Print Friendly, PDF & Email
+100%-

O USŁUDZE

Oferujemy kompleksową usługę weryfikacji zgodności działalności Uczelni z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz wsparcie w dostosowaniu do wymogów RODO.

 

 Usługa obejmuje weryfikację zgodności działalności z przepisami o ochronie danych osobowych. Celem jest weryfikacja działalności uczelni pod kątem zgodności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Na bazie przeprowadzonego audytu realizujemy również dedykowane SZKOLENIE RODO, przygotowujące uczelnię i jej pracowników do bezpiecznego działania w ramach nowych przepisów.

 

Zakres audytu oraz szkolenia ustalamy indywidualnie i dopasowujemy się do specyfiki i potrzeb danej uczelni.

NASI KLIENCI


CO ROBIMY W RAMACH USŁUGI?

 • Weryfikację zgodności działalności z przepisami o ochronie danych osobowych
 • Doradztwo i wdrożenie zmian
 • Szkolenie RODO dla pracowników uczelni

Weryfikacja działalności uczelni pod kątem zgodności stosowania aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych

 1. Podstawy prawne – weryfikacja czy w uczelni stosuje się obecnie obowiązujące przepisy prawa. Zbadanie zgodności działań z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi (tzw. ustawa wdrożeniowa RODO).
 2. Weryfikacja istniejącej dokumentacji pod względem zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa ochrony danych osobowych: rejestr czynności przetwarzania, przyjęte polityki, umowy powierzenia, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 3. Weryfikacja sposobu przetwarzania danych osobowych pod kątem poufności, dostępności, rozliczalności i udostępniania danych osobowych.
 4. Przeprowadzenie wywiadu z Administratorem, Inspektorem Ochrony Danych o ile został powołany, przeprowadzenie ankiet, w celu ustalenia poziomu świadomości pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem.

Doradztwo i wdrożenie zmian

 1. Na podstawie wyników weryfikacji przeprowadzone zostaną: aktualizacja lub stworzenie niezbędnej dokumentacji dla podmiotu uwzględniającej aktualny stan prawny: polityka ochrony danych osobowych.
 2. Aktualizacja i opracowanie dokumentów:
 • wzór stosownego zarządzenia,
 • Polityka Bezpieczeństwa Informacji,
 • wzór rejestru pracy przy przetwarzaniu danych osobowych poza godzinami pracy,
 • wzór rejestru umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wzór powołania IOD,
 • wzór prowadzonego harmonogramu sprawdzeń, uaktualnień i przeglądów,
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie pracowników o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji.
 1. Procedura przeglądów i aktualizacji.
 2. Wskazanie metodologii przeprowadzenia analizy ryzyka dostosowanej do konkretnej szkoły wyższej.
 3. Weryfikacja procedur: spełnianie obowiązku informacyjnego, realizacja żądań osób, których dane osobowe przetwarzamy, procedura zarządzania naruszeniami ochrony danych.

Szkolenie wdrożeniowe dla pracowników uczelni

Szkolenie obejmujące, oprócz zagadnień podstawowych, praktyczne aspekty stosowania RODO w szkołach wyższych oraz procedury przyjęte w uczelni na podstawie przeprowadzonej weryfikacji. Nasz zespół ekspertów:
 • przygotuje pracowników uczelni do świadomego i bezpiecznego planowania działań,
 • przeszkoli kadrę kierowniczą uczelni, właścicieli procesów oraz personel przetwarzający dane osobowe.
Po szkoleniu, nasi eksperci będą dostępni w ramach konsultacji zdalnych, odpowiadając na pytania i wątpliwości pracowników uczelni.

SPRAWDŹ OFERTĘ SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH

SZKOLENIA DEDYKOWANE


ZESPÓŁ EKSPERCKI

Dr Alicja Sytek

Doktor nauk prawnych, właściciel Centrum Prawa i Technologii. W 2017 r., obroniła pracę doktorską pt. Administracyjnoprawne uwarunkowania informatyzacji administracji publicznej.
Zajmuje się prawem administracyjnym, szczególnie ochroną danych osobowych, prawem do informacji, prawem zamówień publicznych a także prawem nowych technologii. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych w tym zakresie. Swoje bogate doświadczenie w zakresie informatyzacji zdobywała w jednej z wiodących firm zajmującej się tworzeniem oprogramowania dla jednostek administracji publicznej. Brała czynny udział w opracowywaniu innowacyjnego rozwiązania z obszaru SmartCity realizującego e-usługi na 4 i 5 poziomie dojrzałości. Odpowiada za prawne aspekty związane z powstawaniem produktów mobilnych. Prowadzi szkolenia dla sektora publicznego jak i prywatnego. Współpracuje z najlepszymi ekspertami z dziedziny prawa nowych technologii.

Dr Małgorzata Ganczar

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny, członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne przy UKSW, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.
Od wielu lat prowadzi szkolenia z procedury administracyjnej, dostępu do informacji publicznej, informatyzacji administracji publicznej, ochrony danych osobowych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców oraz urzędników administracji publicznej. Specjalizuje się w problematyce prawa gospodarczego, prawa nowych technologii, prawa konkurencji i ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych. Zainteresowania naukowe obejmują również informatyzację procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, wpływ globalizacji i środków komunikacji elektronicznej na prowadzenie działalności gospodarczej, istotę gospodarki opartej na wiedzy.

SPRAWDŹ NAJNOWSZY ARTYKUŁ EKSPERCKI Z ZAKRESU RODO

BLOG

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.
default value
default value

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl