Print Friendly
+100%-
Data szkolenia: 8 h

Obowiązki uczelni w prawie ochrony środowiska – wymagania i praktyka stosowania

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie obowiązków uczelni jako podmiotów korzystających ze środowiska, wynikających z uregulowań prawnych. Obecnie obowiązki uczelni w tym zakresie regulowane są między innymi w aktach prawnych takich jak: ustawa Prawo ochrony środowiska; ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska; ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (w zakresie kontroli ekologicznej); ustawa o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową (w zakresie obowiązków użytkowników urządzeń); ustawa o odpadach; ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach; ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby i rodzaje kontroli dokonywane przez organy kontrolujące oraz sankcje, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań. Program szkolenia obejmuje również analizę przypadków zgłoszonych przez uczestników, czas na pytania oraz dyskusję.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do:

  • kanclerzy oraz dyrektorów administracyjnych uczelni,
  • pracowników administracji uczelnianej, zajmujących się zagadnieniami BHP (specjaliści ds. BHP),
  • pracowników ochrony środowiska (specjaliści ds. OŚ),
  • pracowników gospodarowania mieniem itp.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Aktualność tematyki

Z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska. W związku z tymi zmianami, uczelnie powinny szybko dostosować się do znowelizowanych regulacji, które w dalszym ciągu budzą jednak szereg wątpliwości;

Kompleksowość

W trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat większości obowiązków uczelni w zakresie ochrony środowiska;

Praktyczność

Szkolenie uzupełnione o dobre praktyki i wskazówki praktyczne ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;

Przystępność

Analiza zagadnień jest grupowana według przedmiotu, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących;

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;

Efektywność

Po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w maksymalnie 25-osobowej grupie;

Doświadczenie

Szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z tematyką szkolenia, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Zagadnienia wprowadzające:
1. Uczelnia jako podmiot korzystający ze środowiska
2. Struktura prawa ochrony środowiska:
2.1. Rodzaje aktów prawnych,
2.2. Rozporządzenia unijne,
2.3. Dyrektywy
3. Sposoby stosowania POŚ przez adresatów – podmioty korzystające ze środowiska i organy administracji publicznej
4. Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska:
4.1. Instalacja, Urządzenie, Zakład,
4.2. Pozwolenia, Zezwolenia
4.3. Podmiot korzystający ze środowiska, Podmiot prowadzący instalację, Użytkownik urządzenia.

Aktualne wymagania dot. uregulowań formalno-prawnych:
1. Rodzaje pozwoleń, które mogą być wymagane dla uczelni
2. Zgłoszenia jako forma zwykłego korzystania ze środowiska
3. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu i warunki ich uzyskania,
4. Zwolnienia z uregulowań formalno-prawnych
5. Nowy obowiązek w zakresie zgłoszenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
6. Ewidencjonowanie obowiązków z zakresu wykorzystywania substancji kontrolowanych (SZWO).

Obowiązki monitoringowe:
1. Obowiązek prowadzenia pomiarów (automonitoring),
2. Obowiązek wykonywania pomiarów przez akredytowane laboratorium,
3. Obowiązek stosowania metodyk referencyjnych.

Obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze, obowiązek opłatowy:
1. Ewidencjonowanie emisji do środowiska z instalacji
2. Ewidencjonowanie emisji z samochodów służbowych i innych urządzeń
3. Ewidencjonowanie emisji z urządzeń chłodniczych (klimatyzatory itp.)
4. Sprawozdawczość (do urzędu marszałkowskiego, KOBIZE itp.)
5. Opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty podwyższone i administracyjne kary pieniężne
6. Pozostałe obowiązki ewidencyjno-sprawozdawcze wynikające z decyzji i przepisów prawa.

Gospodarka odpadami na uczelni:
1. Odpowiedzialność uczelni jako wytwórcy i posiadacza odpadów
2. Odpady komunalne (pomieszczenia biurowe, akademiki, stołówki itp.)
3. Odpady niebezpieczne (świetlówki, odpady z wydziałów chemii, fizyki itp.)
4. Odpady medyczne i weterynaryjne
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Sankcje dla uczelni nie spełniających wymagań:
1. Rodzaje sankcji: mandaty, wstrzymanie użytkowania instalacji lub urządzenia, decyzja w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania, nawiązka administracyjna,
2. Organy uprawnione do ich nakładania.

Kontrola ekologiczna – uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego:
1. Uprawnienia kontrolne WIOŚ i organów ochrony środowiska,
2. Wykonywanie i przebieg kontroli – uprawnienia kontrolującego,
3. Prawa i obowiązki kontrolowanego
4. Tajemnica przedsiębiorstwa
5. Zarządzenie pokontrolne i jego zaskarżenie
6. Obowiązki informacyjne w zakresie realizacji zrządzenia pokontrolnego
7. Uprawnienia mandatowe WIOŚ.

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
Godzina zakończenia szkolenia:
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Dr hab. Anna Haładyj

Doktor nauk prawnych, praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy Wydziału Prawa KUL. Od 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców oraz kadry Inspekcji Ochrony Środowiska i urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Jej aktualny zakres badań obejmuje zagadnienia dotyczące prawa ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko i dostępu do informacji o nim.

Jest m.in. laureatką VI edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska (2003) oraz laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowionego dla wybitnego młodego naukowca zatrudnionego na Uczelni (2011).Lista publikacji:
http://www.kul.pl/dr-anna-haladyj,art_1068.html

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Cena za osobę wynosi: 540,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej oraz wersję tekstu ujednoliconego Ustawy ze wskazaniem wszystkich zmian.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

[WPSM_AC_SH id=4443]

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl