Limit miejsc na szkolenie w dniu 26.02 (Kraków) oraz 01.03. (Poznań) został wyczerpany. Zapraszamy na szkolenie 29.02. w Warszawie!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami na jakich opierają się wszystkie procedury awansu naukowego przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wraz z zasadami, na jakich jednostki uprawnione do nadawania stopni naukowych mają możliwość uznawania stopni naukowych uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenie uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w dniu 24 listopada 2015 r. wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Dodatkowo, szkolenie pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z warunkami, na jakich jednostki organizacyjne mogą ubiegać się o uprawnienia do nadawania stopni naukowych.

Ponadto, celem szkolenia jest także wyposażenie uczestników w umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy do samodzielnego rozwiązania problemów w swoich uczelniach.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do dziekanów (prodziekanów) i prorektorów zajmujących się sprawami awansów naukowych. Z uwagi na uniwersalność zagadnień, udział w szkoleniu może okazać się niezwykle cenny również dla pracowników administracji uczelni i jednostek organizacyjnych uczelni bezpośrednio związanych z obsługą administracyjną postępowań awansu naukowego lub nadzorujących pracę podległych im jednostek, w szczególności kierowników dziekanatów, którzy mogą uzyskać wiele praktycznych wskazówek niezbędnych w ich pracy.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

  • Aktualność tematyki – z dniem 1 października 2014 r. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W związku z tymi zmianami, uczelnie muszą szybko dostosować się do znowelizowanych regulacji;
  • Kompleksowość – w trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat wszystkich aspektów tematyki awansu naukowego;
  • Praktyczność – szkolenie uzupełnione o wskazówki praktyczne i węzłowe orzecznictwo sądowe ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy;
  • Przystępność– analiza zagadnień jest grupowana według poszczególnych procedur awansowych, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących;
  • Elastyczność– tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;
  • Efektywność– po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w  maksymalnie 25-osobowej) grupie, a po odbytym szkoleniu Uczestnicy przechodzą przekrojowy test sprawdzający poziom wiedzy nabytej podczas szkolenia;
  • Doświadczenie– szkolenie prowadzi ekspert posiadający doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z funkcjonowaniem uczelni, w tym z procedurami awansu naukowego, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.