Umiędzynarodowienie kształcenia - szkolenie dla uczelni - Warszawa
Print Friendly
+100%-

Umiędzynarodowienie kształcenia w uczelni – szkolenie dwudniowe – Warszawa

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat obszarów, wymiarów i celów internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym oraz jej potrzebie i wyzwań w perspektywie rozwoju i przyszłości na rynku polskim i światowym.


Uczestnicy będą mieć możliwość nabycia podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy zdobędą  umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja, komunikacja w środowisku międzynarodowym, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i podbramkowych oraz umiejętność budowania relacji na uczelni i poza nią. Dzięki warsztatowej formie szkolenia, oparte na wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczestnicy będą mogli także zmienić swoją perspektywę w kontaktach z przedstawicielem innej kultury czy narodowości oraz przećwiczyć sytuacje kryzysowe czy stereotypowe.

W zależności od potrzeb i zainteresowań, Uczestnicy mogą wziąć udział zarówno tylko w jednym lub w dwóch dniach szkoleniowych.

DLA KOGO

Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z umiędzynarodowieniem, sprawami zagranicznymi, cudzoziemcami lub innym aspektem internacjonalizacji. Uczestnikami szkolenia mogą zatem być pracownicy działów współpracy międzynarodowej, działów promocji i marketingi, działów rekrutacji i nauczania, a także kadra zarządzająca i władze uczelni wyższej.

15 marca 2018 – Cudzoziemcy na studiach wyższych

1. Zagadnienia wstępne
1.1. Podstawowe definicje
1.2. Podstawy prawne
1.3. Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w kontekście cudzoziemców
1.4. Kształcenie krótkoterminowe i długoterminowe

2. Podstawy prawne podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Polsce
2.1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
2.2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w
sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
2.3. Ustawa o języku polskim, wraz ze zmianami, które weszły w 2015 r. i 2016 r., oraz nowe
rozporządzenia MNiSW do tej ustawy z 2017 r.
2.4. Wybrane zagadnienia związane ze zmianami w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o Karcie
Polaka oraz ustawie o repatriacji, które weszły w życie w 2017 r.
2.5. Zmiany w zasadach rekrutacji, uznawalności oraz sprawozdawczości po wejściu w życie
ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

3. Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w Polsce
3.1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich
3.2. Na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez
uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni)
3.3. Z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej
3.4. Zasady płatności za studia

4. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców
4.1. Dla MNISW (GUS, POL-on, wg stanu na dzień 31 grudnia, do podziału dotacji)
4.2. Dla BUWiWM, Straży Granicznej, NAWA
4.3. Innych służb.

16 marca 2018 – Komunikacja międzykulturowa w obsłudze studentów zagranicznych i internacjonalizacja szkolnictwa wyższego

1. Zagadnienia wprowadzające
1.1. Czy ludzie są wszędzie tacy sami?
1.2. Świadomość różnic kulturowych i wprowadzenie do pracy z cudzoziemcami
1.3. Stereotypy i ich wpływ na komunikację

2. Różnice kulturowe w komunikacji
2.1. Czym jest komunikacja międzykulturowa?
2.2. Postrzeganie czasu
2.3. Jak zbudować dobrą relacje z przedstawicielem innej kultury

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym
3.1. Jak porozumieć się z przedstawicielami różnych kultur
3.2. Jak odczytywać znaki werbalne i niewerbalne w komunikacji
3.3. Gry i zadania symulacyjne oparte na ćwiczeniu sprawnej komunikacji

4. Internacjonalizacja w szkole wyższej
4.1. Czym jest internacjonalizacja w szkolnictwie wyższym?
4.2. Światowe trendy w szkolnictwie wyższym a strategia internacjonalizacji
4.3. Rankingi szkół wyższych w Polsce i na świecie – gdzie jesteśmy?
4.4. Wyzwania internacjonalizacji – jak sobie z nimi radzimy. Moje miejsce na Uczelni w drodze do umiędzynarodowienia
4.5. Tworzenie warunków internacjonalizacji procesu kształcenia

Miejsce: Warszawa

Na tydzień przed organizacją szkolenia wysyłamy mailowo wszystkie informacje organizacyjne, w tym dokładny adres miejsca szkolenia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Joanna Domagała

Ekspertka ds. internacjonalizacji oraz komunikacji międzykulturowej
Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedsiębiorca, specjalista z zakresu badania rynku pracy, edukacji i administracji publicznej, od prawie 10 lat zawodowo związany z branżą badań społecznych i rynkowych. Od 2011 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej jako przedstawiciel organizacji pracodawców oraz (od 2014 r.) koordynator PKA ds. współpracy z pracodawcami. Od 2006 roku Radny Gminy Czerwonak (powiat poznański), od 2010 roku do chwili obecnej Przewodniczący Rady Gminy. Aktywy członek kilku organizacji pozarządowych.

Więcej: TUTAJ

Cena/szkolenie 15.03 - 610 zł netto/brutto (VAT zw)
Cena/szkolenie 16.03 - 610 zł netto/brutto (VAT zw.)

Biorąc udział dwóch dniach szkoleniowych oszczędzasz: 130 zł!
Cena/2 dni szkoleniowe - 1090,00zł (VAT zw.)W przypadku chęci udziału w tylko 1 dniu szkoleniowym prosimy o umieszczenie w formularzu zgłoszeniowym tylko jednej daty.


Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia


Uprzejmie informujemy, że nie zapewniamy noclegów uczestnikom szkolenia.

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);


Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział;


Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615 oraz z mailowo: biuro@irsw.pl lub szkolenia@irsw.pll

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE:

Zapisz się

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w polityce prywatności

FreshMail.pl