Print Friendly
+100%-

Specjalizujemy się w rozwijaniu kompetencji zawodowych i osobistych pracowników szkół wyższych, zarówno pracowników naukowych, dydaktyków, kadry zarządzającej, jak i pracowników administracji każdego szczebla. Opracowujemy i wdrażamy krótko- i długofalowe programy podnoszenia kwalifikacji, dostosowane do potrzeb i wymagań naszych klientów.

Oferujemy uczelniom wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Na zlecenie naszych klientów tworzymy i wdrażamy systemy wartościowania stanowisk pracy, systemy oceny okresowej oraz systemy motywacyjne dla pracowników. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu przygotowania i realizacji procesu rekrutacji, jak również selekcji kandydatów na różnorodne stanowiska pracy (zarówno wśród nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji niższego, średniego i wyższego szczebla).

Wspólnie z klientem ustalamy cele, jakie chce osiągnąć. Następnie dokonujemy wnikliwej analizy, uwzględniając możliwie jak najszerszy kontekst sytuacji. Kolejnym krokiem jest propozycja adekwatnych i możliwych do przeprowadzenia działań. Po akceptacji klienta zabieramy się do pracy.

Na życzenie klienta przygotowujemy raport podsumowujący efekty zrealizowanego projektu oraz przygotowujemy przedstawicieli Uczelni do dalszego wdrażania i rozwijania zaproponowanych przez nas rozwiązań.

Jakimi metodami pracujemy?

  • Doradztwo/Coaching
  • Assessment/Development Center
  • Szkolenia rozwijające kompetencje zawodowe

Nasi eksperci posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w środowisku akademickim - zarówno w  uczelniach publicznych jak i prywatnych. Dlatego pozostają szczególnie wrażliwi na problemy i trudności napotykane najczęściej i zgłaszane przez osoby pracujące w  szeroko rozumianym środowisku uniwersyteckim.

Dzięki wieloletniej pracy z pracownikami i studentami uczelni wyższych stosujemy najwyższej jakości licencjonowane narzędzia wspierające procesy rozwojowe:

  • MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II
  • The EQ – i 2.0® (Model of Emotional Inteligence)
  • Extended DISC®
  • Analiza Transakcyjna

Rozumiemy złożoność i relatywność trudności i problemów z jakim boryka się środowisko akademickie, dlatego nasze działania i programy wspierające lub/i naprawcze przygotowujemy w oparciu o indywidualne zapotrzebowanie klienta/instytucji oraz wnikliwą analizę i diagnozę zastanej sytuacji. Rozwiązania, które proponujemy opieramy zarówno na licencjonowanych narzędziach jak i na autorskich programach przygotowanych przez naszych ekspertów.

W skład naszego zespołu ekspertów wchodzą doświadczeni trenerzy, psychologowie, doradcy zawodowi, którzy przez wiele lat pracowali w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego. Ich wiedza i umiejętności to gwarancja dobrego i stabilnego rozwoju kadr uczelni.

Cechuje nas indywidualne podejście do każdego klienta, które pozwala nam na tworzenie jedynych w swoim rodzaju rozwiązań.

MBTI® to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs - Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata.

Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym min. w świecie biznesu narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy funkcjonowaniem ludzi i czerpać korzyści wynikające z unikatowego potencjału, jaki posiada każdy człowiek

.

W pracy z MBTI® badamy 4 obszary funkcjonowania człowieka i jego preferencje w zakresie:


Ekstraversion
(czerpią energię ze świata zewnętrznego)

Gdzie kierujesz swoją uwagę? Skąd preferujesz czerpać energię?

Introversion
(koncentrują się na wewnętrznym świecie)
Sensing
(koncentracja na szczegółach
 i praktycznych rozwiązaniach)
Jaki rodzaj informacji preferujesz i jakiemu ufasz?Intuition
(koncentracja na skojarzeniach i kreatywnych rozwiązaniach)

Thinking

(oparcie decyzji o kryteria logiczne)

 

Jak podejmujesz decyzje?
Feeling

(oparcie decyzji o uczucia
i wartości)

Judging

(zaplanowany
i uporządkowany)
Jaki styl życia preferujesz?
Percieving

(elastyczny i spontaniczny)

 

Na bazie wskaźnika MBTI są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego i zawodowego, odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów.

Od ponad 50 lat wskaźnik ten jest regularnie badany pod względem jego rzetelności i trafności oraz udoskonalany. Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej.

Przykładowe usługi:

Oferujemy wsparcie w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań i realizacji podjętych wyzwań dla kadry zarządzającej Uczelnią w postaci indywidualnego doradztwa/coachingu menadżerskiego – opartego na licencjonowanych metodach diagnostyczno – rozwojowych:
• MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II
• The EQ – i 2.0® (Model of Emotional Inteligence)
• Extended DISC®
• Analiza Transakcyjna

Sesje doradcze/coachingowe mogą pomóc:
- rozpoznać swoje kompetencje i na nich koncentrować się w procesie zarządzania,
- tworzyć nowe narzędzia pracy,
- otrzymać informacje zwrotne odnośnie jego stylu zarządzania oraz relacji z podwładnymi,
- poznać nową perspektywę zarządzania,
- szczegółowo zdiagnozować obszary do rozwoju,
- wypracować swoje własne sposoby inspirowania do działania tych, którzy podążać mają za ich wizją i celami.

Jest to jedna z najbardziej obiektywnych i trafnych metod oceny predyspozycji zawodowych. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju zadań symulacyjnych pozwala na bezpośrednią obserwację i weryfikację umiejętności praktycznych. Podczas AC/DC uczestnicy muszą sobie poradzić w trudnych sytuacjach (zadania przygotowane są tak, by stanowiły odzwierciedlenie realnych sytuacji na danym stanowisku). Zadaniem zespołu asesorów jest rzetelna ocena poziomu kompetencji poszczególnych uczestników. Ocena może dotyczyć zarówno umiejętności twardych, jak i kompetencji miękkich tj. współpraca w zespole, zarządzanie czasem i miejscem pracy, autoprezentacja i wiele, wiele innych.

Oferujemy usługi w zakresie:
- rekrutacji wewnętrznej/zewnętrznej,
- awansu pionowego/poziomego
- oceny potencjału zawodowego pracowników,
- projektowania ścieżek rozwoju na poszczególnych stanowiskach
- projektowania optymalnych działań rozwojowych dla konkretnych pracowników

Programy szkoleniowe, które proponujemy mogą dotyczyć każdej tematyki w obszarach, w których pracownicy zgłaszają zapotrzebowanie. Szkolenia przygotowywane są z uwzględnieniem konkretnych potrzeb, specyfiki warunków, jednostki, działu w strukturze zarówno formalnej jak i nieformalnej. Oferujemy projekty szkoleniowe zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej, dedykowanej danej grupie pracowników.

Realizowana dotychczas tematyka szkoleń:
- Prezentacje i wystąpienia publiczne
- Inteligencja emocjonalna
- Asertywność w środowisku akademickim
- Budowanie zespołu
- Komunikacja w zespole
- Leadership/przywództwo
- Zarządzanie stresem
- Efektywne uczenie
- Typy psychologiczne w procesie nauczania
- Metody aktywizujące w procesie dydaktycznym
- Konflikty w zespole

System ocen pracowniczych to narzędzie wykorzystywane do kompleksowego zarządzania kadrami, coraz częściej stosowane także w jednostkach sektora szkolnictwa wyższego. W zależności od potrzeb uczelni, możemy zaprojektować systemy oparte o kompetencje, zarządzanie przez cele powiązane z wynagradzaniem i premiowaniem, polityką awansowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Komplementarnie do systemu oceny oferujemy opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych.

W jaki sposób pracujemy?
- Ustalamy z Klientem zakres prac oraz oczekiwania względem systemu oceny;
- Analizujemy środowisko pracy w Uczelni, jej otoczenie i specyfikę;
- Opracowujemy projekt systemu, dobierając odpowiednie rodzaje metod oceny;
- Po akceptacji przez Klienta wdrażamy system i przeprowadzamy pilotażową ocenę w ustalanym zakresie;
- Opracowujemy raport z oceny, który przekazujemy Klientowi;
- Indywidualne wyniki oceny przekazujemy poszczególnym pracownikom;
- Generujemy informacje niezbędne do planowania rozwoju, budowy kompetencji oraz tworzenia ścieżek kariery.

Oferujemy:
- Przygotowanie kompleksowego opisu stanowiska pracy, profilu kandydata, warunków oraz zasad zatrudnienia;
- Dokonanie odpowiedniego rodzaju rekrutacji (ze względu na rodzaj stanowiska oraz rodzaj rynku pracy, na którym jest poszukiwany pracownik);
- Przeprowadzenie selekcji kandydatów umożliwiające wybór najlepszych kandydatów.

W jaki sposób pracujemy?
- W uzgodnieniu z klientem tworzymy dokładny opis stanowiska, na jakie poszukiwany jest pracownik
- Przeprowadzamy wszelkie procedury rekrutacyjne odpowiadające wymaganiom klienta oraz danego stanowiska
- W uzgodnieniu z klientem przeprowadzamy selekcję kandydatów, na którą składać się będą przegląd podań o pracę, rozmowy kwalifikacyjne, oceny kandydatów zgodnie z profilem oraz wybór odpowiednich technik wyboru najlepszego

Eksperci / trenerzy

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Dołącz plik:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych i marketingowych dotyczących szkoleń i innych usług świadczonych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na używanie przez Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43, lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.irsw.pl i telefonicznie: 81 822 86 15. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności.
Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl