Print Friendly
+100%-

System przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opiera się uczelniany system przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Szkolenie ma także wyposażyć uczestników w umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji, przy samodzielnym rozwiązaniu problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z prawnymi uwarunkowaniami dotyczącymi uczelnianego systemu przyznawania pomocy materialnej wraz z szerokim komentarzem praktycznym oraz wskazaniem dobrych praktyk i orzecznictwa sądowego w zakresie przyznawania świadczeń. Udział w szkoleniu pozwoli usprawnić uczelniane procedury przyznawania wspomnianych świadczeń i jednocześnie uchroni przed powszechnymi błędami w tym zakresie.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do: pracowników administracji uczelni i wydziału bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań stypendialnych, a w szczególności dla pracowników działów stypendialno - socjalnych, pracowników dziekanatów, członków komisji stypendialnych, itp. Z uwagi na specyfikę tematu, udział w szkoleniu może okazać się wartościowy również dla dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami stypendialnymi, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy jako organu stypendialnego lub organu nadzorującego przyznawanie pomocy materialnej.

1. Aktualność tematyki – w związku z nowelizacjami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, uczelnie musiały szybko dostosować się do znowelizowanych regulacji, które w dalszym ciągu budzą jednak szereg wątpliwości;

2. Kompleksowość – w trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat większości aspektów tematyki przyznawania pomocy materialnej;

3. Praktyczność – szkolenie uzupełnione o dobre praktyki i wskazówki praktyczne ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;

4. Przystępność – analiza zagadnień jest grupowana według przedmiotu, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących;

5. Elastyczność– tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;

6. Efektywność – po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w maksymalnie 25-osobowej grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia;

7. Doświadczenie – szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z systemami i procedurami przyznawania pomocy materialnej oraz procedurami administracyjnymi (postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne), który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.


I. Zagadnienia wprowadzające:
1. Podstawy prawne
2. Zarys zmian po 1 października 2014 r. (m.in. ustalanie samodzielności finansowej, stypendia rektora dla studentów I roku studiów, zmiany w elementach proceduralnych)

II. Fundusz Pomocy Materialnej
1. Podział środków z dotacji budżetowej
2. Zasady gospodarowania środkami Funduszu
3. „Stypendia własne”

III. Organy stypendialne
1. Rodzaje organów stypendialnych i zasady ich powoływania
2. Ustrój organów stypendialnych w uczelni
3. Tryb funkcjonowania organów stypendialnych

IV. Elementy procedury administracyjnej
1. Zasady postępowania administracyjnego
2. Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawach stypendialnych
3. Rozstrzygnięcia organów stypendialnych (decyzje i postanowienia)
4. Postępowania odwoławcze i remonstracyjne

V. Stypendium socjalne
1. Kryteria przyznawania stypendium socjalnego
2. Ogólne zasady ustalania dochodu na osobę w rodzinie
3. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

VI. Kryteria przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

VII. Stypendium rektora dla najlepszych studentów
1. Kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów
2. Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, studentom I roku studiów
3. Tryb przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

VIII. Zapomoga
1. Kryterium przyznawania zapomogi
2. Zasady przyznawania zapomogi

IX. Studia doktoranckie
1. Odrębności w przyznawaniu pomocy materialnej dla doktorantów
2. Kryteria i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego

X. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
1. Kryteria przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
2. Tryb przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Miejsce: Warszawa
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Piotr Pokorny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2012-2015 pracował jako asystent w Katedrze Nauki Administracji KUL. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z tematyki prawnych uwarunkowań szkolnictwa wyższego w Polsce. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym. Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.

W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

Cena za osobę wynosi: 520,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu). Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl