Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej - Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Print Friendly
+100%-

Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z właściwym stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), określających prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach studentów i doktorantów. Umożliwi ono uniknięcie błędów skutkujących uchylaniem lub stwierdzaniem nieważności decyzji administracyjnych organów uczelni przez sądy administracyjne. Szkolenie ma w szczególności wyposażyć uczestników w umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji, przy samodzielnym rozwiązaniu problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie pozwoli na przekrojowe zapoznanie się z prawnymi uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia postępowań administracyjnych w uczelni wraz z szerokim komentarzem praktycznym. Wskazane zostaną przykłady dobrych praktyk oraz zaprezentowane bogate, aktualne orzecznictwo sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz wynikające z niego konsekwencje. Podczas szkolenia przedstawione zostanie również to, jak uchronić organ uczelni przed zarzutem bezczynności lub przewlekłości w sprawie oraz wymierzeniem mu grzywny. Udział w szkoleniu pozwoli usprawnić uczelniane procedury wydawania decyzji w sprawach studentów i doktorantów, a jednocześnie uchroni przed często prostymi, acz powszechnymi błędami w tym zakresie.

Szkolenie kierowane jest:

  • przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań administracyjnych w sprawach studentów,
  • a w szczególności dla pracowników rektoratów i dziekanatów, członków komisji stypendialnych i rekrutacyjnych, radców prawnych itp.

Z uwagi na specyfikę tematu, udział w szkoleniu może okazać się wartościowy również dla dziekanów (prodziekanów) i prorektorów wydającymi decyzje w sprawach studentów i doktorantów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy jako organu administracji.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Masowość problemów

Organy uczelni wydają rokrocznie ponad milion decyzji administracyjnych, w tym samych decyzji stypendialnych i rekrutacyjnych setki tysięcy. Rodzi to liczne problemy praktyczne, których nieumiejętne rozwiązywanie przez organy uczelni prowadzi do masowego uchylania ich decyzji przez sądy administracyjne.

Kompleksowość

W trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat większości aspektów tematyki prowadzenia postępowania administracyjnego na uczelni, z uwzględnieniem wytycznych sądów administracyjnych.

Praktyczność

Szkolenie porusza rzeczywiste problemy występujące na uczelni i wskazuje ich rozwiązanie w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych. Ponadto Uczestnicy będą mieli możliwość wpływania na treść szkolenia przez pytania oraz możliwość zabrania głosu w trakcie dyskusji, a dzięki temu uzyskania informacji dotyczącej rzeczywistych problemów występujących na uczelni Uczestnika.

Przystępność

Analiza zagadnień jest prezentowana w sposób przejrzysty, przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji, z wyodrębnieniem głównych zasad determinujących postępowania administracyjne w uczelni.

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków.

Doświadczenie

Szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z postępowania administracyjnymi w uczelni oraz z orzecznictwem sądów administracyjnych w sprawach studentów i doktorantów, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Źródła prawa w szkole wyższej:

1. Konstytucja
2. Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym
3. Kodeks postępowania administracyjnego
4. Regulacje wewnątrzuczelniane

Problem:

1. Teorie odpowiedniości stosowania przepisów
2. Dyspozycja art. 207 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Akty indywidualne wydawane w szkole wyższej. Typologia:

1. Decyzje administracyjne wraz z przykładami
2. Postanowienia wraz z przykładami
3. Tzw. akty wewnątrzzakładowe (decyzje w sprawach toku studiów) wraz z przykładami

Organy wydające decyzje w szkole w szkole wyższej:

1. Rektor (prorektor)
2. Dziekan (prodziekan)
3. Komisje stypendialne
4. Komisje rekrutacyjne
5. Pozostałe

Zasady ogólne KPA w warunkach szkoły wyższej:

1. Zasada praworządności (legalności)
2. Zasada prawdy obiektywnej
3. Zasada uwzględnienia z urzędu interesu publicznego i uczelni oraz słusznego interesu strony
4. Zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie studentów do organów uczelni
5. Zasada informowania studentów w toku postępowania administracyjnego
6. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu
7. Zasada przekonywania adresata decyzji do zawartego w niej rozstrzygnięcia
8. Zasada szybkości i prostoty postępowania
9. Zasada pisemności
10. Zasada dwuinstancyjności
11. Zasada trwałości decyzji ostatecznych
12. Zasada sądowej weryfikacji (kontroli) decyzji ostatecznych

Definicja decyzji administracyjnej:

1. Formalna
2. Materialna

Elementy decyzji administracyjnych:

1. Oznaczenie organu administracji publicznej
2. Data wydania
3. Oznaczenie strony lub stron
4. Powołanie podstawy prawnej
5. Rozstrzygnięcie
6. Uzasadnienie faktyczne
7. Uzasadnienie prawne
8. Pouczenie
9. Podpis

Postępowanie odwoławcze w szkole wyższej:

1. Wymogi formalne odwołania
2. Skutki prawne wniesienia odwołania
3. Decyzja autokontrolna i przekazanie akt organowi wyższego stopnia
4. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania
5. Postępowanie dowodowe przed organem drugiej instancji
6. Decyzje wydawane przez organ drugiej instancji (reformatoryjna, kasatoryjna, umarzająca postępowanie odwoławcze, uchylająca zaskarżoną decyzję i umarzająca postępowanie w sprawie)
7. Zakaz reformationis in peius
8. Postępowanie zażaleniowe

Postępowania nadzwyczajne w szkole wyższej:

1. Zmiana lub uchylenie decyzji
2. Wznowienie postępowania administracyjnego
3. Stwierdzenie nieważności decyzji

Pozostałe postępowania:

1. Zaświadczenia
2. Skargi
3. Wnioski
4. Petycje

Kontrola sądowoadministracyjna aktów szkoły wyższej:

1. Pozycja ustrojowa sądownictwa administracyjna
2. Obowiązki i uprawnienia organu administracji w postępowaniu przed sądem administracyjnym
3. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych

mgr Aleksander Jakubowski

Prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej asystent sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradca ds. prawnych Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierował realizacją grantu z Narodowego Centrum Nauki. Członek Komisji ds. Badań Naukowych Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym oraz postępowań przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których stroną są szkoły wyższe. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jego dorobek obejmuje komentarze do ustaw, rozdziały w monografiach, artykuły, glosy i recenzje. Czynny uczestnik licznych konferencji naukowych. Współredaktor publikacji „Prawo nauki. Zagadnienia wybrane” (wraz z Prof. dr hab. Aleksandrą Wiktorowską). Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej w szkole wyższej.

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);
Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Cena za osobę wynosi: 520,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl
Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej oraz wersję tekstu ujednoliconego Ustawy ze wskazaniem wszystkich zmian.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie szkolenia.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl