Przepisy przejściowe znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wprowadzają szereg terminów, w których należy dostosować się do zmienionych przepisów. Część z nich jest bardzo krótka, przez co wymagają wytężonej uwagi i sprawności działania. Szczególną uwagę należy zwrócić na obowiązek dotyczący studentów cudzoziemców.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zagadnień i terminów przejściowych po 1 października 2016 r.:

Ogólnopolski wykaz studentów
Ogólnopolski wykaz doktorantów
Ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych
Statut uczelni
System antyplagiatowy
Ogólnopolskie repozytorium prac dyplomowych
Minimum kadrowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Minimum kadrowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym - cz. 2
Profile i programy kształcenia
Informacja o profilach i programach kształcenia