Print Friendly
+100%-

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych w uczelni (RODO)

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania podmiotów zobowiązanych do nowych przepisów o ochronie danych osobowych: nowelizacji ustawy z 2015 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, a także do aktualnego stanu prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Nowe przepisy w całości zastąpią obecnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe.

DLA KOGO

Szkolenie kierowane jest do pracowników administracji uczelni wyższych bezpośrednio przetwarzających dane osobowe w jednostce. Ponadto do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby pełniące funkcje administratorów bezpieczeństwa informacji w szkołach wyższych.

I. Wstęp i źródła prawa
• Rozporządzenie 2016/679
• Ustawa o ochronie danych osobowych

II. Podstawowe pojęcia i informacje
• Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO
• Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role
w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
• Dane osobowe – tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne
• Zbiory danych osobowych – jak je rozróżniać, jak kwalifikować w kontekście RODO
• W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?
• Kiedy możemy je przetwarzać?

III. Zasady przetwarzania danych osobowych
• Zasada legalności – praktyczne aspekty kryteriów prawnych
• Zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych
• Zasada adekwatności zbieranych danych
• Zasada poprawności merytorycznej i jej oceny
• Zasada ograniczonego czasu – i możliwe optymalizacje
• Zasada poufności i integralności danych

IV. Obowiązki administratora danych
• Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawa krajowa oraz RODO
• Przesłanki przetwarzania danych osobowych – art. 6 i 9 RODO
• Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin)
• Obowiązek uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania
• Tj. nowe zasady RODO: „privacy by design” oraz „privacy by default”
• Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych

V. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
• Jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO?
• Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO
• Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
• Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO
• Rejestr czynności przetwarzania
• Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
• Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO

VI. Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer)
• Kiedy będziemy mieli obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
• Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO oraz w opinii Grupy Roboczej art. 29.

VII. Prawa jednostki w RODO
• Prawo do dostępu do danych
• Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania
• Prawo do bycia zapomnianym
• Wnoszenie skarg
• Prawo do odszkodowania
• Profilowanie

VIII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO
• Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych
• Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych
• Zabezpieczenie danych – aspekt organizacyjny
• Zabezpieczenie danych – fizyczne i informatyczne

IX. Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO
• Kary do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych
• Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego
• Sankcje dla podmiotów publicznych

X. Podsumowanie i dyskusja.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Dr Małgorzata Ganczar

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne przy UKSW, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z procedury administracyjnej, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców oraz urzędników administracji publicznej.

Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych. Oprócz szkoleń wdraża przepisy o ochronie danych osobowych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Zainteresowania naukowe obejmują również informatyzację procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, wpływ globalizacji i środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej, istotę gospodarki opartej na wiedzy.

Wybrane realizacje:
• 18 listopada 2016 r., Radom, Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu, szkolenie: „Ochrona danych osobowych, obowiązki administratora danych”,
• 28 stycznia 2017 r., Toruń, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, szkolenie: „Ochrona danych osobowych, obowiązki administratora danych”,
• Kwiecień 2017 r. Audyt i opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych dla Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
• 19 maja 2017 r., Warszawa, Przedszkola Miejskie, Szkolenie z ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych,
• 26 lipca 2017 r., Katowice, Urząd Wojewódzki w Katowicach, szkolenie: „Prawo o aktach stanu cywilnego w związku z udostępnianiem aktów stanu cywilnego”,
• Styczeń 2017 r. – Sierpień 2017 r. Audyt dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa m.in. dla Urzędu Miasta Marki, Urzędu Gminy Długołęka, Urzędu Gminy Osjaków, Gminy Gryfów Śląski, Gminy Sulęcin, Gminy Stara Kamienica.
• III 2018 – VI 2018 – szkoły wyższe.

Wybrane publikacje:
• Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2008, Z. 1 (743);
• Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu.pl, Warszawa 2009;
• Świadczenie usług w ramach jednolitego rynku na gruncie prawa wspólnotowego i polskiego, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, (red.) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, C.H. Beck, Warszawa 2011;
• Wolność gospodarcza w warunkach globalizacji, [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, Hołda-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej, Katowice 2013;
• Interoperacyjność systemów informacji przestrzennej, [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna – Wspólnota – Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, tom II, Presscom, Warszawa 2016.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia


Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);


Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zapisz się

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl