O USŁUDZE:

W ramach usługi dostarczamy władzom rektorskim oraz osobom odpowiedzialnym za zarządzanie dyscypliną szczegółowych i obiektywnych informacji na temat „stanu” pojedynczej dyscypliny naukowej w uczelni/ jednostce naukowej  w odniesieniu do zasad i kryteriów ewaluacji jakości działalności naukowej

Ponadto udzielamy wsparcia w podjęciu działań korygujących zmierzających do osiągnięcia jak najwyższego wyniku ewaluacyjnego.

ETAPY PRZEPROWADZENIA AUDYTU: 

ETAP I.  Diagnoza – stan początkowy

W efekcie realizacji tego etapu prac uczelnia bądź inna jednostka naukowa otrzyma informacje obejmujące:

 • wykaz publikacji, które zostały dotychczas przekazane do PBN (imienny wykaz),
 • liczby N i N0,
 • stanu wypełnieniu slotów,
 • wartości punktacji oraz wartości minimalnej i maksymalnej publikacji, która wchodzi do 3N.

Informacje będą punktem wyjścia do opracowania raportu otwierającego (bazowego), dzięki któremu uczelnia/inna jednostka naukowa otrzyma niezbędną wiedze do zweryfikowania danych i podjęcia kolejnych działań naprawczych/optymalizacyjnych.

Etap I kończy się opracowaniem raportu I – otwierającego. Raport będzie stanowił podstawę do uzupełnienia danych w PBN.

WAŻNE – jednostki mają czas do 31 marca 2020 na uzupełnienie swoich danych.

Zweryfikowane i uzupełnienie dane w PBN (po ok 2-4 tygodniach, w zależności od ustaleń z uczelnią) stanowią podstawę prac w etapie II.

 

ETAP II. Optymalizacja

W efekcie realizacji tego etapu prac uczelnia bądź inna jednostka naukowa otrzyma wiedzę dotyczącą:

 • publikacji, które zostały już przekazane do PBN (stan po uzupełnieniu!)
 • zaktualizowanej liczby N, N0,
 • zaktualizowanego stanu wypełnieniu slotów,
 • wartości punktacji oraz wartości minimalnej i maksymalnej publikacji, która wchodzi do 3N,
 • ekstrapolacji punktów na 2020,
 • limitów na monografie/rozdziały/redakcje i ograniczenie 1 N (minimum jeden N) artykułów za 2017 – 2018
 • rozkładu publikacji za  20, 40,70,100,140 i 200 pkt, które weszły do 3N.

Etap kończy się opracowaniem raportu II – optymalizacyjnego. W raporcie wyniki prac etapu II opatrzone zostaną komentarzem eksperta IRSW dotyczącym m.in.:

 • zmian, które udało się poczynić po zakończeniu etapu I (m.in. o ile zwiększono punktację, jak zredukowano N0, itd.)
 • analizy stanu obecnego i koniecznych dalszych korekt
 • listy TOP 10 pracowników (najwyższa punktacja dla dyscypliny) i listy TOP 10 publikacji
 • rekomendacji działań optymalizacyjnych

 

ETAP III. Podsumowanie I kryterium oraz ukierunkowanie III kryterium

W trzecim kwartale 2020 r. przygotowany będzie raport III – finalny, który ukazuje stan dyscypliny w przeddzień zamknięcia okresu ewaluacyjnego. Umożliwi to m.in. ukazanie procentowego przyrostu punktacji w dyscyplinie, jak się zmieniły punkty odcięcia i ewentualne wskazówki do dokonania korekty jeśli zostały przekroczone lub niewypełnione limity.

Wartością dodaną tego raportu jest wsparcie eksperta IRSW w identyfikacji dowodów działalności naukowej do opisu wpływu społecznego (III kryterium ewaluacyjne).

Najwyżej punktowane publikacje w dyscyplinie zostaną sprawdzone pod względem cytowalności,  Field Weighted  Citation Impact oraz Key Topics w systemie SciVal. Na tej podstawie zostaną określone zagadnienia kluczowe, które miały największy wpływ w dyscyplinie. Jednostka otrzyma również przykładowe opisy wpływu z brytyjskiego systemu REF zawierające tożsame zagadnienia kluczowe. Takie porównanie ułatwi dopasowanie istniejących osiągnięć publikacyjnych z potencjalnym wpływem społecznym.

KORZYŚCI: 

 1. Minimalizacja ryzyka błędu. Aktualna wiedza na temat stanu publikacji zgłoszonych do PBN pozwoli wyeliminować sytuacje braku zaraportowania części publikacji oraz usunąć ewentualne błędy.
 2. Efektywniejsze planowanie. Prezentowane raporty pozwolą osobom zarządzającym dyscypliną na podjęcie szybkich i efektywnych działań w okresie „sprintu ewaluacyjnego” tj. do końca 2020 r.
 3. Optymalizacja wypełnienia slotów. Aktualizowana na poszczególnych etapach wiedza na temat stanu wypełnienia slotów oraz wskazówki eksperta IRSW umożliwią pełniejsze wypełnienie slotów.
 4. Obiektywna ocena Dzięki ocenie eksperta IRSW władze jednostki oraz osoby kierujące dyscypliną otrzymają zobiektywizowaną informację o stanie danej dyscypliny.
 5. Pełniejsza kontrola. Informacje na temat stanu publikacyjnego poszczególnych naukowców oraz ich wpływie na dyscyplinę pozwolą władzom rektorskim i kierownikom dyscyplin lepiej kontrolować sytuację.
 6. Rekomendacje zewnętrznych ekspertów. Eksperci IRSW rekomendując określone działania dostarczą wskazówek osobom odpowiedzialnym co do działań optymalizacyjnych do kryterium I oraz możliwych do przedstawienia w ramach kryterium III zagadnień opartych na osiągnięciach naukowych pracowników jednostki.

 

POBIERZ PEŁNĄ OFERTĘ W PDF

POBIERZ

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat oferty lub skorzystać z eksperckiej pomocy dot. szkolnictwa wyższego w innym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt: +48 81 8228 615, biuro@irsw.pl