Print Friendly
+100%-

Budowa programów kształcenia w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomach 6-8

OPIS SZKOLENIA:

Podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami i wytycznymi w zakresie konstruowania programów kształcenia na różnych szczeblach, w szczególności w zakresie korelacji dotychczasowych Krajowych Ram Kwalifikacji do wdrożonej Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z zasadami prawidłowego konstruowania programów kształcenia na poziomie studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Ze szczególnym naciskiem zostaną poruszone zagadnienia związane z przejściem między efektami opisanymi do tej pory słownikiem i opisami Krajowych Ram Kwalifikacji a nowymi opisami i charakterystykami wynikającymi z Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.


Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników uczelni i wydziałów (w szczególności władz uczelni i wydziałów oraz kierowników działów kształcenia), którzy w ramach swojej pracy zawodowej zajmują się projektowaniem i doskonaleniem programów kształcenia oraz zarządzaniem administracyjną stroną prowadzonego kształcenia.


Zakładane efekty szkolenia:

W wyniku szkolenia uczestnicy będą:

  • znali nowe podejście do kształcenia i uczenie się przez całe życie, oraz rolę uczelni w tych procesach
  • prawidłowo rozróżniali różne ramy kwalifikacji (Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, KRK w SzW) i zależności między nimi
  • znali i stosowali terminologię dotyczącą ram kwalifikacji
  • znali i umieli stosować wymogi Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i innych przepisów w tym zakresie
  • znali wymogi stawiane wewnętrznym aktom prawnym uczelni w zakresie programów kształcenia
  • znali i stosowali zasady tworzenia programów i planów studiów wyższych
  • znali i stosowali zasady tworzenia programów i planów studiów doktoranckich
  • znali i stosowali zasady tworzenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych
  • świadomi roli weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia w jakości kształcenia

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Nowe podejście do kształcenia i uczenia się przez całe życie oraz miejsce uczelni w tych procesach
1.2. Podstawy prawne i siatka pojęciowa2. Zintegrowany System Kwalifikacji a szkolnictwo wyższe
2.1. Specyfika Polskiej Ramy Kwalifikacji wobec szkolnictwa wyższego
2.2. PRK a KRK - różnice i rola3. Budowa programów kształcenia na studiach wyższych
3.1. Sylwetka absolwenta
3.2. Efekty kształcenia w wymiarze kierunkowym i przedmiotowym, efekty modułowe
3.3. System weryfikacji efektów
3.4. Program i plan studiów
3.5. Modyfikacja programów kształcenia - przejście między KRK a PRK4. Budowa programów kształcenia na studiach doktoranckich
4.1. Sylwetka absolwenta
4.2. Efekty kształcenia - zajęcia zorganizowane, a badania doktoranta
4.3. System weryfikacji efektów - studia doktoranckie, a przewód doktorski
4.4. Program i plan studiów
4.5. Modyfikacja programów kształcenia - przejście między KRK a PRK5. Budowa programów kształcenia na studiach podyplomowych
5.1. Sylwetka absolwenta
5.2. Efekty kształcenia w wymiarze kierunkowym i przedmiotowym, efekty modułowe
5.3. System weryfikacji efektów
5.4. Program i plan studiów

Miejsce: Lublin - Lubelski Park Naukowo Technologiczny
Data: 10 marca 2017 r.
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Jacek Lewicki

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (politologia; zarządzanie w administracji publicznej). Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Młodej Nauki. Adiunkt w Centrum Otwartej Edukacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Zajmuje się problematyką polityk publicznych w obszarach szkolnictwa wyższego i nauki, studiami doktoranckimi, ramami kwalifikacji oraz problematyką uczenia się przez całe życie. Pracował m.in. w projekcie edukacyjnym „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” pod patronatem Związku Banków Polskich (2015-16); Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie (2013-15). Pełnił funkcje m.in. Członka Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-15), eksperta ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-13), eksperta bolońskiego (2011-13), wiceprzewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2009-11).Interesuje się także edukacją pozaformalną i samorządem terytorialnym (w szczególności problematyką miejską).

Cena za osobę wynosi: 500,00zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkoleniaNa szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

Zapisz się

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl