Print Friendly
+100%-

Ustalanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne

Opis szkolenia

Celem szkolenia “Ustalanie dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne” jest przekazanie uczestnikom wiedzy i podniesienie ich umiejętności z zakresu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aspekt ustalania dochodów potencjalnych beneficjentów stypendium. Kluczowym, a jednocześnie jednym z trudniejszych etapów procedury przyznawania stypendium jest prawidłowe ustalenie dochodu na członka rodziny studenta – wnioskodawcy. Dlatego też szkolenie przyjmie formę warsztatów praktycznych. Szkolenie wyposaży więc uczestników w umiejętności związane z praktycznym zastosowaniem zdobytych informacji, dla samodzielnego rozwiązywania problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie kierowane jest:

  • przede wszystkim do pracowników administracji uczelni i wydziału bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań stypendialnych,
  • a w szczególności dla pracowników działów stypendialno-socjalnych, pracowników dziekanatów, członków komisji stypendialnych, itp.

Powody, dla których warto wziąć udział w szkoleniu:

Aktualność tematyki

Kwestie przyznawania stypendiów socjalnych, a w szczególności ustalania dochodu budzą nieustannie wątpliwości. Dodatkowo nowelizacja przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w 2014 r. wprowadziła w tym zakresie kolejne zmiany;

Kompleksowość

W trakcie jednego szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat praktycznych aspektów przyznawania stypendiów socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i sposobów ustalania dochodu;

Praktyczność

Warsztatowa forma szkolenia uzupełniona o dobre praktyki, wskazówki praktyczne jak i orzecznictwo administracyjne i sądowoadministracyjne ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;

Przystępność

Formuła szkolenia zakłada wykorzystanie szeregu metod dydaktycznych, wykładu, dyskusji, uczestnictwa w studiach przypadków, pracy grupowej, przez co materiał prezentowany jest w sposób atrakcyjny dla odbiorcy i ułatwiający jego percepcję.

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;

Efektywność

Zajęcia prowadzone są w niewielkiej, maksymalnie 15-osobowej grupie i przyjmują formułę warsztatów praktycznych. Po odbytym szkoleniu uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia;

Zagadnienia wprowadzające:

1. Podstawy prawne:
1.1. Prawo o szkolnictwie wyższym,
1.2. Pomoc społeczna,
1.3. Świadczenia rodzinne,
1.4. Kodeks postępowania administracyjnego
2. Zarys systemu stypendialnego
3. Konstrukcja prawna stypendium socjalnego

Zasady ustalania dochodu:

1. Generalna wysokość dochodu
2. Szczegółowe zasady ustalania dochodu; dochód bazowy, dochód uzyskany, dochód utracony
3. Katalog dochodów podlegających uwzględnieniu
4. Katalog dochodów niepodlegających uwzględnieniu
5. Wyłączenia od ustalania dochodów

Procedura przyznawania stypendium socjalnego:

1. Tryb administracyjny w sprawach o ustalenie prawa do stypendium socjalnego
2. Tryb odwoławczy i sądowoadministracyjny

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

dr Artur Kokoszkiewicz

Doktor nauk prawnych. Stopień doktora uzyskał na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej „Opieka społeczna jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawne”.

Ekspert z zakresu opieki społecznej i świadczeń rodzinnych. Od 2009 roku członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, gdzie orzeka głównie w sprawach prawa socjalnego (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny). W ramach pracy zawodowej współpracuje w zakresie niezastrzeżonym z kancelariami prawniczymi.

Ma wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; prowadząc zajęcia (wykłady, warsztaty, szkolenia) na zlecenie instytucji szkoleniowych i edukacyjnych z całej Polski (np. TERRA, O.K. Centrum Języków Obcych, Centrum Szkoleń i Innowacji).

Autor szeregu publikacji prawniczych, w tym związanych bezpośrednio z prawem socjalnym. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Prawo i polityka”

Cena za osobę wynosi: 599,00zł (VAT zw.) druga osoba z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu).

Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl
Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl