Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Co robimy?

 Oferujemy usługi doradcze dla kadry zarządzającej szkołami wyższymi i innymi instytucjami sektora szkolnictwa wyższego, świadczone w oparciu o specjalistyczną wiedzę i znaczące doświadczenie zespołu doradców i ekspertów.  

 Opracowujemy skuteczne rozwiązania w zakresie wdrażania nowych przepisów prawa tzw. Ustawy 2.0 oraz wspieramy w rozwiązywaniu bieżących problemów uczelni, wywołanych zmieniającą sytuacją prawno-ekonomiczną, demograficzną i polityczną w naszym kraju. Dostarczamy szkołom wyższym narzędzia wspierające ich rozwój oraz pomagamy w realizacji ich strategicznych celów. Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie i dążymy do  maksymalnego zadowolenia oraz spełnienia jego potrzeb.

.

NASI KLIENCI

W JAKICH OBSZARACH POMAGAMY WDROŻYĆ USTAWĘ 2.0?

    USTRÓJ I ORGANIZACJA UCZELNI
INTERNACJONALIZACJA
   

SPRAWY STUDENCKIE I CUDZOZIEMCY

 
  SPRAWY PRACOWNICZE
PROWADZENIE STUDIÓW I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA
  SZKOŁY DOKTORSKIE I SPRAWY DOKTORANCKIE
  PROCEDURY AWANSU NAUKOWEGO
  BADANIA NAUKOWE, KOMERCJALIZACJA, EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ


OBSZARY I PRZYKŁADOWE USŁUGI

 • Ustrój uczelni oraz sprawy organizacyjne
 • Prowadzenie studiów oraz innych form kształcenia
 • Procedury awansu naukowego 
 • Szkoły doktorskie i sprawy doktoranckie 
 • Sprawy pracownicze 
 • Badania naukowe, komercjalizacja, ewaluacja działalności naukowej 
 • Internacjonalizacja

PRZYKŁADOWE USŁUGI:

 • Zaprojektowanie procesu wdrożenia zmian w uczelni
 • Weryfikacja misji i wizji Uczelni
 • Weryfikacja celów strategicznych z punktu widzenia regulacji ustawowych
 • Wytyczenie kierunków zmian (celów strategicznych)
 • Zaprojektowanie modelu organizacyjnego i funkcjonalnego uczelni
 • Opracowanie statutu oraz innych dokumentów ustrojowych
 • Dostosowanie procesów wewnętrznych do nowego modelu funkcjonowania uczelni
 • Ewaluacja wdrożonych zmian
 • Analiza ilościowa i jakościowa sprawności działania uczelni i jej poszczególnych działów oraz procesów
 • Opracowanie symulacji rozwiązań strukturalno-organizacyjnych
 • Zaprojektowanie struktury organizacyjnej uczelni
 • Ustalenie podziału zadań jednostek administracji uczelnianej
 • Określenie zasad działania administracji uczelnianej
 • Opracowanie zasad/procedur zarządzania relacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Ustalenie zasad powoływania osób kierowniczych, w tym zasad opiniowania przez samorząd studencki osób kierowniczych ds. studenckich
 • Ustalenie zasad monitorowania funkcjonowania uczelni przez Radę
 • Wdrożenie zmian i przeszkolenie kadr

PRZYKŁADOWE USŁUGI: 

 
 • Opracowanie lub rewizja polityki jakości kształcenia
 •  
 • Opracowanie polityki prowadzenia określonych form kształcenia w uczelni
 •  
 • Opracowanie zasad/procedur zarządzania kierunkami studiów wyższych
 •  
 • Opracowanie zasad/procedur zarządzania kierunkami studiów podyplomowych
 •  
 • Opracowanie zasad/procedur zarządzania innymi formami kształcenia
 •  
 • Określenie zasad opracowywania programów studiów i ich uchwalania
 •  
 • Określenie definicji studiów niestacjonarnych
 •  
 • Ustalenie zasad powierzeń dydaktycznych z uwzględnieniem wymogów podstawowego miejsca pracy
   

PRZYKŁADOWE USŁUGI: 

 
 • Określenie ustroju i zasad działania organów właściwych w uczelni do nadawania stopni naukowych
 •  
 • Określenie sposobu wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów;
 •  
 • Określenie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora   w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty 
 •  
 • Określenie trybu złożenia rozprawy doktorskiej
 •  
 • Określenie trybu powoływania oraz zakresu czynności komisji w postępowaniach doktorskich 
 •  
 • Określenie sposobu wyznaczania recenzentów 
 •  
 • Określenie sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym 
 •  
 • Określenie sposób weryfikacji spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a   i b, w przypadku publikacji wieloautorskich 
 •  
 • Określenie sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej 
 •  
 • Określenie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty
 

PRZYKŁADOWE USŁUGI: 

 
 • Opracowanie zasad tworzenia szkół doktorskich
 •  
 • Określenie zasad opracowywania programów szkół doktorskich i ich uchwalania
 •  
 • Stworzenie i przekazanie narzędzi umożliwiających opracowanie zasad oceny śródokresowej
 •  
 • Opracowanie regulaminu szkół doktorskich 
 

PRZYKŁADOWE USŁUGI: 

 
 • Stworzenie i przekazanie narzędzi umożliwiających opracowanie polityki kadrowej – grupa dydaktyczna
 •  
 • Stworzenie i przekazanie narzędzi umożliwiających opracowanie polityki kadrowej – grupa badawcza
 •  
 • Stworzenie i przekazanie narzędzi umożliwiających opracowanie polityki kadrowej – grupa badawczo-dydaktyczna
 •  
 • Stworzenie i przekazanie narzędzi umożliwiających opracowanie polityki kadrowej – grupa administracyjna
 •  
 • Zaprojektowanie struktury stanowisk nauczycieli akademickich
 •  
 • Określenie szczegółowych obowiązków nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach
 •  
 • Opracowanie procedury konkursowej dla nauczycieli akademickich
 •  
 • Stworzenie i przekazanie narzędzi umożliwiających opracowanie szczegółowych zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich 
 •  
 • Opracowanie zasad awansów zawodowych
 •  

PRZYKŁADOWE USŁUGI: 

   
 • Opracowanie polityki naukowej uczelni
 •  
 • Opracowanie polityk naukowych dla poszczególnych dyscyplin
 •   
 • Opracowanie zasad dokumentowania dorobku naukowego
 •  
 

PRZYKŁADOWE USŁUGI:

 • Przeprowadzenie audytu w obszarze umiędzynarodowienia + raport
 • Opracowanie rekomendacji działań
 • Wsparcie we wdrożeniu
 • Opracowanie dokumentacji i przeszkolenie pracowników
 • Ewaluacja przyjętych rozwiązań
 • Przygotowanie raportu

SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH

SZKOLENIA DEDYKOWANE


POZNAJ NASZYCH DORADCÓW

POROZMAWIAJMY O ROZWIĄZANIACH DLA TWOJEJ UCZELNI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IRSW W LICZBACH

35

DORADCÓW I EKSPERTÓW

100
PROCENT ZAANGAŻOWANIA
120
UCZELNI SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG
7
LAT DOŚWIADCZENIA
1
TAKA FIRMA

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

MASZ PYTANIA DO NASZYCH USŁUG?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Franczaka Lalka 43. Lok.2.13. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl