Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Działalność naukowa jest strategicznym obszarem funkcjonowania uczelni. Najlepsze uczelnie krajowe i zagraniczne zawsze dążą do osiągnięcia jak najlepszych efektów w działalności naukowej i innowacjach. W obecnych realiach prawnych, od efektywności naukowej zależy niemal wszystko – szczególnie finansowanie uczelni i jej uprawnienia. Ze względu na różnorodność osiągnięć, specyfikę dziedzin i dyscyplin naukowych oraz warunki zewnętrzne, takie jak regulacje krajowe, uwarunkowania regionalne i kulturowe, istotne jest indywidualne zdefiniowanie doskonałości naukowej dla każdej jednostki naukowej. W tym celu konieczna jest diagnoza obszaru nauki w uczelni, nie tylko pod kątem osiągnięć naukowych, ale także systemów zarządzania działalnością naukową, spójności z dotychczasową wizją i misją oraz określenia potencjału badawczego. Dogłębna diagnoza jest punktem wyjścia do stworzenia indywidualnej polityki naukowej uczelni z wyodrębnieniem polityk rozwoju poszczególnych dyscyplin naukowych. Jednocześnie jest podstawą do aktualizacji lub całkowitej zmiany dotychczasowych systemów zarządzania działalnością naukową w uczelni. Ostatecznym etapem jest wdrożenie zmian, które w dłuższej perspektywie zbliżą uczelnie do indywidualnie zdefiniowanej doskonałości naukowej.

 

Oferujemy kompleksowe wsparcie we wszystkich etapach doskonalenia obszaru działalności naukowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potrzeb każdej z jednostek. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz znajomość środowiska akademickiego pozwala nam trafnie zdefiniować potrzeby i elastycznie dostosować zakres wsparcia.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY UCZELNIOM?

Jakie są cele i założenia?

Uczelnie podejmują intensywne działania w zakresie oceny dorobku naukowego zwykle w okresie zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej. Szybko zmieniające się przepisy i niepewność co do kryteriów oceny, sprawiają, że są to działania doraźne, niewynikające z rzeczywistej strategii rozwoju badań naukowych. Działalność naukowa jest postrzegana często jedynie przez pryzmat punktacji wynikającej z wyliczeń algorytmu ewaluacyjnego. Brakuje całościowego systemu zarządzania w obszarze nauki, którego efekty będą widoczne niezależnie od zastosowanego systemu oceny jakości działalności naukowej. Do wytyczenia nowej ścieżki rozwoju badań naukowych, konieczne jest zdiagnozowanie efektywności działalności naukowej oraz potencjału badawczego z uwzględnieniem specyfiki danej uczelni.

W odpowiedzi na te potrzeby zapewniamy uczelni profesjonalne wsparcie, przeprowadzając diagnozę stanu obecnego w jednostce, identyfikując procesy zachodzące w działalności naukowej oraz oceniając ich efektywność. Staramy się ustalić słabe punkty oraz potencjalne możliwości rozwoju. Ocena merytoryczna jest prowadzona przy współpracy ekspertów IRSW z przedstawicielami uczelni. W procesie oceny bierzemy pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne i standardy międzynarodowe, a nie tylko krajowe regulacje ewaluacyjne. Istotą diagnozy jest stworzenie solidnych fundamentów do dalszej pracy nad dążeniem do doskonałości naukowej w sposób, który jest indywidualnie dobrany dla każdej z uczelni.

W jaki sposób pracujemy?

• W pełni przygotowujemy analizę wybranych dokumentów strategicznych uczelni, warunków formalno – prawnych oraz stosowanych procedur w zakresie działalności naukowej;
• Przeprowadzamy analizę wybranych wskaźników bibliometrycznych oraz porównujemy z wybranymi uczelniami w kraju i na świecie;
• Analizujemy potencjał badawczy całej uczelni lub jednostki, a nie jedynie osiągnięcia pojedynczych pracowników;
• W ramach diagnozy przeprowadzamy wywiady z kluczowymi naukowcami oraz badanie ankietowe dotyczące naukowej kultury organizacyjnej;
• Uwzględniamy realizację celów zrównoważonego rozwoju i potencjału uczelni w tym zakresie – na podstawie analizy publikacji pod kątem SDG (ang. Sustainable Development Goals);
• Opracowujemy raport z diagnozy ze wskazaniem rekomendacji oraz propozycją zestawu mierników i wskaźników, które pozwolą na ciągłe monitorowanie efektywności naukowej;
• Realizujemy wsparcie doradcze dla kadry zarządzającej uczelnią na etapie wdrożenia zaleceń z diagnozy;
• Oferujemy wsparcie szkoleniowe dla kluczowych pracowników i naukowców.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

• Pogłębiona diagnoza efektywności naukowej oraz systemu zarządzania w obszarze nauki;
• Raport zawierający ocenę obecnego systemu, rekomendacje oraz propozycje działań doskonalących;
• Wytyczne dotyczące możliwości udoskonalenia procesu zarządzania nauką, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału badawczego;
• Wskazanie niezbędnych działań naprawczych i zakresu ich wdrożenia;
• Propozycje wskaźników i mierników do bieżącej oceny efektywności naukowej;
• Ustalenie rzeczywistej pozycji uczelni pod kątem efektywności naukowej względem wybranych konkurencyjnych jednostek z kraju i ze świata;
• Wskazanie obszarów publikacyjnych istotnych z punktu widzenia realizacji celów zrównoważonego rozwoju;
• Określenie priorytetowych obszarów naukowych w uczelni.

Przykładowe warianty usług:

• Analiza efektywności działalności naukowej uczelni oraz ocena systemu zarządzania badaniami;
• Konsultacje doradcze na etapie zbierania danych do diagnozy;
• Wsparcie szkoleniowe ułatwiające zrozumienie procesów doskonalenia efektywności naukowej

Jakie są cele i założenia?

Rozwój uczelni w zakresie działalności naukowej to długotrwały i wieloetapowy proces. Wymaga uwzględnienia wielu warunków wewnętrznych i możliwości uczelni oraz krajowych i międzynarodowych trendów. Polityka naukowa uczelni to strategiczny dokument wskazujący cele rozwoju w obszarze nauki, opisujący narzędzia i środki jakie do osiągnięcia tych celów doprowadzą. Pozwala znacząco usprawnić proces zarządzania działalnością naukową, a tym samym stwarza szanse do podniesienia jej efektywności. Polityka naukowa wpisuje się w szerszą strategię rozwoju uczelni, ale koncentruje się na specyfice działalności naukowej realizowanej w jednostce lub potencjalnie możliwej do realizacji w przyszłości. Podejmując się tworzenia polityki naukowej, uczelnie muszą brać pod uwagę potencjał jakim dysponują oraz wytyczyć przyszłe kierunki rozwoju. Nie jest to proste, jeśli nie dysponuje się dokładnymi parametrami i wskaźnikami pomagającymi ocenić możliwości dalszego rozwoju. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki naukowej uczelni lub odrębnych polityk rozwoju wybranych dyscyplin naukowych. Eksperci IRSW dokonują oceny potencjału badawczego uczelni lub wybranych dyscyplin naukowych oraz we współpracy z kluczowymi pracownikami uczelni wspierają ustalenie priorytetów badawczych. Niezależnie od wsparcia IRSW, w procesie tworzenia dokumentu/ów aktywnie kluczową rolę mają przedstawiciele uczelni, co pozwala na wypracowanie akceptowalnych w środowisku naukowym rozwiązań. W polityce rozwoju naukowego uwzględniane są potrzeby na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

W jaki sposób pracujemy?

• W pełni przygotowujemy analizę wybranych dokumentów strategicznych uczelni, warunków formalno – prawnych oraz stosowanych procedur w zakresie działalności naukowej lub wykorzystujemy dane z raportu po audycie efektywności działalności naukowej;
• Ustalamy zakres widoczności naukowej na podstawie parametrów bibliometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem prominentnych tematów badawczych;
• Weryfikujemy możliwości i oczekiwania środowiska naukowego;
• Przeprowadzamy konsultacje z wybranymi kluczowymi przedstawicielami kadr badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz wspieramy ustalenie właściwych priorytetów w poszczególnych dyscyplinach naukowych;
• Opracowujemy założenia do dokumentu strategicznego, które omawiamy szczegółowo z przedstawicielami uczelni (zespół roboczy uczelni aktywnie uczestniczący na każdym etapie tworzenia dokumentu/ów);
• Opracowujemy ostateczny kształt dokumentu i omawiamy całość podczas spotkania podsumowującego z władzami uczelni.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

• Diagnoza aktualnego stanu wewnętrznych regulacji dotyczących działalności naukowej, efektywności pod kątem wybranych wskaźników oraz widoczności naukowej;
• Raport wstępny, który jest podstawą dalszych prac z przedstawicielami uczelni nad opracowaniem założeń do polityki naukowej lub/i polityk rozwoju dyscyplin;
• Wspólnie wypracowany dokument Polityka Naukowa lub/i polityki rozwoju dyscyplin naukowych w wersji ostatecznej, uwzględniający potencjał i możliwości uczelni oraz specyfikę rozwoju regionu, kraju i trendy międzynarodowe.

Przykładowe warianty usług

• Analiza wybranych dokumentów, parametrów i procedur efektywności działalności naukowej oraz ocena systemu zarządzania badaniami lub wykorzystanie raportu z diagnozy efektywności naukowej;
• Konsultacje doradcze na każdym etapie tworzenia Polityki naukowej/polityk rozwoju dyscyplin;
• Wsparcie szkoleniowe ułatwiające zrozumienie procesów doskonalenia efektywności naukowej, co posłuży przedstawicielom uczelni do określenia założeń i celów Polityki naukowej/ polityk rozwoju dyscyplin.

Jakie są cele i założenia?

Uczelnie w Polsce mają różny poziom zaawansowania w zakresie systemów zarządzania działalnością naukową. Wieloletni proces zmian legislacyjnych i organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego spowodował, że do podstawowych procesów dokładano kolejne zadania bez wcześniejszej analizy możliwości, potencjału czy wyporności systemu zarządzania w uczelni. Szczególnie ostatnie lata, w których przygotowywaliśmy się do ewalauacji jakości działalności naukowej, pokazały jak skomplikowane systemy funkcjonują w uczelniach. Istnieje głęboka potrzeba ponownej identyfikacji procesów w zarządzaniu działalnoscią naukową, ich oceny i optymalizacji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom eksperci IRSW analizują przebieg procesów zarządczych w obszarze naukowym na podstawie dostarczonych przez jednostkę dokumentów oraz informacji uzyskanych podczas spotkań z przedstawicielami uczelni. Weryfikują istniejące procedury, szukają luk, wąskich gardeł i we współpracy z przedstawicielami uczelni proponują efektywne rozwiązania skrojone na miarę jej możliwości i oczekiwań.

W jaki sposób pracujemy?

• Analizujemy wybrane dokumenty, procedury oraz informacje zawarte na stronach internetowych uczelni pod kątem identyfikacji procesów w zakresie działalności naukowej, a następnie ich płynności i efektywności;
• Weryfikujemy potencjał kadry naukowej pod kątem osiągnięć naukowych;
• Przeprowadzamy konsultacje z wybranymi kluczowymi przedstawicielami jednostek organizacyjnych uczelni, które są właścicielami zidentyfikowanych procesów;
• Opracowujemy szczegółowy raport z opisem procesów oraz rekomendacjami dla ich ulepszenia;
• Przygotowujemy wytyczne do kluczowych procedur i dokumentów, które zostały wskazane w raporcie jako konieczne działania naprawcze.

Jakich efektów współpracy można się spodziewać?

• Identyfikacja procesów zarządzania nauką w uczelni oraz ocena istniejących procedur i dokumentów;
• Raport zawierający opis zidentyfikowanych procesów w systemie zarządzania nauką ze szczególnym uwzględnieniem słabych punktów;
• Rekomendacje działań naprawczych oraz założenia do kluczowych dokumentów lub procedur.

Przykładowe warianty usług:

• Analiza dokumentów oraz informacji przygotowanych przez uczelnię zakończona przygotowaniem i prezentacją raportu końcowego;
• Konsultacje z przedstawicielami kluczowych jednostek organizacyjnych;
• Wsparcie szkoleniowe ułatwiające wdrożenie rekomendowanych działań naprawczych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!