Rekomendacje - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej

"W dniu 20 czerwca 2018 roku odbyło się w Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku - Białej szkolenie zamknięte prowadzone przez pana dra Adama Szota Prezesa Zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie. Temat szkolenia brzmiał: "Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA". (...) W opinii zebranych zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym szkolenie cechował bardzo wysoki poziom. (...) Sposób prowadzenia szkolenia pozwolił na bieżącą dyskusję, uzupełnienia i wyjaśnienia problemów oraz bezpośrednie odpowiedzi na pytania. (...) Wybrany, szczegółowy obszar zagadnień w pełnym stopniu wpisał się w oczekiwania słuchaczy. Jego realizacja była wyczerpująca i satysfakcjonująca. Przedstawiane przez Pana Doktora przykłady bardzo dobrze tłumaczyły problemy, były aktualne i co ważne oparte o realia dla nas istotne, tzn. związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem uczelni wyższej. (...) Należy zaznaczyć, że cały proces działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem szkolenia, który wymagał oczywistego kontaktu z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie przebiegał bardzo sprawnie i elastycznie w zakresie doboru tematyki i terminu spotkania. Działania te charakteryzowała również solidność i życzliwość. Dziękujemy i serdecznie polecamy korzystanie z usług Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie."

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

"W dniach 14 - 15 marca 2018 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego zorganizował szkolenie z zakresu zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom WSOSP. (...) Szkolenie przeprowadził Pan dr Aleksander Jakubowski, który w sposób profesjonalny, wykorzystując własne doświadczenie zawodowe i bazując na konkretnych przykładach wyczerpująco wyjaśniał poruszane zagadnienia. Z pełnym przekonaniem możemy rekomendować usługi Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako firmy, która rzetelnie wywiązała się z poleconego jej zadania."

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

"Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie wykonał na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: - Ekspertyzę pt. "Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim", - Moderację spotkania warsztatowego wraz z opracowaniem raportu z warsztatów nt. celów oraz kierunków działań w obszarze rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Wykonawca wykazał się wysokim profesjonalizmem w zakresie powierzonych mu zadań. Zostały one zrealizowane zgodnie z założeniami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, z dużą starannością i na wysokim poziomie merytorycznym."

Uniwersytet Wrocławski

"Wrocławskie Centrum Biotechnologii posiadające status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego z pełnym przekonaniem rekomenduje współpracę z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. W ramach wspólnych działań, ekspert Instytutu – Pan Piotr Pokorny przygotował Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich we Wrocławskim Centrum Biotechnologii KNOW oraz Regulamin przyznawania stypendiów dla najlepszych studentów studiów II stopnia w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Zakres prac obejmował opracowanie i zaproponowanie rozwiązań merytorycznych regulaminów, ich właściwe przygotowanie legislacyjne oraz przygotowanie dokumentacji towarzyszącej na potrzeby zatwierdzenia zasad przyznawania stypendiów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oba regulaminy uzyskały pozytywne opinie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego już przy pierwszym podejściu."

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

“(…) w wyniku dotychczasowej współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego otrzymaliśmy fachowe wsparcie doradcze w kluczowych dla nas obszarach. Usługi doradcze realizowane są przez Instytut terminowo i z pełnym profesjonalizmem. Z pełną odpowiedzialnością polecamy usługi oferowane przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego tym, którzy poszukują fachowego doradztwa oraz instytucji gwarantującej jakość usług.”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ekspertyza „Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII – Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ)” opracowana przez zespół ekspertów IRSW pod kierownictwem dra Adama Szota na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została przygotowana z należytą starannością, odpowiadała na potrzeby NCBiR, a jej efekt końcowy można ocenić wysoko.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

„(…) Warsztat zorganizowany przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego pt. „Uznawanie efektów uczenia się” został przygotowany na wysokim poziomie merytorycznym. Prowadzącego cechował profesjonalizm i umiejętności dydaktyczne, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego warsztatu. Wiedza pozyskana podczas zajęć jak i przedstawione materiały dydaktyczne okazały się bardzo pomocne w zgłębieniu zagadnień związanych z procedurą efektów uczenia się. Z pewnością w przyszłości skorzystam ze szkoleń i warsztatów organizowanych przez Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Niniejszym pragnę gorąco zarekomendować Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera uczelni w procesach zapewniania i podnoszenia jakości kształcenia. W okresie Listopad 2015 – Styczeń 2016 eksperci Instytutu przeprowadzili w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie kompleksowy audyt funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. Efektem audytu było opracowanie szczegółowego raportu podsumowującego, w którym w rzetelny sposób zostały zarówno przedstawione jak i ocenione oraz omówione poszczególne elementy istniejącego systemu jakości. Raport uwzględniał także zestawienie ogólnych zaleceń i kierunków prac naprawczych i rozwojowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu i podejścia ekspertów IRSW do powierzonego im zlecenia. Przygotowany raport podsumowujący audyt w rzetelny i obiektywny sposób przedstawił stan faktyczny a poszczególne oceny i sformułowane rekomendacje pozwoliły nam na podjęcie odpowiednich działań zmierzających do rozbudowy i poprawy wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

Politechnika Lubelska

Współpracując z ekspertami Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, mieliśmy okazję przekonać się, z jak wielką skrupulatnością i starannością przygotowują się do powierzonego im zadania. Zwróciliśmy szczególną uwagę na indywidualne podejście odbiorców i dostosowanie usług doradczych do ich potrzeb. Ponieważ wsparcie udzielone przez ekspertów IRSW cechował pełny profesjonalizm, z przyjemnością udzielamy rekomendacji, polecając tym samym Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako rzetelnego partnera.

Uniwersytet Rzeszowski

“(…) Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od uczestników szkolenia, którzy podkreślali aktualność omawianej problematyki, wiedzę i doświadczenie prowadzącego oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień, które jest niezwykle cenne i potrzebne w bieżącej pracy uczelni. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone na najwyższym poziomie. Szczególnie warte podkreślenia jest również wsparcie poszkoleniowe ekspertów Instytutu.”

Uniwersytet w Białymstoku

„(…) W mojej opinii warsztaty zostały przygotowane w sposób profesjonalny. Istotne jest to, że IRSW jako pierwsza firma szkoleniowa zareagował na zapotrzebowanie uczelni w tym zakresie. Walidacja to jeszcze nieznana w środowisku akademickim „materia” co do której przepisy mówią bardzo niewiele. Uczelnie nie mają w tym względzie żadnych doświadczeń a wątpliwości jest wiele, tak więc każda dyskusja na ten temat jest bardzo potrzebna. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, i co więcej uzyskania na zadane pytania odpowiedzi na bieżąco. Organizacja warsztatów w niewielkich grupach dała możliwość podejścia do tematu w sposób indywidualny a jednocześnie umożliwiła wspólną dyskusję i wypracowanie pewnych reguł jednolitych dla wszystkich uczelni. Reasumując wysoko oceniam poziom przeprowadzanych przez Instytut warsztatów.”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

„(…) Warsztat został zrealizowany w sposób profesjonalny i na wysokim poziomie merytorycznym. Komunikatywny i zarazem bardzo interesujący sposób prowadzenia zajęć bazował na konkretnych przykładach i doświadczeniu trenera. Materiały szkoleniowe przekazane uczestnikom zostały opracowane w sposób przejrzysty i czytelny, stanowiąc doskonałe uzupełnienie i przypomnienie wiedzy. Zakres tematyczny warsztatu spełnił moje oczekiwania wzbogacając dotychczasową wiedzę i umiejętności. W związku z powyższym mogę zdecydowanie polecić Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako doświadczonego, solidnego i wiarygodnego organizatora szkoleń poświęconych problemom i wyzwaniom szkolnictwa wyższego.”

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

“(…) Z przyjemnością potwierdzamy, że zarówno szkolenie zorganizowane w siedzibie naszej Uczelni, jak również te szkolenia, z których korzystaliśmy w Instytucie, zorganizowane były w sposób profesjonalny, z należytą starannością i zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Zajęcia były przeprowadzone w sposób interesujący, a prowadzący wykazał się dużą wiedzą i praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym chętnie dzielił się z uczestnikami szkolenia, czyniąc to w sposób ciekawy i sprzyjający zaangażowaniu w tematykę szkolenia.”

Politechnika Warszawska

"(...) Adam Szot - ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego uczestniczył w pracach nad przeglądem i modernizacją wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego wiedza, doświadczenie, systemowe spojrzenie oraz zaangażowanie przyczyniły się do wprowadzenia wielu istotnych zmian projakościowych, dostosowanych do specyfiki kształcenia na naszym Wydziale, Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu synergii, jaki udało się osiągnąć w ramach realizacji tego zadania, oraz efektu finalnego pracy. Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy współpracę w zakresie tworzenia i doskonalenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia".

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Polecam szkolenie dotyczące "Znowelizowanych procedur awansu naukowego po 24 listopada 2015 r". Osoba prowadząca w sposób przystępny i wyczerpujący wyjaśniła zagadnienia. Program zawierał istotne aspekty."
Iwona Lipka Z-ca kierownika Wydziału Lekarsko - Dentystycznego WUM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

"Niniejszym gorąco rekomenduję Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako bardzo dobrego partnera dla uczelni wyższych. Szkolenie ["Wspólne i podwójne dyplomy - studia I i II stopnia dla cudzoziemców"] przeprowadzone było w sposób kompleksowy, merytoryczny i rzetelny. Materiały szkoleniowe okazały się niezastąpionym źródłem informacji, a prowadząca szkolenie wykazała dużą łatwość i swobodę w interakcji z grupą oraz profesjonalizm. W planach mamy już dalszą współpracę z IRSW w zakresie szkoleń dla pracowników".

Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

"Szkolenie ["Nowelizacje ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym 2016"] prowadzone w dobrej atmosferze, z możliwością zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Prowadzący w bardzo przystępny i uporządkowany sposób przedstawił interpretację aktów prawnych".

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

"Szkolenie ["Uznawanie efektów uczenia się"] przeprowadzone w bardzo efektywny sposób - bardzo kompetentny prowadzący, który nawiązuje kontakt ze słuchaczami, zapewnia wyjaśnienie najtrudniejszych kwestii."

CM UMK w Bydgoszczy - Wydział Lekarski

"Z przyjemnością rekomendujemy Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego jako partnera merytorycznego w zakresie tematyki szkolnictwa wyższego i procedur awansu naukowego. W dniach 1 - 2 marca 2017 r. ekspert IRSW - Piotr Pokorny, przeprowadził kompleksowe szkolenie pn. "Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań awansu naukowego". Szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziomie, a ekspert charakteryzował się znakomitą znajomością poruszanych zagadnień, także w ujęciu praktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje forma i sposób przekazywania informacji. Prowadzący w sposób skrupulatny przekazał wyjaśnił wszystkie zagadnienia oraz przekazał bogate i użyteczne materiały, w tym wzory uchwał i dokumentów z postępowań awansowych, dzięki czemu możliwe było szybkie wdrożenie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkolenia. Warto dodatkowo podkreślić, że ekspert IRSW w dalszym ciągu pozostaje w kontakcie z uczestnikami szkolenia i pomimo jego zakończenia, wspiera naszą jednostkę w sprawach z zakresu awansów naukowych. Po przeprowadzonym szkoleniu na naszym wydziale, z całą pewnością możemy polecić współpracę z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego oraz z jego ekspertami, szczególnie w zakresie procedur przeprowadzania postępowań naukowych."

CM UMK w Bydgoszczy - Wydział Nauk o Zdrowiu

"Z przyjemnością potwierdzamy, że przeprowadzone przez Fundację Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie szkolenie nt.: „Szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań awansu naukowego", które odbyło się w dniach 1-2 marca 2017 r. w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Bydgoszczy zostało przygotowane w sposób bardzo profesjonalny. Wiedza i doświadczenie eksperta: Pana Piotra Pokornego, zostały bardzo wysoko ocenione przez wszystkich uczestników szkolenia. Prowadzący miał bardzo dobry kontakt ze słuchaczami oraz skrupulatnie wyjaśniał najtrudniejsze kwestie, również te, które dotyczyły konkretnych przypadków na Naszym Wydziale. Forma przeprowadzonych zajęć była przystępna i zrozumiała, a część warsztatowa objęła omówienie typowych i nietypowych problemów proceduralnych, jak również uwzględniła przygotowywanie różnych uchwał, pism i dokumentów w toku postępowań awansowych. W planach mamy dalszą współpracę z IRSW w zakresie doszkalania współpracowników. Jesteśmy przekonani, że Państwa wsparcie merytoryczne będzie nieocenione. Z wielką przyjemnością rekomendujemy innym uczelniom współpracę z Fundacją Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Lublinie."

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl