Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy profesjonalne usługi prawne dedykowane uczelniom i innym podmiotom systemu szkolnictwa wyższego, mające na celu doskonalenie ich wewnętrznej organizacji oraz zapewnienie pełnej zgodności ich działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy wsparcie doradcze i prawne czołowych ekspertów w dziedzinie prawa nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Specjalizujemy się w realizacji audytów prawnych i compliance, w ramach których dokonujemy kompleksowej weryfikacji i analizy bieżącego stanu prawnego szkół wyższych, związków uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych oraz dokonujemy kompleksowego badania, mającego na celu określenie na jakim poziomie badany podmiot spełnia wymogi zgodności z przepisami prawa.

Bazując na ogromnym doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu prawnego przeprowadzamy weryfikację i ocenę wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, zarządzeń, uchwał, polityk), a następnie dokonujemy ich korekty w celu zapewnienia pełnej ich zgodności z przepisami prawa. Pomagamy również w opracowywaniu lub doskonaleniu procedur merytorycznych i organizacyjnych (w kluczowych obszarach funkcjonowania danej jednostki).

Obszary prawne, które obsługujemy:

  • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • Prawo pracy,
  • Prawo ochrony danych osobowych,
  • Gospodarowanie odpadami,
  • Prawo zamówień publicznych,
  • Prawo własności intelektualnej.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY UCZELNIOM?

W JAKI SPOSÓB PRACUJEMY?

1. Dokonujemy weryfikacji prawnej i oceny prawidłowości kluczowych wewnętrznych aktów prawnych, obowiązujących w uczelni:

• statutu Uczelni,
• regulaminu organizacyjnego,
• regulaminu pracy,
• regulaminu wynagradzania,
• regulaminu studiów,
• regulaminu świadczeń dla studentów,
• zasad potwierdzania efektów uczenia się,
• regulaminu szkoły doktorskiej,
• zasad rekrutacji na studia i do szkoły doktorskiej,
• regulaminu samorządu studenckiego/doktoranckiego,
• regulaminu prowadzenia postępowań doktorskich,
• regulaminu prowadzenia postępowań habilitacyjnych,
• regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji (art. 152 ust. 1 pkt 1 UPSWiN),
• regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej (art. 152 ust. 1 pkt 2 UPSWiN).

2. Dokonujemy weryfikacji wzorców kluczowych umów stosowanych w uczelni:

• umowa o pracę z nauczycielem akademickim w grupie dydaktycznej wraz z załącznikami,
• umowa o pracę z nauczycielem akademickim w grupie badawczo-dydaktycznej wraz z załącznikami,
• umowa o pracę z nauczycielem akademickim w grupie badawczej wraz z załącznikami,
• umowa o pracę z pracownikiem niebędącym nauczycielem akademickim,
• umowa zlecenia z osobą realizującą zajęcia dydaktyczne,
• porozumienie/umowa o wolontariacie,
• ogólny wzór umowy zlecenia,
• ogólny wzór umowy o dzieło,

3. Dokonujemy weryfikacji wzorców pełnomocnictw i upoważnień.

4. Przeprowadzamy audyt formalno-prawny dokumentacji i procedur związanych z:

• ochroną danych osobowych (RODO),
• gospodarowania odpadami,
• przeprowadzaniem zamówień publicznych.

5. Weryfikujemy procedury wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa prawnego, w tym w szczególności:

• procedura zawierania umów związanych z zatrudnieniem nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
• procedura zawierania umów z kontrahentami zewnętrznymi,
• procedura opracowywania i przyjmowania wewnętrznych aktów normatywnych.

6. Dostarczamy władzom uczelni wiedzę na temat poziomu ryzyka w wybranych obszarach wraz z propozycjami rozwiązania i krokami prawno-organizacyjnymi, jakie należy podjąć w celu eliminacji lub ograniczenia tych ryzyk.

7. Opracowujemy zalecenia i propozycje rozwiązań prawnych, które zakładają maksymalne efekty przy jednoczesnej minimalizacji obciążeń finansowych i organizacyjnych.

8. Zapewniamy pełne wsparcie we wdrażaniu i późniejszej ewaluacji wewnętrznych procedur w uczelni/związku uczelni / instytucie, dzięki którym ich działania stają się zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także chronią daną jednostkę przed błędami i nadużyciami pracowników i podwykonawców dzięki wdrożeniu jasnych i sztywnych zasad funkcjonowania poszczególnych jednostek.


JAKICH EFEKTÓW NASZEGO WSPARCIA MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ?

1. Dokonana została wnikliwa, praktyczna ocena dotychczasowej działalności danego podmiotu pozwalająca zidentyfikować wszelkie obszary ryzyka.

2. Opracowany został raport na temat poziomu ryzyka w wybranych obszarach wraz z propozycjami rozwiązania i krokami prawnymi jakie należy podjąć w celu eliminacji lub ograniczenia tych ryzyk.

3. Wewnętrzne akty prawne uczelni są zweryfikowane i skorygowane pod kątem:

zgodności z prawem – sprawdzenie, czy zaprojektowane regulacje są zgodne z przepisami obowiązującego prawa (tzw. Ustawą 2.0);
kompleksowości – zweryfikowanie, czy w danym akcie prawnym zostały uregulowane wszystkie zagadnienia określone przez Ustawę jako obligatoryjne;
spójności – sprawdzenie, czy przyjęte regulacje są wewnętrznie spójne ze sobą;
zgodności z koncepcją funkcjonowania uczelni – sprawdzenie, czy przyjęty model organizacyjny uczelni ma pełne odzwierciedlenie w regulacjach aktów prawnych;
zgodności z zasadami techniki prawodawczej - zweryfikowanie projektu aktu prawnego pod kątem poprawności legislacyjnej (czy opracowany dokument jest zrozumiały, a przepisy w nim zawarte nie budzą wątpliwości co do sposobu ich stosowania).

4. Opracowany został udoskonalony zestaw procedur w kluczowych obszarach funkcjonowania jednostki, uwzględniających jej specyfikę, potrzebę zredukowania niezbędnych nakładów finansowych i czasowych do koniecznego minimum.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

e-mail: biuro@irsw.pl
Godziny pracy biura: 8.00 - 15.00