Print Friendly
+100%-

Prawa i obowiązki uczelni w zakresie relacji z konsumentami (studenci, doktoranci, itp.)

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa konsumenckiego odnoszącymi się do studentów. W dniu 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta, na mocy których wdrożone do polskiego porządku prawnego zostają przepisy unijne w tym zakresie. Nowe przepisy wzmacniają pozycję konsumenta m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych, które przedsiębiorca musi konsumentowi przedstawić jeszcze przed zawarciem umowy. Istotną zmianą jest m. in. wprowadzenie przepisu ułatwiającego konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. UOKiK wielokrotnie wskazywał na stosowanie przez szkoły wyższe niedozwolonych klauzul umownych w umowach ze studentami.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne przykłady stosowania prawa konsumenckiego przez uczelnie, tak aby uczestnicy nabyli umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, w konkretnej szkole wyższej.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Aktualność tematyki

Z dniem 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy o prawach konsumenta dokonujące również istotnej nowelizacji Kodeksu Cywilnego, m. in. w zakresie pojęcia konsumenta. Student korzystający z usług edukacyjnych uczelni wyższej jest traktowany jak konsument i w związku z tym przysługują mu określone prawa z tego tytułu.

Kompleksowość

W trakcie jednego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat większości aspektów tematyki obowiązków uczelni wyższej wobec konsumentów.

Praktyczność

Szkolenie uzupełnione o orzecznictwo, przykłady i wskazówki praktyczne ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką.

Przystępność

Analiza zagadnień jest grupowana według przedmiotu, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących oraz orzecznictwa.

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków.

Efektywność

Po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w maksymalnie 25-osobowej grupie, a po odbytym szkoleniu uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający wiedzę i nabyte podczas szkolenia.

Doświadczenie

Szkolenie prowadzi ekspert posiadający doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z ochroną praw konsumenta oraz dochodzeniem przed odpowiednimi instytucjami realizacji obowiązków wobec konsumentów. W ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Zagadnienia wstępne:
1. Pojęcie konsumenta z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Cywilnego w 2014 r.
2. Student jako konsument
3. Źródła prawa konsumenckiego – prawo cywilne i prawo publiczne w ochronie konsumenta
4. Nowa ustawa konsumencka – najważniejsze zmiany, korzyści dla konsumentów, korzyści dla przedsiębiorców (uczelni)
5. Instytucje ochrony konsumentów: Prezes UOKiK, rzecznik konsumentów, organizacje społeczne, sądy powszechne

Obowiązki informacyjne wobec konsumentów:
1. Zakres obowiązków informacyjnych – katalog ustawowy
2. Moment spełnienia obowiązku informacyjnego wobec konsumentów
3. Przesłanka jasnego i zrozumiałego przekazania informacji – orzecznictwo
4. Skutki niewykonania obowiązków informacyjnych

Stosowanie klauzul niedozwolonych:
1. Pojęcie klauzul abuzywnych z uwzględnieniem orzecznictwa
2. Postępowanie w sprawie wpisania klauzuli do rejestru i skutki prawne korzystania z klauzul abuzywnych
3. Przykłady klauzul niedozwolonych w umowach ze studentami – np. umowa o odpłatność za usługi edukacyjne świadczone na studiach stacjonarnych
4. Formułowanie regulaminów i wzorców umownych

Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów:
1. Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów
2. Postępowanie przed Prezesem UOKiK
3. Przesłanki wytoczenia powództwa zbiorowego

Świadczenie usług edukacyjnych na odległość:
1. Umowa na odległość a świadczenie usług na odległość
2. Obowiązki przedsiębiorcy w umowach zwartych na odległość i poza lokalem
3. Dystrybucja „treści cyfrowych” w świetle ustawy o prawach konsumenta i prawa autorskiego

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Małgorzata Ganczar

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adiunkt w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego.

Jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne przy UKSW, Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów (członek współpracujący).

Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego, prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu. Znajomość prawa administracyjnego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej wykorzystuje w stosowaniu prawa w postępowaniach z zakresu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom (od 2011 r. przewodnicząca Odwoławczej Komisji Stypendialnej).

Cena za osobę wynosi: 540,00zł (VAT zw.) druga osoba z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);
Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl

Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl