Print Friendly
+100%-

Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodologię MBTI®

OPIS SZKOLENIA

Dwudniowe szkolenie “Praca i komunikacja w zespole w oparciu o metodę MBTI®” skierowane przede wszystkim do pracowników działów administracyjnych uczelni, jak również do kadry zarządzającej uczelnią – średniego i wyższego szczebla (rektorzy, dziekani, dyrektorzy i kierownicy jednostek). Głównym celem szkolenia jest usprawnienie komunikacji oraz podniesieniu efektywności pracy zespołowej, co w rzeczywisty sposób przekłada się na sprawność funkcjonowania uczelni.

CELE SZKOLENIA:

 • Analiza osobistego potencjału pracownika
 • Diagnoza stylu pracy zespołu (określenie jego potencjału, mocnych i słabych stron, stylu komunikacji, sposobu rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, etc.)
 • Usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami („lepsze rozumienie siebie i innych”)
 • Lepsze dopasowania zadań do osób
 • Łatwiejsze rozwiązywanie konfliktów
 • Wykorzystanie „różnorodności” do generowania lepszych rozwiązań
 • Zwiększenie efektywności pracy zespołu
Warsztaty prowadzone metodą MBTI® pomagają trafnie zidentyfikować:
 • Mocne i słabe punkty pracy zespołu
 • Indywidualny wkład i zaangażowanie poszczególnych członków
 • Ograniczenia w rozwoju i efektywności pracy zespołu
 • Obecne i potencjalne konflikty mające wpływ na efektywność pracy
 • Działania naprawcze w systemie grupowym i indywidualnym.
W rezultacie aktywnego udziału w szkoleniu, zespół pracowników:
 • Zwiększa swoją efektywność
 • Poprawia styl komunikacji pomiędzy pracownikami i klientami zewnętrznymi
 • Rozwiązuje zaistniałe konflikty i zapobiega powstawaniu kolejnych
 • Wzmacnia swoje mocne strony i pokonuje ograniczenia hamujące rozwój

MBTI® to wskaźnik psychologiczny opracowany przez Katharine Briggs i Isabel Briggs - Myers w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Według MBTI® nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata.

Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym min. w świecie biznesu narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy funkcjonowaniem ludzi i czerpać korzyści wynikające z unikatowego potencjału, jaki posiada każdy człowiek.

W pracy z MBTI® badamy 4 obszary funkcjonowania człowieka i jego preferencje w zakresie:

1. Gdzie kierujesz swoją uwagę? Skąd preferujesz czerpać energię? (Ekstraversion / Introversion)
2. Jaki rodzaj informacji preferujesz i jakiemu ufasz? (Sensing / Intuition)
3. Jak podejmujesz decyzje? (Thinking / Feeling)
4. Jaki styl życia preferujesz? (Judging / Percieving)

Na bazie wskaźnika MBTI są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego i zawodowego, odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów.

Od ponad 50 lat wskaźnik ten jest regularnie badany pod względem jego rzetelności i trafności oraz udoskonalany. Co roku ponad 3 miliony osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji zwrotnej.

Zagadnienia wprowadzające:
Przedstawienie teorii typów psychologicznych

Cztery wymiary typów osobowości:
Poznanie dychotomicznych różnic pomiędzy poszczególnymi preferencjami.

Preferencje:
1. Rozpoznawanie zachowań charakterystycznych dla każdej z preferencji.
2. Znaczenie preferencji w rozumieniu zachowań własnych i innych.
3. Ćwiczenia budujące umiejętności komunikacji z pracownikami.

Własny typ osobowości:
1. Poznanie i zrozumienie – samoocena w procesie grupowym.
2. identyfikacja wrodzonych zalet i obszarów do rozwoju kompetencji menadżerskich.

Temperamenty:
1. Specyfika temperamentów
2. Znaczenie temperamentów w trafnym doborze ludzi do zadań.

Analiza przypadków:
1. Praca uczestników nad rozwiązaniami zgłaszanych sytuacji problemowych.
2. Wypracowywanie sposobów na osiąganie lepszego porozumienia w zespole.

Model Zet rozwiązywania problemów:
Określenie czterech perspektyw podnoszących jakość działań zespołowych.

Opracowanie wniosków dla zespołu:
1. Poznanie sposobów konstruktywnego korzystania z wiedzy o różnicach pomiędzy poszczególnymi typami osobowości
2. Wypracowanie najskuteczniejszych sposobów rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w zespole
3. Omówienie sposobów usprawnienia komunikacji wewnątrz zespołu

Marzena Bichta

Trener, psycholog z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting. Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II. Terapeutka TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – w trakcie certyfikacji).

Pracuje na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej oraz współpracuje z organizacjami i firmami jako psycholog, trener i doradca zawodowy, coach. Pracuje z różnymi grupami społecznymi: pracownikami instytucji państwowych i biznesowych, pracodawcami, osobami poszukującymi pracy.

Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania kompetencji społecznych, zarządzania różnorodnością, treningów umiejętności przedsiębiorczych, planowania kariery zawodowej, budowania zespołów, pracy w grupie, odkrywania własnego potencjału, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym.

W informacjach zwrotnych od uczestników szkoleń uzyskuje wysokie oceny za profesjonalizm, zaangażowanie i styl prowadzenia szkoleń.
Magdalena Bis

Doradca i trener biznesu, z wykształcenia psycholog i socjolog. Od 2003 roku prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych (min. komunikacja, budowanie zespołu, zarządzanie różnorodnością, asertywność, zarządzanie ze stresem).

Jest certyfikowanym coachem (International Coach ICC). Od kilku lat w swojej pracy grupowej i indywidualnej wykorzystuje takie narzędzia jak MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator, certyfiakt Step I i Step II) oraz Analiza Transakcyjna. Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako doradca, psycholog oraz pracownik dydaktyczny – prowadzi zajęcia dla studentów psychologii z zakresu rekrutacji, selekcji oraz rozwoju pracowników w organizacji.

Ukończyła Studium Treningu Grupowego oraz Studium Psychoterapii Integratywnej.

Posiada doświadczenie w pracy z kadrą zarządzającą w biznesie jaki pracowników służby cywilnej różnego szczebla (min. Lukoil, Valeo, PGE, KomEKO, Ruch S.A., Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wydawnictwo SOWA i inni).

Cena za osobę wynosi: 799,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

OFERTA NIE OBEJMUJE NOCLEGU!

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl
Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl