Print Friendly
+100%-

Praktyczne aspekty stosowania RODO w szkołach wyższych

Zapisz się

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania szkół wyższych do nowych przepisów o ochronie danych osobowych: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)., ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Od ponad 3 miesięcy stosujemy przepisy RODO, wprowadzając wiele nowych rozwiązań oraz modyfikując dotychczasowe w zakresie przetwarzania danych osobowych. Pojawia się wiele wątpliwości, błędów i absurdów w stosowaniu RODO. Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. kwestie:  rozpowszechniania wizerunku, przesyłania informacji handlowej, publikowania informacji o wynikach rekrutacji, egzaminów w toku procesu kształcenia, prawidłowego spełniania obowiązku informacyjnego, obowiązku wyznaczania IOD, udostępniania danych studentów osobom trzecim, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  •  administratorzy danych (i ich przedstawiciele)
  • pracownicy administracyjni uczelni przetwarzający dane osobowe w jednostce
  • pracownicy naukowo-dydaktyczni
 

1. Zagadnienia podstawowe
Podstawy prawne, podstawowe pojęcia, zasady przetwarzania danych osobowych (legalności, celowości, minimalizacji, prawidłowości, ograniczonego czasu przetwarzania, dostępności, poufności i integralności danych) – jak w praktyce rozliczyć się z przestrzegania ww. zasad.

2. Administrator danych i jego obowiązki:
• Przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków przy przetwarzaniu danych
• Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników, studentów, absolwentów, uczestników wydarzeń naukowych – z przykładowymi klauzulami
• Przesłanki przetwarzania danych osobowych – art. 6 i 9 RODO
• Kiedy i jak prawidłowo pobierać zgody
• Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi (zasada 72 godzin).
• Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych – przykłady wykorzystania w szkole wyższej
• Obowiązek wyznaczenia IOD – rozliczalność dokonania analizy

3. Prawa jednostki i ich realizacja:
- dostępu do danych, prawo sprzeciwu, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzania, do bycia zapomnianym,
- wnoszenie skarg do Prezesa UODO i zasady przeprowadzania kontroli,
- prawo do odszkodowania – odpowiedzialność cywilna
- odpowiedzialność karna

4. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych:
• Polityka ochrony danych – elementy. Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO.
• Uwzględnianie zasady minimalizacji przy tworzeniu i inwentaryzowaniu zbiorów danych
• Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
• Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO i Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
• Zabezpieczenie danych – aspekt organizacyjny.
• Zabezpieczenie danych – fizyczne i informatyczne

5. Podmiot przetwarzający i odbiorca danych - obowiązki
Umowa powierzenia przetwarzania danych, rejestr kategorii czynności – omówienie wzorów

6. Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Miejsce: Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 - Centrum Konferencyjne
Data: 12 października 2018
Godzina rozpoczęcia szkolenia: 9:00
Godzina zakończenia szkolenia: 16:00
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

Dr Małgorzata Ganczar

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne przy UKSW, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z procedury administracyjnej, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców oraz urzędników administracji publicznej.

Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych. Oprócz szkoleń wdraża przepisy o ochronie danych osobowych zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Zainteresowania naukowe obejmują również informatyzację procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, wpływ globalizacji i środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej, istotę gospodarki opartej na wiedzy.

Wybrane realizacje:
• 18 listopada 2016 r., Radom, Okręgowa Rada Adwokacka w Radomiu, szkolenie: „Ochrona danych osobowych, obowiązki administratora danych”,
• 28 stycznia 2017 r., Toruń, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu, szkolenie: „Ochrona danych osobowych, obowiązki administratora danych”,
• Kwiecień 2017 r. Audyt i opracowanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych dla Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie
• 19 maja 2017 r., Warszawa, Przedszkola Miejskie, Szkolenie z ochrony danych osobowych w jednostkach oświatowych,
• 26 lipca 2017 r., Katowice, Urząd Wojewódzki w Katowicach, szkolenie: „Prawo o aktach stanu cywilnego w związku z udostępnianiem aktów stanu cywilnego”,
• Styczeń 2017 r. – Sierpień 2017 r. Audyt dokumentacji przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa m.in. dla Urzędu Miasta Marki, Urzędu Gminy Długołęka, Urzędu Gminy Osjaków, Gminy Gryfów Śląski, Gminy Sulęcin, Gminy Stara Kamienica.
• III 2018 – VI 2018 – szkoły wyższe.

Wybrane publikacje:
• Komunikacja elektroniczna w postępowaniu administracyjnym, Państwo i Prawo 2008, Z. 1 (743);
• Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu.pl, Warszawa 2009;
• Świadczenie usług w ramach jednolitego rynku na gruncie prawa wspólnotowego i polskiego, [w:] Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, (red.) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński, C.H. Beck, Warszawa 2011;
• Wolność gospodarcza w warunkach globalizacji, [w:] J. Grabowski, K. Pokryszka, Hołda-Wydrzyńska (red.), 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej, Katowice 2013;
• Interoperacyjność systemów informacji przestrzennej, [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna – Wspólnota – Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, tom II, Presscom, Warszawa 2016.

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
c) materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 822 86 15 oraz z mailowo: szkolenia@irsw.pl

1. W jaki sposób mogę się zgłosić na szkolenie?
Zgłoszenie na szkolenie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową IRSW. Aby się zgłosić, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie wybranego szkolenia.

2. Skąd będę mieć pewność, że zgłoszenie na pewno dotarło?
Po otrzymaniu zgłoszenia, przesyłamy uczestnikom potwierdzenie zapisu na szkolenie wraz z zobowiązaniem do zapłaty, które należy podpisać i przesłać na adres e-mail: szkolenia@irsw.pl lub faxem pod numer: (81) 82 28 616, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

3. Kiedy otrzymam dokładne informacje dotyczące m.in. miejsca szkolenia i godzin, w których się ono odbywa?
Większość tych informacji znajduje się na stronie internetowej danego szkolenia od momentu rozpoczęcia naboru. Dodatkowo, na kilka dni przed dniem szkolenia przesyłamy uczestnikom maila ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi:
a) dokładnego miejsca szkolenia, wraz z numerem sali szkoleniowej,
b) wskazówek dojazdu,
c) godzin szkolenia, z uwzględnieniem przerwy na lunch,
d) możliwości kontaktu z ekspertem przed szkoleniem,
e) wydawania certyfikatów,
f) faktur i płatności.

4. Czy możliwa jest zamiana uczestnika po potwierdzeniu jego udziału w szkoleniu?
Zamiana uczestnika jest możliwa najpóźniej na 48 h przed dniem szkolenia, żebyśmy mogli przygotować odpowiedni certyfikat ukończenia szkolenia. W sytuacjach nadzwyczajnych prosimy o kontakt telefoniczny –rozwiążemy każdy problem.

5. Czy będę miał zagwarantowane miejsce postojowe i zwrot opłaty parkingowej?
W ramach szkolenia nie jesteśmy w stanie zapewnić miejsc postojowych na parkingu, ale w mailu organizacyjnym przesyłamy informacje o najbliższych parkingach. Nie zwracamy opłat parkingowych.

6. Co zawiera opłata za szkolenie?
W cenie szkolenia zapewniamy każdemu uczestnikowi:
- w pełni zrealizowany program szkolenia wg harmonogramu określonego w ofercie,
- opiekę trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji po szkoleniu
- autorskie materiały szkoleniowe
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
- lunch oraz serwis kawowy;
- dostęp do specjalnej grupy FB dla uczestników szkoleń IRSW.

7. Kiedy i w jaki sposób następuje płatność za szkolenie?
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury VAT, którą Organizatorzy przekazują Uczestnikom podczas szkolenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni.

Jeżeli przed szkoleniem potrzebna jest faktura pro-forma, prosimy o kontakt na adres szkolenia@irsw.pl

8. Czy mogę przesłać prowadzącemu swoje pytania przed lub po szkoleniu?
Tak! Zawsze staramy się dopasować program do potrzeb i oczekiwań uczestników, dlatego przed szkoleniem na adres szkolenia@irsw.pl można przesłać pytania, które nasi trenerzy postarają się uwzględnić podczas szkolenia.

Dodatkowo, w ciągu 30 dni po zakończeniu szkolenia, uczestnicy również mogą przesyłać pytania do wykładowcy na adres: szkolenia@irsw.pl, na które staramy się odpowiedzieć niezwłocznie. Po upływie terminu przygotowujemy też całościową listę wszystkich pytań i odpowiedzi (w wersji zanonimizowanej), którą udostępniamy uczestnikom danego szkolenia.

9. Czy to samo szkolenie można zorganizować dla grupy pracowników w siedzibie uczelni?
Tak, na życzenie klienta możemy zorganizować wybrane przez niego szkolenie w dowolnym miejscu na terenie całej Polski. W przypadku zainteresowania organizacją szkolenia zamkniętego, dopasowanego do potrzeb Państwa grupy szkoleniowej, prosimy o kontakt z Biurem IRSW.

10. Czy można zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które już wysłałam/em zgłoszenie?
Tak, jednak w zależności od czynności, które zostały już podjęte w związku z organizacją szkolenia, rezygnacja może być związana z poniesieniem kosztów. Bezkosztowe anulowanie udziału w szkoleniu możliwe jest przed odesłaniem podpisanego zobowiązania do zapłaty (patrz: pytanie nr 2). W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania i jednocześnie na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości opłaty za udział w szkoleniu. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po przesłaniu zobowiązania w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, Uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości pełnej opłaty za udział w szkoleniu.

Masz pytania? - napisz do nas!

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl