Print Friendly
+100%-

Uznawanie efektów uczenia się (Recognition of Prior Learning)

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest wyposażenie uczestników w teoretyczną wiedzę na temat efektów uczenia się oraz obowiązujących od niedawna w Polsce zasad ich uznawania. Drugim natomiast jest nabycie przez uczestników umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, czyli umiejętności związane z procedurą uznawania tych efektów przez uczelnie.

Szkolenie skierowane jest do osób sprawujących funkcje kierownicze w uczelni i na wydziale (rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów), które będą podejmować decyzje w zakresie uznania efektów uczenia się oraz pracowników administracji (różnych szczebli), którzy będą odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie systemu (lub jego poszczególnych elementów) uznawania efektów uczenia się oraz gromadzenie dokumentacji związanej z tym procesem.

Aktualność tematyki – w związku ze zmianami Prawa o szkolnictwie wyższym od 1.10.2014 r. uczelnie będą miały prawo zaliczania efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną na rzecz realizowanego programu kształcenia. Zagadnienia te wpisują się w aktualne tendencje międzynarodowe w zakresie polityki edukacyjnej;

Kompleksowe podejście - w trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z ogólnymi założeniami teoretycznymi dotyczącymi uznawania efektów uczenia się (RPL), a także specyfiką polskich regulacji prawnych i wreszcie praktycznymi aspektami związanymi z procedurą kwalifikacji zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym;

Praktyczność – forma warsztatowa ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;

Efektywność – zajęcia prowadzone są w niewielkiej (maks. 12 osób) grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający poziom nabytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności;

Doświadczenie – ekspert prowadzący warsztat posiada doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z uznawaniem efektów uczenia się, jest doświadczonym szkoleniowcem.

Zagadnienia wprowadzające
1. Istota RPL
2. Założenia nowelizacji wprowadzającej uznawanie efektów uczenia się
3. Efekty uczelnia się – definicje ustawowe a założenia metodologiczne
4. Efekty uczenia się a efekty kształcenia – wzajemne relacje

Uznawanie efektów uczenia się – wymogi formalne
1. Podmioty mogące dokonywać uznawania efektów uczenia się
2. Ograniczenia w uznawaniu efektów uczenia się
3. Rola senatu uczelni w uznawaniu efektów uczenia się
4. Osoby, którym można dokonywać uznania efektów uczenia się i problemy mogące powstać na tym tle

Uznawanie efektów uczenia się – procedura
1. Zasady projektowania uczelnianej procedury uznawania efektów kształcenia – wymogi prawne i metodologia
2. Uznawanie efektów uczenia się – procedura w praktyce

Dokumentacja
1. Dokumentowanie efektów uczenia się
2. Zasady gromadzenia dokumentacji

Opłaty
1. Zasady pobierania opłat za uznawanie efektów uczenia się
2. Umowa o pobieraniu opłat

Miejsce: Warszawa
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Piotr Pokorny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2012-2015 pracował jako asystent w Katedrze Nauki Administracji KUL. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z tematyki prawnych uwarunkowań szkolnictwa wyższego w Polsce. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym. Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.

W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

Cena za osobę wynosi: 610,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl