Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Dobre uczelnie jako instytucje podlegają stałemu procesowi doskonalenia. Podnoszenie jakości zarządzania, usprawnianie kluczowych funkcji uczelni oraz procesów wspierających jest bowiem niezbędnym warunkiem tworzenia odpowiedniej wartości dla interesariuszy. Regulacje, modele instytucjonalne oraz kultura organizacyjna z czasem stają się nieadekwatne wobec zmieniających się uwarunkowań oraz nowych form rozwoju. Dlatego funkcjonowanie uczelni wymaga regularnego diagnozowania, zasilania transferem najlepszych praktyk oraz umiejętnego wprowadzania zmian.

Diagnozy organizacyjne pozwalają obiektywnie rozpoznać rzeczywistą jakość funkcjonowania uczelni i sformułować trafne wnioski naprawcze lub rozwojowe. Diagnoza okaże się użyteczna, kiedy towarzyszyć jej będzie odpowiednia wiedza, zestaw dobrych praktyk oraz doświadczenie ekspertów, pozwalające zaprojektować adekwatne dla danej instytucji usprawnienia. Odpowiednio do postawionych celów, zespół doradczy Instytutu rekomenduje sprawdzone i kreatywne rozwiązania oraz wspiera uczelnie w całym procesie doskonalenia.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą usług audytowych, doradczych i prawnych w zakresie doskonalenia funkcji i procesów uczelni w kluczowych obszarach ich funkcjonowania.


W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY UCZELNIE?

Oferowane usługi
• Diagnoza efektywności działalności naukowej oraz systemu zarządzania nauką w uczelni;
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki naukowej uczelni lub polityk rozwoju dyscyplin;
• Wsparcie we wdrożeniu zmian systemu zarządzania działalnością naukową;


Zobacz pełną ofertęOferowane usługi
• Doskonalenie zarządzania jakością kształcenia;
• Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (na poziomie studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym);
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki kształcenia;


Zobacz pełną ofertęAdministracja jest funkcją wspierającą procesy główne uczelni. Jej słabości będą zatem istotną barierą osiągnięć danej instytucji. Mogą one wynikać z deficytów organizacyjnych, kompetencyjnych, technologicznych, nieefektywnych procesów, barier mentalnych lub komunikacyjnych. Dlatego warto zidentyfikować te ograniczenia w perspektywie jakości usług dla interesariuszy oraz celów uczelni. Czerpiąc z praktyk i innowacji w zakresie funkcji wsparcia w czołowych instytucjach szkolnictwa wyższego na świecie, potrafimy dobrać optymalny dla danej administracji model rozwoju. Nasze rekomendacje są praktycznym przewodnikiem wprowadzania niezbędnych zmian.Uczelnia powinna być zarządzana w sposób celowy, systemowo spójny oraz zgodny z ideą stałego doskonalenia. Aktualnie, podstawową formułą zarządzania zintegrowanego, obecną w uczelniach (przynajmniej publicznych) jest kontrola zarządcza, z mechanizmem samooceny. Niestety w większości instytucji, pierwotny, pełny wymiar tego standardu zredukowany został do odnotowywania ryzyk, w sposób słabo skorelowany z dążeniami i inicjatywami. Dlatego proponujemy podniesienie kontroli zarządczej na poziom proaktywnego systemu zarządzania uczelnią. Odpowiednio zreformowana kontrola zarządcza może być dla akademickich kadr zarządzających prawdziwie użytecznym narzędziem kierowania doskonaleniem uczelni, usprawniając zarazem proces kontroli ryzyka.Doskonałość organizacyjna uczelni, to także dojrzałość procesowa. Warto, bowiem zdać sobie sprawę, jak faktycznie przebiega realizowanie ważnych zadań uczelni oraz jak optymalnie wykorzystać zasoby i zaangażowanie osób zatrudnionych.W ramach procesów wspierających, szczególną uwagę zwracamy na informatyzację i cyfryzację instytucji. Diagnozujemy i podnosimy jakość rozwiązań i zarządzania w tym zakresie, ponieważ technologie ICT stają się jednym z krytycznych czynników rozwoju organizacji.Dostarczamy również najlepsze praktyki zarządzania projektami, w szczególności wspierając tworzenie biura projektów w uczelni.Oferowane usługi
• Usprawnienie funkcjonowania administracji – diagnoza, model docelowy oraz program zmian;
• Audyt i pełne wykorzystanie modelu kontroli zarządczej w uczelni;
• Mapowanie i optymalizacja wybranych procesów w uczelni;
• Poprawa jakości i koordynacji zarządzania projektami;
• Diagnoza polityki cyfryzacji i jakości rozwiązań ICT.
Nowoczesna polityka personalna uczelni obejmuje rozwój talentów, zarządzanie kadrami oraz zapewnienie przyjaznego środowiska profesjonalnego rozwoju.Wymienione obszary są również właściwe dla diagnozy aktualnie funkcjonujących w danej instytucji rozwiązań.Profesjonalizacja zarządzania ludźmi oznacza wdrożenie dobrych standardów i optymalizację podstawowych procesów kadrowych. Budowanie motywacji zaczyna się bowiem od jasnych wymagań dla danych stanowisk oraz przejrzystych i obiektywnych systemów ocen. Dlatego przeprowadzamy wartościowanie stanowisk pracy, umożliwiając doskonalenie systemu wynagrodzeń oraz kształtowanie całościowej propozycji wartości dla osób zatrudnionych w uczelni. Wspieramy tworzenie systemów ocen okresowych, kładąc jednocześnie nacisk na umożliwianie rozwoju poprzez regularną informację zwrotną dla osób i zespołów.Zdolności i osiągnięcia ludzi są decydujące dla sukcesu „organizacji opartej na wiedzy”, jaką jest instytucja szkolnictwa wyższego. Dlatego pozyskanie i utrzymanie talentów oraz stałe doskonalenie kompetencji osób zatrudnionych powinno być prowadzone systemowo. W wielu uczelniach jednak, brakuje świadomości jakie wzorce kompetencji mają być rozwijane, w jakich ścieżkach profesjonalnych, w jakim celu oraz jakimi środkami? Wsparcie Instytutu dotyczy więc posługiwania się modelami kompetencyjnymi oraz planowego doskonalenia potencjału kadr. Dzięki temu uczelnia jest w stanie optymalnie inwestować w skuteczne formy indywidualnego i zespołowego rozwoju osób zatrudnionych.Ponadto, eksperci IRSW projektują i wdrażają, na potrzeby danej uczelni, zawansowane programy podnoszenia kompetencji nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji.Oferowane usługi
• Diagnoza modelu rozwoju i zarządzania kadrami oraz opracowanie polityki personalnej uczelni;
• Optymalizacja systemu ocen, wynagrodzeń i mechanizmów motywacyjnych osób zatrudnionych;
• Wsparcie w modelowaniu kompetencji kadr i ich systemowym rozwijaniu.Oferujemy profesjonalne usługi prawne dedykowane uczelniom i innym podmiotom systemu szkolnictwa wyższego, mające na celu doskonalenie ich wewnętrznej organizacji oraz zapewnienie pełnej zgodności ich działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy wsparcie doradcze i prawne czołowych ekspertów w dziedzinie prawa nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.Specjalizujemy się w realizacji audytów prawnych i compliance, w ramach których dokonujemy kompleksowej weryfikacji i analizy bieżącego stanu prawnego szkół wyższych, związków uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych oraz dokonujemy kompleksowego badania, mającego na celu określenie na jakim poziomie badany podmiot spełnia wymogi zgodności z przepisami prawa.Bazując na ogromnym doświadczeniu i wiedzy naszego zespołu prawnego przeprowadzamy weryfikację i ocenę wewnętrznych aktów prawnych (statutów, regulaminów, zarządzeń, uchwał, polityk), a następnie dokonujemy ich korekty w celu zapewnienia pełnej ich zgodności z przepisami prawa. Pomagamy również w opracowywaniu lub doskonaleniu procedur merytorycznych i organizacyjnych (w kluczowych obszarach funkcjonowania danej jednostki).Oferowane usługi
• Kompleksowy audyt prawny;
• Opracowanie lub korekta aktów prawnych i procedur uczelni.


Zobacz pełną ofertę


POROZMAWIAJMY O ROZWIĄZANIACH DLA TWOJEJ UCZELNI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IRSW W LICZBACH

9

LAT DOŚWIADCZENIA

175
UCZELNI SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG
240
OPRACOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH
39
ZREALIZOWANYCH USŁUG AUDYTOWYCH
14
WDROŻEŃ USTAWY 2.0 W UCZELNIACH

.

NASI KLIENCI

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

MASZ PYTANIA DO NASZYCH USŁUG?

ZADZWOŃ: 530 448 968

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Gęsiej 23. Lok.23. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.