Print Friendly
+100%-

Komunikacja międzykulturowa w uczelni

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania. W dalszej kolejności, celem jest także podniesienie świadomości uczestników szkolenia na temat internacjonalizacji oraz jej potrzebie i wyzwania w perspektywie rozwoju i przyszłości na rynku polskim i światowym.

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych. Dowiedzą się także czym jest internacjonalizacja, jakie są jej podstawowe założenia oraz wyzwania.

Szkolenie pozwoli także poznać miejsce swojej uczelni w świetle umiędzynarodowienia oraz tego jak każdy członek społeczności akademickiej może przyczynić się do tego procesu.

• Kompleksowość – w trakcie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość poznania najważniejszych aspektów komunikacji międzykulturowej oraz wynikających z niej stereotypów i konfliktów przede wszystkim otrzymają narzędzie i wiedzę na temat tego, jak sprawić, być komunikacja taka zadziałała jak najlepiej w kontakcie ze studentem zagranicznym. Dowiedzą się także czym jest tak popularna w świecie szkolnictwa wyższego internacjonalizacja, jaka jest rola w rozwoju uczelni oraz jak każdy z pracowników uczelni może się w niej odnaleźć.• Praktyczność – Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych. Dowiedzą się także na przykładach zaczerpniętych z własnej uczelni jak funkcjonuje proces umiędzynarodowienia oraz jaka jest jego przyszłość w odniesieniu do zakresu pracy uczestników szkolenia.• Przystępność – szkolenie prowadzone jest w sposób warsztatowy i oprócz podstawowej teorii, uczestnicy będą mogli także w praktyczny i przystępny dla nich sposób przećwiczyć zdobyte umiejętności i informacje;• Efektywność– zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej w niewielkiej (maks. 20 osób) grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający poziom nabytych podczas szkolenia wiedzy i umiejętności;• Doświadczenie – szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z komunikacją międzykulturową, internacjonalizacją i obsługą studenta zagranicznego i sam będący pracownikiem uczelni wyższej, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.


Zagadnienia wprowadzające
1. Czy ludzie są wszędzie tacy sami?
2. Świadomość różnic kulturowych i wprowadzenie do pracy z cudzoziemcami
3. Stereotypy i ich wpływ na komunikację

Różnice kulturowe w komunikacji
1. Czym jest komunikacja międzykulturowa?
2. Postrzeganie czasu
3. Jak zbudować dobrą relacje z przedstawicielem innej kultury

Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym
1. Jak porozumieć się z przedstawicielami różnych kultur
2. Jak odczytywać znaki werbalne i niewerbalne w komunikacji
3. Gry i zadania symulacyjne oparte na ćwiczeniu sprawnej komunikacji

Internacjonalizacja na mojej uczelni
1. Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
2. Światowe trendy w szkolnictwie wyższym a strategia internacjonalizacji
3. Rankingi szkół wyższych w Polsce i na świecie – gdzie jesteśmy?
4. Wyzwania internacjonalizacji – jak sobie z nimi radzimy.
5. Moje miejsce na Uczelni w drodze do umiędzynarodowienia

Miejsce: Warszawa
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Joanna Domagała

Absolwentka filologii angielskiej na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a obecnie doktorantka na WA UAM. Swoją karierę zawodową od początku związała z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 2005 roku jako członek Parlamentu Samorządu Studentów UAM oraz Przewodnicząca Komisji ds. Zagranicznych PSS, następnie jako dyrektor metodyczny Centrum Językowego Ulisses przy Fundacji Universitetatis Posnanienis. Od sześciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej dla szkół wyższych. Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.Od sześciu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową w Dziale Współpracy z Zagranicą UAM. Od 2015 roku jest trenerem SUCTI, w ramach którego prowadzi szkolenia z internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej dla szkół wyższych.

Cena za osobę wynosi: 610,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl