Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Przedstawiamy poniżej zestawienie najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół wyższych w Polsce. Akty prawne będą aktualizowane na bieżąco.

Stan prawny: 15 czerwca 2015 r.

I. Kształcenie

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)


2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (U. z 2014r., poz. 1370)


3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2007r. Nr 188, poz. 1347)


4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. z 2011r. Nr 253, poz. 1520)


5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (U. z 2011r. Nr 179, poz. 1065)


6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1273)


7. Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. z , poz. 631)


8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012r., poz. 131)


9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury (Dz.U. z 2011r. Nr 207, poz. 1233)


10. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1187)


11. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1188)


12. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz.U. z 2011r. Nr 196, poz. 1167)

 

II. Studia doktoranckie

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)


2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich ( Dz.U. z 2014r., poz. 1480)


3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 172)


4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U. z 2011r. Nr 160, poz. 956)

 

III. Pomoc materialna i stypendia

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)


2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)


3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.)


4. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.)


5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)


6. Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1026 z późn. zm.)


7. Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z , poz. 3)


8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich ( Dz.U. z z 2014r., poz. 1480)


9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz.U. z z 2011r. Nr 160, poz. 956)


10. Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (t.j. Dz.U. z z 2014r., poz. 688)

11. Rozporządzenie z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270)

12. Rozporządzenie z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271)

 

IV. Badania i awans naukowy

1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.)


2. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)


3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. U. z 2014r., poz. 1620 z późn. zm.)


4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1126)


5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014r., poz. 1383)


6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011r. Nr 179, poz. 1065)


7. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. z 2011r. Nr 196, poz. 1165)


8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 485)


9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 48)


10. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2011r. Nr 179, poz. 1067)

 

V. Odpowiedzialność dyscyplinarna

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)


2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych (Dz.U. z 2014r., poz. 1430)


3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. z 2006r. Nr 236, poz. 1707)


4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)

 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl