Z przyjemnością prezentujemy nowy cykl na naszym blogu, na którym będziemy pokazywać jak rozwiązywać nietypowe problemy, z którymi mogą borykać się uczelnie, wprowadzając regulację „reformy innej niż wszystkie”. Na początek zapraszamy do przeanalizowania ciekawej analizy przypadku dotyczącego minimum kadrowego kierunku w czasie przekształcenia pomiędzy profilami. 

Opis przypadku:

Kierunek studiów pierwszego stopnia (6-semestralnych) zostaje poddany przekształceniu z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Począwszy od roku akademickiego 2017/2018 nabór na ten kierunek będzie prowadzony na profil praktyczny, a studenci przyjęci przed tym rokiem akademickim dokończą studia na profilu ogólnoakademickim.

Pytanie:

Jakie wymogi powinno spełniać minimum kadrowe dla kierunku w okresie przekształcania na profil praktyczny?

Informacje wstępne:

Przede wszystkim należy uszczegółowić analizowany przypadek, opisując proces przekształcenia. Zasadniczo proces przekształcenia kierunku potrwa trzy lata, w których kolejno:

  • w roku akademickim 2017/2018 pierwszy rok studiów będzie prowadzony w profilu praktycznym, a dwa pozostałe w profilu ogólnoakademickim,
  • w roku akademickim 2018/2019 pierwszy i drugi rok studiów będą prowadzone w profilu praktycznym a ostatni (trzeci) w profilu ogólnoakademickim,
  • w roku akademickim 2019/2020 cały kierunek (wszystkie roczniki) prowadzony będzie w profilu praktycznym.

W powyższym przypadku, przez pierwsze dwa lata zachodzić będzie sytuacja, w której jednocześnie prowadzony będzie kierunek studiów w obu profilach, o czym mowa w § 11 ust. 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1596 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, „jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadzi kierunek studiów o profilach ogólnoakademickim i praktycznym, to minimum kadrowe dla tego kierunku studiów stanowi minimum kadrowe kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim, powiększone o co najmniej 30% minimum kadrowego kierunku studiów o profilu praktycznym, do którego zaliczani są nauczyciele akademiccy posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku.”

 Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że dla prowadzonych dotychczas kierunków, wymiar minimum kadrowego wynosi:

  • dla studiów I stopnia o profilu praktycznym – co najmniej 3 nauczycieli samodzielnych i 6 ze stopniem doktora, a po 1 października 2018 r. 1 nauczyciel samodzielny i 5 ze stopniem doktora (wszyscy na podstawowym miejscu pracy);
  • dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim – co najmniej 3 nauczycieli samodzielnych i 6 ze stopniem naukowym doktora;
  • dla wszystkich studiów II stopnia – co najmniej 6 nauczycieli samodzielnych i 6 ze stopniem naukowym doktora.

W przypadku studiów I stopnia o profilu praktycznym, w roku akademickim 2017/2018 można zastosować mniejsze minimum tj. 1 + 5, przy czym co najmniej pięciu nauczycieli ze stopniem doktora musi być już zatrudnionych na podstawowym miejscu pracy.

Odpowiedź:

Analizując przepis § 11 ust. 3 można byłoby sądzić, że w okresie przekształcania minimum kadrowe na analizowanym kierunku powinno liczyć co najmniej 3 nauczycieli samodzielnych + co najmniej 6 nauczycieli ze stopniem doktora + 3 nauczycieli w ramach zwyżki 30%.

Mimo powyższego, w swoich interpretacjach MNiSW potwierdziło oficjalnie, że przepis § 11 ust. 3 ma pełne zastosowanie tylko w sytuacji pełnego prowadzenia studiów według dwóch profili (równolegle wszystkie lata studiów). W omawianej sytuacji natomiast mamy właściwie do czynienia z wygaszaniem jednego kierunku (na profilu ogólnoakademickim) oraz wdrażaniem nowego kierunku (na profilu praktycznym), w związku z czym należy odpowiednio stosować § 7 ust. 2 pkt. 3 oraz ust. 3 Rozporządzenia ws. warunków prowadzenia studiów.

Taka interpretacja oznacza, że w okresie transformacji wystarczy zwiększyć minimum jedynie proporcjonalnie w sposób zapewniający realizację zajęć dydaktycznych. Zasadniczo zatem wystarczające jest w omawianym przypadku zwiększenie minimum kadrowego o jednego nauczyciela akademickiego, którym może być zarówno nauczyciel samodzielny jak i nauczyciel ze stopniem naukowym doktora (w takim wariancie minimum będzie składać się np. z 3 nauczycieli samodzielnych i 7 nauczycieli ze stopniem doktora albo 4 nauczycieli samodzielnych i 6 nauczycieli ze stopniem doktora). Warto także wskazać, że z uwagi na prowadzenie profilu praktycznego, można w przypadku dodatkowego członka minimum kadrowego zastosować przepis art. 9a ust. 2-3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tj. zamiast jednego doktora zaliczyć do minimum dwóch nauczycieli z tytułem zawodowym magistra i znacznym doświadczeniem praktycznym odpowiadającym efektom kształcenia dla danego kierunku (w takim wariancie minimum będzie składać się np. z 3 nauczycieli samodzielnych, 6 nauczycieli ze stopniem doktora oraz 2 nauczycieli z tytułem magistra i doświadczeniem zawodowym).

Powyższe oznacza, że w omawianym przypadku, w latach akademickich 2017/2018 oraz 2018/2019 minimum kadrowe dla omawianego kierunku powinno być zwiększone o co najmniej jednego nauczyciela samodzielnego lub z doktoratem albo o co najmniej dwóch nauczycieli z tytułem magistra i doświadczeniem zawodowym. Pozycją wyjściową do zwiększenia jest natomiast minimum spełniające wymogi dla profilu ogólnoakademickiego (3 + 6 oraz odpowiedni dorobek naukowy).