Print Friendly
+100%-

Studia o profilu praktycznym w modelu dualnym – aspekty prawne i merytoryczne

OPIS SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami i nabycie przez nich umiejętności projektowania kierunku studiów, przede wszystkim o profilu praktycznym, oraz realizacji kształcenia pod kątem jego jakości przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do problematyki organizacji kształcenia, budowy programu kształcenia i minimum kadrowego, a także prowadzenia wewnętrznej ewaluacji kształcenia.

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych zapewniających sprawne wykonywanie zadań przez wymienione osoby, osób odpowiedzialnych za kontakty uczelni z otoczeniem oraz zajmujących się w uczelniach problematyką zapewniania jakości kształcenia, pracowników dziekanatów oraz działów obsługi kształcenia (planowania; organizacji kształcenia).

Kompleksowość – w trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat wszystkich aspektów tematyki profilu praktycznego;

Praktyczność – szkolenie nie stanowi jedynie teoretycznego omówienia poszczególnych przepisów, a forma warsztatowa ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;

Przystępność – analiza zagadnień jest grupowana według przedmiotu, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących;

Elastyczność – tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;

Efektywność – po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej w niewielkiej (maks. 15 osób) grupie;

Doświadczenie – szkolenie prowadzi ekspert posiadający doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z projektowaniem kształcenia, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Siatka pojęciowa:
1. Formy studiów;
2. Poziomy kształcenia;
3. Obszar kształcenia;
4. Program kształcenia;
5. Profil kształcenia.

Organizacja kształcenia:
1. Jednostki organizacyjne uczelni i uprawnienia do prowadzenia kształcenia;
2. Interesariusze, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, studia dualne;
3. Praktyka zawodowa;
4. Infrastruktura dydaktyczna;
5. System ECTS;
6. Kształcenie na odległość;
7. Dokumentacja przebiegu studiów.

Program kształcenia:
1. Obszary wiedzy, dziedziny oraz dyscypliny;
2. Efekty kształcenia i ich weryfikacja;
3. Metody kształcenia;
4. Projektowanie programu kształcenia, w tym programu studiów, toku studiów, przedmiotu/modułu.

Pracownicy uczelni:
1. Minimum kadrowe i oświadczenia;
2. Obsada zajęć dydaktycznych;
3. Zatrudnianie nauczycieli akademickich.

Ewaluacja kształcenia:
1. Europejskie standardy i wskazówki;
2. Doskonalenie programu kształcenia.

Zajęcia warsztatowe:
Analiza i wspólne doskonalenie wybranych dokumentów w ramach realizowanego kształcenia np. planu studiów, karty przedmiotu, m.in. pod kątem zmian w przepisach lub wspólne przygotowywanie od podstaw ww. dokumentów.

Miejsce: Warszawa
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Grzegorz Laskowski

Absolwent kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pracownik Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2006-2013 oraz ekspert ds. formalno-prawnych PKA w latach 2007-2013. Aktualnie współpracuje z kilkoma uczelniami niepublicznymi, w których powierzono mu m. in. stanowiska pełnomocnika rektora oraz audytora wewnętrznego.

Będąc ekspertem ds. formalno-prawnych PKA wziął udział w ok. 100 wizytacjach w ramach procedury oceny. Był pierwszym ekspertem PKA i pracownikiem jej Biura, który otrzymał pozwolenia Przewodniczącego i Dyrektora na prowadzenie szkoleń w zakresie tematyki dotyczącej kształcenia na poziomie studiów wyższych, w tym na temat Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dotychczas poprowadził kilkadziesiąt szkoleń, zarówno zamkniętych jak i otwartych, tak na bezpośrednie zamówienie uczelni jak i za pośrednictwem agencji szkoleniowych z Warszawy, Gdańska, Torunia czy Białegostoku.

Najchętniej zajmuje się tematyką związaną z szeroko pojętymi formalnymi aspektami projektowania i realizacji kształcenia.

Cena za osobę wynosi: 670,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl