Print Friendly
+100%-

Zasady prowadzenia procedur awansowych w nauce

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wraz z zasadami, na jakich jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych mają możliwość uznawania stopni naukowych uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo, szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z warunkami, na jakich jednostki organizacyjne mogą ubiegać się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Ponadto, celem szkolenia jest także wyposażenie uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Aktualność tematyki

Szkolenie uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie z dniem 24 listopada 2015 r., wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r., w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Kompleksowość

W trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat wszystkich aspektów tematyki awansu naukowego.

Praktyczność

Szkolenie uzupełnione o wskazówki praktyczne i węzłowe orzecznictwo sądowe ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy.

Przystępność

Analiza zagadnień jest grupowana według poszczególnych procedur awansowych, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących.

Elastyczność

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;

Efektywność

Po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w maksymalnie 25-osobowej) grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający poziom wiedzy nabytej podczas szkolenia.

Doświadczenie

Szkolenie prowadzi ekspert posiadający doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem uczelni, w tym z procedurami awansu naukowego, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.

Zagadnienia wprowadzające:
1. Podstawy prawne
2. Wprowadzenie do zmian po 24 listopada 2015 r.

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
1. Wymagania przyznania uprawnień do nadawania stopni naukowych
2. Procedura uzyskiwania uprawnień do nadawania stopni naukowych

Przewody doktorskie:
1. Wszczęcie przewodu doktorskiego
2. Etapy przewodu doktorskiego
3. Zakończenie przewodu doktorskiego
4. Postępowanie odwoławcze

Postępowania habilitacyjne:
1. Wszczęcie postępowania habilitacyjnego
2. Przebieg postępowania habilitacyjnego
3. Zakończenie postępowania habilitacyjnego
4. Postępowanie odwoławcze

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora:
1. Podstawy do nadania tytułu profesora
2. Etapy postępowania w sprawie nadania tytułu profesora
3. Zakończenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora

Postępowania nadzwyczajne:
1. Nostryfikacja stopni i tytułów naukowych
2. Utrata uprawnień do nadawania stopni
3. Odebranie stopnia naukowego
4. Legalizacja odpisów

Miejsce:
Data:
Godzina rozpoczęcia szkolenia:
Godzina zakończenia szkolenia:
Dane do nawigacji GPS:
Długość geograficzna:
Szerokość geograficzna:

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe stanowiące użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć, jak i w późniejszej pracy zawodowej. Wszystkie materiały są recenzowane i przygotowane zgodnie ze standardem szkoleniowym IRSW. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat IRSW potwierdzający udział i pomyślne ukończenie warsztatu.

mgr Piotr Pokorny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od 2012 r. pracuje jako asystent w Katedrze Nauki Administracji KUL przygotowując rozprawę doktorską z zakresu prawnych uwarunkowań szkolnictwa wyższego w Polsce. W latach 2013-2014 był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie brał udział m.in. w pracach Komisji Ekonomiczno-Prawnej (sekretarz) oraz Komisji Uprawnień Akademickich.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa o szkolnictwie wyższym. Wśród jego zainteresowań praktycznych i naukowych znaleźć można także: legislację, procedury administracyjne, jakość kształcenia oraz zagadnienia sprawności, efektywności i jakości działania w administracji publicznej.

W latach 2013-2014 uczestniczył aktywnie w pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowując szereg opinii, uwag i poprawek obejmujących założenia oraz projekt ustawy na różnych etapach prac legislacyjnych. Autor szeregu interpretacji prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego. Posiada doświadczenie trenerskie, zdobyte podczas szkoleń dla przedstawicieli kilkudziesięciu szkół wyższych w Polsce.

Cena za osobę wynosi: 610,00zł (VAT zw.) druga i kolejne osoby z uczelni minus 10%

Cena obejmuje:
1. udział w szkoleniu
2.materiały szkoleniowe:
a) skrypt szkoleniowy
b) notatnik, długopis
c) materiały szkoleniowe dostępne on-line
3. obiad oraz serwis kawowy podczas przerw w szkoleniu,
4. dyskusję i konsultacje z ekspertem przez godzinę po zakończeniu szkolenia

Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem strony Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego - www.irsw.pl (rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu);
Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, oraz zobowiązanie do zapłaty za udział.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do Instytutu podpisanego zobowiązania do zapłaty, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Oryginał faktury za udział zostanie wydany podczas szkolenia.

Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
ul. Dobrzańskiego 1, lok. I.2, 20-262 Lublin
tel.: +48 81 8228 615
fax: +48 81 8228 616
e-mail: biuro@irsw.pl, szkolenia@irsw.pl
Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony: www.irsw.pl
Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielamy pod numerem telefonu: +48 81 8228 615

"Profesjonalne szkolenie, na którym w sposób przystępny przekazywane są informacje istotne dla prawidłowego procedowania w sprawach dotyczących spraw awansowych" - mgr Konrad Koperwas (Kierownik Dziekanatu Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie)

Opinie z ankiet ewaluacyjnych:

"Wyczerpujące omówienie zagadnień"

"Do najmocniejszych stron szkolenia można zaliczyć przede wszystkim osobę prowadzącego, który w merytoryczny sposób przekazał niezbędne informacje i miał indywidualne podejście do każdego uczestnika"

"Duży zasób praktycznej wiedzy prowadzącego"

"Przystępność przekazywania wiedzy, dobra atmosfera"

"Kompetentna i komunikatywna osoba prowadząca szkolenie"

"Podawanie informacji w sposób uporządkowany i czytelny, dyskusja prowadzącego z uczestnikami, wyczerpujące omawianie zagadnienia przez prowadzącego"


Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl