Szkolenia w ofercie - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wszystkimi zmianami jakie wprowadziły w 2016 roku: ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz ustawy nowelizujące ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności w zakresie studiów i spraw studenckich. Szkolenie zostanie dodatkowo wzbogacono o znowelizowane przepisy wykonawcze, które w równie dużym stopniu wpływają na pracę władz oraz administracji uczelnianej.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych, w szczególności zajmujących się obsługą spraw studenckich oraz zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym procesem kształcenia (działy stypendialne, działy jakości). Dodatkowo, z uwagi na dodatkowe treści, szkoleniem mogą być także zainteresowane osoby zajmujące się m.in. zagadnieniami oceny okresowej kadr, itp.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA


Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa konsumenckiego odnoszącymi się do studentów. W dniu 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta, na mocy których wdrożone do polskiego porządku prawnego zostają przepisy unijne w tym zakresie. Nowe przepisy wzmacniają pozycję konsumenta m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych, które przedsiębiorca musi konsumentowi przedstawić jeszcze przed zawarciem umowy. Istotną zmianą jest m. in. wprowadzenie przepisu ułatwiającego konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. UOKiK wielokrotnie wskazywał na stosowanie przez szkoły wyższe niedozwolonych klauzul umownych w umowach ze studentami.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady stosowania prawa konsumenckiego przez uczelnie, tak aby uczestnicy nabyli umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w konkretnej szkole wyższej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie obowiązków uczelni jako podmiotów korzystających ze środowiska, wynikających z uregulowań prawnych. Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby i rodzaje kontroli dokonywane przez organy kontrolujące oraz sankcje, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań. Program szkolenia obejmuje również analizę przypadków zgłoszonych przez uczestników, czas na pytania oraz dyskusję.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: kanclerzy oraz dyrektorów administracyjnych uczelni, pracowników administracji uczelnianej, zajmujących się zagadnieniami BHP (specjaliści ds. BHP), pracowników ochrony środowiska (specjaliści ds. OŚ), pracowników gospodarowania mieniem itp.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami prowadzenia postępowań dyscyplinarnych ws. nauczycieli akademickich w pierwszej instancji oraz ws. studentów i doktorantów w obu instancjach.

Szkolenia kierowane są przede wszystkim do rzeczników dyscyplinarnych oraz członków komisji dyscyplinarnych do spraw studentów i doktorantów.


SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

PROCES KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami i wytycznymi w zakresie konstruowania programów kształcenia na różnych szczeblach, w szczególności w zakresie korelacji dotychczasowych Krajowych Ram Kwalifikacji do wdrożonej Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników uczelni i wydziałów (w szczególności władz uczelni i wydziałów oraz kierowników działów kształcenia), którzy w ramach swojej pracy zawodowej zajmują się projektowaniem i doskonaleniem programów kształcenia oraz zarządzaniem administracyjną stroną prowadzonego kształcenia.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i nabycie przez nich umiejętności projektowania kierunku studiów, przede wszystkim o profilu praktycznym, oraz realizacji kształcenia pod kątem jego jakości przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do problematyki organizacji kształcenia, budowy programu kształcenia i minimum kadrowego, a także prowadzenia wewnętrznej ewaluacji kształcenia.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem oraz zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia, pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia (planowania; organizacji kształcenia).

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl


Szkolenie ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest wyposażenie uczestników w teoretyczną wiedzę na temat efektów uczenia się oraz obowiązujących od niedawna w Polsce zasad ich uznawania. Drugim natomiast jest nabycie przez uczestników umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, czyli umiejętności związane z procedurą uznawania tych efektów przez uczelnie.

Zajęcia kierujemy do osób sprawujących funkcje kierownicze w uczelni i na wydziale (rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów), które będą podejmować decyzje w zakresie uznania efektów uczenia się oraz pracowników administracji (różnych szczebli), którzy będą odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie systemu (lub jego poszczególnych elementów) uznawania efektów uczenia się oraz gromadzenie dokumentacji związanej z tym procesem.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA


Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami wspierania studentów i doktorantów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Słuchacze oprócz poznania katalogu dobrych praktyk nabędą również umiejętności tworzenia długofalowej strategii uczelni na rzecz poprawy warunków kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia kierujemy w szczególności do kadry akademickiej średniego szczebla, której powierzono funkcję pełnomocników lub koordynatorów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także do pracowników dydaktycznych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, a także nabycie przez nich umiejętności prawidłowego redagowania dokumentów związanych z działalnością organów uczelni oraz uporządkowanie wiedzy na temat poprawnego prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez kadrę kierowniczą oraz pracowników dziekanatów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami i wytycznymi w zakresie formalno-prawnych aspektów prowadzenia kształcenia na poziomie studiów wyższych.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników uczelni i wydziałów (w szczególności władz uczelni i wydziałów oraz kierowników działów kształcenia), którzy w ramach swojej pracy zawodowej zajmują się projektowaniem i doskonaleniem programów kształcenia oraz zarządzaniem administracyjną stroną prowadzonego kształcenia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA I OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z prawnymi, jak i praktycznymi aspektami prowadzenia studiów wspólnych, w tym z uwzględnieniem podwójnego dyplomowania.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników uczelni, których zakres obowiązków dotyczy szeroko rozumianej internacjonalizacji kształcenia, w tym prowadzenia studiów wspólnych oraz prowadzenia obsługi nad studiami oferowanymi studentom cudzoziemcom.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy potrzebnej do kompleksowej obsługi studentów cudzoziemców na uczelniach wyższych od rekrutacji po prowadzenie studiów oraz sprawozdawczość. Szkolenie prowadzone jest na uczelni macierzystej pracowników administracji oraz w języku polskim, co ma dawać jak największe poczucie komfortu dla uczestników szkolenia.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału mających bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w swojej codziennej pracy, w tym pracownicy działów współpracy z zagranicą, działów obsługi studenta (zagranicznego) oraz wszystkich pracowników, którzy mają lub mieć będą w swojej pracy do czynienia z obsługa studenta cudzoziemca na jakimkolwiek z etapów jego studiów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia “Komunikacja międzykulturowa w uczelni” jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania. Uczestnicy szkolenia zdobędą też podstawowe umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja, komunikacja w środowisku międzynarodowym, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i podbramkowych oraz umiejętność budowania relacji w miejscu pracy i poza nim. Dzięki warsztatowej formie szkolenia, oparte na wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczestnicy będą mogli także zmienić swoją perspektywę w kontaktach ze studentami (zagranicznymi) oraz przećwiczyć sytuacje kryzysowe czy stereotypowe.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału mających bezpośredni kontakt ze studentami zagranicznymi w swojej codziennej pracy, w tym pracownicy działów współpracy z zagranicą, działów obsługi studenta (zagranicznego), pracownicy akademików oraz dziekanatów, a także osoby pracujące w jednostkach mających styczność ze studentami. Jednym z założeń szkolenia jest także to, że aby komunikacja między pracownikiem administracji a studentem zagranicznym dobrze zadziałała nie jest wymagana znajomość języka angielskiego, czy innego języka obcego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat obszarów, wymiarów i celów internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym oraz jej potrzebie i wyzwań w perspektywie rozwoju i przyszłości na rynku polskim i światowym.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z umiędzynarodowieniem, sprawami zagranicznymi, cudzoziemcami lub innym aspektem internacjonalizacji. Uczestnikami szkolenia mogą zatem być pracownicy działów współpracy międzynarodowej, działów promocji i marketingi, działów rekrutacji i nauczania, a także kadra zarządzająca i władze uczelni wyższej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (menedżerskie i zespołowe)


Głównym celem szkolenia jest usprawnienie komunikacji oraz podniesieniu efektywności pracy zespołowej, co w rzeczywisty sposób przekłada się na sprawność funkcjonowania uczelni.

Dwudniowe szkolenie “Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodę MBTI®” skierowane przede wszystkim do pracowników działów administracyjnych uczelni, jak również do kadry zarządzającej uczelnią – średniego i wyższego szczebla (rektorzy, dziekani, dyrektorzy i kierownicy jednostek).

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom dokonania diagnozy swojego typu osobowości, rozwoju umiejętności interpersonalnych niezbędnych w zarządzaniu ludźmi oraz zdobycie przez nich wiedzy na temat budowania skutecznych zespołów z wykorzystaniem indywidualnego potencjału ich członków.

Z punktu widzenia organizacji MBTI® jest narzędziem wspomagającym procesy zarządzania ludźmi. Doskonale sprawdza się także w zarządzaniem kadrami w jednostkach sektora szkolnictwa wyższego.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Analiza transakcyjna to koncepcja psychologiczna, której autorem jest Eric Berne, autor książki „W co grają ludzie?”. Sama teoria zajmuje się zagadnieniami związanymi z kształtowaniem osobowości człowieka, jak i budowaniem i przebiegiem jego relacji z ludźmi. Praktyka wynikająca z koncepcji ma niezwykle szerokie zastosowanie w biznesie.

Trudności w komunikacji, współpracy w zespołach, efektywne zarządzanie, konfliktami to tylko niektóre obszary, dla których analiza transakcyjna może dostarczyć nie tylko zrozumienie, ale także narzędzia umożliwiające wprowadzanie konkretnych rozwiązań.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

NVC - Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) to prosty, empatyczny sposób budowania porozumienia stworzony ponad 40 lat temu przez Marshalla B. Rosenberga.

Porozumienie Bez Przemocy pomaga tworzyć relacje, budować zespoły w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie. Pomaga wypracowywać rozwiązania włączające potrzeby wszystkich stron. Gdy pracownicy zaczynają komunikować się ze sobą ze zrozumieniem, atmosfera w pracy staje się przyjazna i wspiera potencjał poszczególnych pracowników.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie oparte na modelu inteligencji emocjonalnej EQ – i 2.0 ® przygotowuje uczestników do wykorzystywania świadomości emocjonalnej i umiejętności społecznych do lepszego radzenia sobie w sytuacjach zawodowych i w budowania relacji międzyludzkich.

Szkolenie opiera się na zadaniach grupowych, dyskusji, wspólnym opracowywaniu pomysłów oraz na zadaniach indywidualnych, skłaniających do refleksji i autoanalizy. Uczestnicy szkolenia, dzieląc się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami w zakresie EQ tworzyć będą rozwiązania na zwiększenie efektywności wspólnej pracy.SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

PROCEDURY AWANSU NAUKOWEGO

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Ponadto, celem warsztatów jest także wyposażenie uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach m.in. poprzez opracowanie wzorcowych uchwał w postępowaniach awansowych. Uczestnicy dowiedzą się także, jakie skutki dla postępowań awansowych wywrzeć może projektowana nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

Najbliższe szkolenie już 23 listopada 2017!

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze szczegółowymi zasadami przeprowadzania przewodów doktorskich, w tym także przewodów wspólnych, o charakterze międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym.

Ponadto, celem szkolenia jest także wyposażenie uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych oraz kierowników studiów doktoranckich. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wraz z zasadami, na jakich jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych mają możliwość uznawania stopni naukowych uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo, szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z warunkami, na jakich jednostki organizacyjne mogą ubiegać się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Ponadto, celem szkolenia jest także wyposażenie uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opiera się uczelniany system przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Szkolenie ma także wyposażyć uczestników w umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji, przy samodzielnym rozwiązaniu problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z prawnymi uwarunkowaniami dotyczącymi uczelnianego systemu przyznawania pomocy materialnej wraz z szerokim komentarzem praktycznym oraz wskazaniem dobrych praktyk i orzecznictwa sądowego w zakresie przyznawania świadczeń. Udział w szkoleniu pozwoli usprawnić uczelniane procedury przyznawania wspomnianych świadczeń i jednocześnie uchroni przed powszechnymi błędami w tym zakresie. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: pracowników administracji uczelni i wydziału bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań stypendialnych, a w szczególności dla pracowników działów stypendialno-socjalnych, pracowników dziekanatów, członków komisji stypendialnych, itp. Z uwagi na specyfikę tematu, udział w szkoleniu może okazać się wartościowy również dla dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami stypendialnymi, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy jako organu stypendialnego lub organu nadzorującego przyznawanie pomocy materialnej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl


Celem szkolenia “Ustalanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie ich umiejętności z zakresu ustalania prawa do stypendium socjalnego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt ustalania dochodów potencjalnych beneficjentów stypendium. Kluczowym, a jednocześnie jednym z trudniejszych etapów procedury przyznawania stypendium jest prawidłowe ustalenie dochodu na członka rodziny studenta – wnioskodawcy. Dlatego też szkolenie przyjmie formę warsztatów praktycznych. Szkolenie wyposaży więc uczestników w umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji, dla samodzielnego rozwiązywania problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań stypendialnych, a w szczególności dla pracowników działów stypendialno-socjalnych, pracowników dziekanatów, członków komisji stypendialnych, itp.

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie stoją przed uczelniami i ich jednostkami w kontekście nowych zasad oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz przykładami dobrych praktyk, w tym opartych na międzynarodowych standardach.

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za nadzór nad procesami jakościowymi w uczelni i na wydziale (prorektorów, prodziekanów, pełnomocników) oraz zaangażowanych w bieżące funkcjonowanie systemów zapewniana jakości kształcenia (członkowie komisji i zespołów, pracownicy działów i sekcji).SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM SZKOLENIA

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

Szczegółowe informacje o szkoleniu można uzyskać, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl

* - w zależności od szczegółowego zakresu, szkolenie może być realizowane w wymiarze 1 lub 2 dni szkoleniowych
Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię tematu napisz do nas.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl