Pojawiła się kolejna nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dotycząca możliwości wskazania w statucie uczelni osoby pełniącej obowiązki rektora w sytuacji wygaszenia jego mandatu.

Zgodnie z nowym brzmieniem szkoła wyższa może sama zdecydować kto przejmuje obowiązki dawnego rektora do czasu wyboru nowego. Jest to fakultatywna materia statutowa, więc uczelnia nie musi tego regulować. Jeśli tego nie uczyni, to w sytuacji wygaszenia mandatu rektora jego obowiązki pełni najstarszy członek senatu ze stopniem co najmniej doktora.
Celem nowelizacji jest wzmocnienie swobody działania uczelni, poprzez samodzielną decyzję o przekazaniu obowiązków rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.