności i oddziaływania.

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, lok. 2.13, 20-325 Lublin, moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie zawartym w formularzu:

w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,*

w celu przekazywania mi informacji handlowych o realizowanych produktach i usługach na adres mailowy wskazany w formularzu zgodnie z unormowaniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Mam świadomość, że wyrażenie przeze mnie zgody jest dobrowolne oraz że mogę odwołać zgodę w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej. Zapoznałem/-am się z Polityką prywatności.

* Pole obowiązkowe. Brak jego zaznaczenia uniemożliwia skorzystanie z formularza kontaktowego.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl