Print Friendly
+100%-

Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z właściwym stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), określających prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach studentów i doktorantów. Umożliwi ono uniknięcie błędów skutkujących uchylaniem lub stwierdzaniem nieważności decyzji administracyjnych organów uczelni przez sądy administracyjne. Szkolenie ma w szczególności wyposażyć uczestników w umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji, przy samodzielnym rozwiązaniu problemów w swoich uczelniach.

 

Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z prawnymi uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia postępowań administracyjnych w uczelni wraz z szerokim komentarzem praktycznym. Wskazane zostaną przykłady dobrych praktyk oraz zaprezentowane bogate, aktualne orzecznictwo sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz wynikające z niego konsekwencje. Podczas szkolenia przedstawione zostanie również to, jak uchronić organ uczelni przed zarzutem bezczynności lub przewlekłości w sprawie oraz wymierzeniem mu grzywny. Udział w szkoleniu pozwoli usprawnić uczelniane procedury wydawania decyzji w sprawach studentów i doktorantów, a jednocześnie uchroni przed często prostymi, acz powszechnymi błędami w tym zakresie.

  Szkolenie kierowane jest:
  • przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań administracyjnych w sprawach studentów,
  • a w szczególności dla pracowników rektoratów i dziekanatów, członków komisji stypendialnych i rekrutacyjnych, radców prawnych itp.

 Z uwagi na specyfikę tematu, udział w szkoleniu może okazać się wartościowy również dla dziekanów (prodziekanów) i prorektorów wydającymi decyzje w sprawach studentów i doktorantów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy jako organu administracji.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Masowość problemów

Organy uczelni wydają rokrocznie ponad milion decyzji administracyjnych, w tym samych decyzji stypendialnych i rekrutacyjnych setki tysięcy. Rodzi to liczne problemy praktyczne, których nieumiejętne rozwiązywanie przez organy uczelni prowadzi do masowego uchylania ich decyzji przez sądy administracyjne.

Kompleksowość

W trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat większości aspektów tematyki prowadzenia postępowania administracyjnego na uczelni, z uwzględnieniem wytycznych sądów administracyjnych.

Praktyczność

Szkolenie porusza rzeczywiste problemy występujące na uczelni i wskazuje ich rozwiązanie w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto Uczestnicy będą mieli możliwość wpływania na treść szkolenia przez pytania oraz możliwość zabrania głosu w trakcie dyskusji, a dzięki temu uzyskania informacji dotyczącej rzeczywistych problemów występujących na uczelni Uczestnika.

Przystępność

Analiza zagadnień jest prezentowana w sposób przejrzysty, przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji, z wyodrębnieniem głównych zasad determinujących postępowania administracyjne w uczelni.

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków.

Doświadczenie

Szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z postępowania administracyjnymi w uczelni oraz z orzecznictwem sądów administracyjnych w sprawach studentów i doktorantów, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

I. Źródła prawa w szkole wyższej:
1. Konstytucja
2. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym
3. Kodeks postępowania administracyjnego
4. Regulacje wewnątrzuczelniane

II. Problem:
1. Teorie odpowiedniości stosowania przepisów
2. Dyspozycja art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

III. Akty indywidualne wydawane w szkole wyższej. Typologia:
1. Decyzje administracyjne wraz z przykładami
2. Postanowienia wraz z przykładami
3. Tzw. akty wewnątrzzakładowe (decyzje w sprawach toku studiów) wraz z przykładami

IV. Organy wydające decyzje w szkole w szkole wyższej:
1. Rektor (prorektor)
2. Dziekan (prodziekan)
3. Komisje stypendialne
4. Komisje rekrutacyjne
5. Pozostałe

V. Zasady ogólne KPA w warunkach szkoły wyższej:
1. Zasada praworządności (legalności)
2. Zasada prawdy obiektywnej
3. Zasada uwzględnienia z urzędu interesu publicznego i uczelni oraz słusznego interesu strony
4. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie studentów do organów uczelni
5. Zasada informowania studentów w toku postępowania administracyjnego
6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
7. Zasada przekonywania adresata decyzji do zawartego w niej rozstrzygnięcia
8. Zasada szybkości i prostoty postępowania
9. Zasada pisemności
10. Zasada dwuinstancyjności
11. Zasada trwałości decyzji ostatecznych
12. Zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych

VI. Definicja decyzji administracyjnej:
1. Formalna
2. Materialna

VII. Elementy decyzji administracyjnych:
1. Oznaczenie organu administracji publicznej
2. Data wydania
3. Oznaczenie strony lub stron
4. Powołanie podstawy prawnej
5. Rozstrzygnięcie
6. Uzasadnienie faktyczne
7. Uzasadnienie prawne
8. Pouczenie
9. Podpis

VIII. Postępowanie odwoławcze w szkole wyższej:
1. Wymogi formalne odwołania
2. Skutki prawne wniesienia odwołania
3. Decyzja autokontrolna i przekazanie akt organowi wyższego stopnia
4. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania
5. Postępowanie dowodowe przed organem drugiej instancji
6. Decyzje wydawane przez organ drugiej instancji (reformatoryjna, kasatoryjna, umarzająca postępowanie odwoławcze, uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie w sprawie)
7. Zakaz reformationis in peius
8. Postępowanie zażaleniowe

IX. Postępowania nadzwyczajne w szkole wyższej:
1. Zmiana lub uchylenie decyzji
2. Wznowienie postępowania administracyjnego
3. Stwierdzenie nieważności decyzji

X. Pozostałe postępowania:
1. Zaświadczenia
2. Skargi
3. Wnioski
4. Petycje

XI. Kontrola sądowoadministracyjna aktów szkoły wyższej:
1. Pozycja ustrojowa sądownictwa administracyjna
2. Obowiązki i uprawnienia organu administracji w postępowaniu przed sądem administracyjnym
3. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych


Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Aleksander Jakubowski

Doktor nauk prawnych. Doktoryzował się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2. materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl