Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy uczelniom kompleksowe wsparcie w dążeniu do doskonałości naukowej oraz pomoc w przygotowaniu do oceny jakości naukowej. Specjalizujemy się w ocenie stanu przygotowania do wdrożenia poszczególnych zaleceń Ustawy 2.0., a także w projektach ukierunkowanych na rozwój naukowy jednostki. Tworzymy procedury odpowiadające potrzebom jednostki naukowej i jej pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności wdrożonych regulacji z wymogami UPSWiN. Ponadto dostarczamy osobom zarządzającym nauką niezbędną wiedzę i umiejętności do określenia potencjalnych obszarów badawczych, które należy uznać jako priorytetowe i wiodące w uczelni.

Z naszymi Partnerami, pracujemy procesowo w oparciu o pogłębione badania i analizy a wszyscy nasi konsultanci posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie w prowadzeniu audytów i ewaluacji systemów zarządzania nauką na uczelniach w kraju i zagranicą. Dzięki temu dostarczamy projekty systemowe oraz rekomendujemy sprawdzone rozwiązania zewnętrzne, funkcjonujące już w uczelniach, a nie tylko suche teorie.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY UCZELNIOM?

W ramach obszaru organizacji i realizacji procesu zarządzania nauką w uczelniach oferujemy wsparcie poprzez:

Kiedy warto skorzystać?
• Uczelnia zmierza w stronę doskonałości naukowej;
• Istnieje potrzeba wdrożenia nowych regulacji w zakresie nauki;
• Nie ma pewności, czy wewnętrzne regulacje są zgodne z przepisami prawa lub standardami zewnętrznymi (w szczególności międzynarodowymi);
• Nie ma pewności, czy wewnętrzne regulacje przynoszą określone efekty;
• Istnieje potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju;
• Potrzebna jest obiektywna ocena na temat rzeczywistego funkcjonowania systemu zarządzania nauką;
• Zespoły zarządzające nauką chcą podnieść swoje kompetencje;
• W opinii pracowników brakuje lub funkcjonuje zbyt wiele zawiłych procedur związanych z zarządzaniem nauką;

Co robimy?
Konsultacje i ewaluacja formalno-prawna obszaru nauka obejmuje ocenę dokumentacji, procedur, a także praktyk stosowanych w obszarze nauki.
• Konsultujemy i doradzamy w zakresie stosowanych procedur i wdrożenia ewentualnych zmian;
• Opiniujemy projekty, które są realizowane;
• Na podstawie przeprowadzonej analizy proponujemy działania korygujące, przedstawiamy rekomendacje odpowiadające potrzebom i możliwościom jednostki;
• Szkolimy kadrę zarządzającą z nowych rozwiązań dotyczących ewaluacji jakości działalności naukowej;

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Pogłębionej analizy obecnego stanu formalno-prawnego w obszarze nauki oraz raportu umożliwiającego podjęcie odpowiednich decyzji i właściwie ukierunkowanie działań korygujących w celu osiągnięcia doskonałości naukowej;
• Przystępne przedstawienie i omówienie szczegółowego wykazu obszarów i zagadnień wymagających lub rekomendowanych do naprawy i udoskonalenia;
• Informacji na temat możliwości uproszczenia i optymalizacji procedur związanych z zarządzaniem nauką;
• Poszerzenia wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie nauką;
• Opracowanie lub udoskonalenie istniejących procedur w zakresie zarządzania nauką.


Kiedy warto skorzystać?
• Występuje ryzyko niesatysfakcjonującego wyniku oceny jakości działalności naukowej;
• Potrzebujemy informacji na temat rzeczywistego stanu reprezentowanych w uczelni dyscyplin naukowych na podstawie efektów pracy wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przynależność do danej dyscypliny;
• Występuje potrzeba zdefiniowania „mocnych” oraz „słabych” stron reprezentowanych w uczelni dyscyplin nauki i wprowadzenie działań optymalizacyjnych;
• Zespoły zarządzające dyscyplinami chcą podnieść swoje kompetencje w kontekście analizy dorobku naukowego i zarządzania nauką w obrębie dyscyplin;
• Zespoły zarządzające dyscyplinami chcą opracować systemy motywowania oraz programy wsparcia pracowników naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej;
• Występuje konieczność modyfikacji systemu ocen pracowniczych z uwzględnieniem zasad i kryteriów ewaluacji jakości działalności naukowej.

Co robimy?
• Dostarczamy szczegółowe raporty na temat aktualnego stanu dyscyplin na podstawie dorobku naukowego wszystkich pracowników w odniesieniu do zasad i kryteriów ewaluacji jakości działalności naukowej;
• Oceniamy i wskazujemy perspektywy rozwoju naukowego dyscypliny mając na uwadze specyfikę każdej z nich;
• Opiniujemy bieżące działania oraz rekomendujemy rozwiązania optymalizacyjne bądź korygujące, pozwalające na osiągnięcie jak najlepszych efektów działalności badawczej i osiągnięcie jak najwyższego wyniku ewaluacyjnego (strategia rozwoju dyscypliny);
• Zapewniamy konsultacje z ekspertami dotyczącymi analizy potrzeb w danej dyscyplinie i wskazujemy działania naprawcze np. systemy motywacyjne, modyfikacja systemu ocen pracowniczych, szkolenia z zakresu strategii publikacyjnych;
• Szkolimy kadrę zarządzającą w zakresie analizy i interpretacji danych dotyczących zgromadzonego dorobku naukowego pracowników w obrębie dyscyplin nauki;
• Proponujemy rozwiązania organizacyjne dotyczące funkcjonowania zespołów zarządzających dyscyplinami w kontekście analizy i wykorzystania danych bibliometrycznych do zarządzania nauką w obrębie dyscyplin.
• Analizujemy potencjał naukowy Uczelni pod kątem ewaluacji i przyszłej strategii rozwoju

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Pogłębionej analizy obecnego stanu poszczególnych dyscyplin nauki wraz z obiektywną i przystępną interpretacją, pozwalającą na skrócenie czasu podejmowania decyzji kluczowych dla ich rozwoju;
• Spojrzenia na dorobek naukowy danej osoby w sposób całościowy i w oparciu o najbardziej aktualne dane pozwalające na rzetelną ocenę efektywności pracownika i wdrożenia procedury jego motywowania;
• Pełniejszej kontroli nad stanem publikacyjnym poszczególnych naukowców oraz ich wpływem na dyscyplinę pozwalającej na podejmowanie trafnych decyzji w procesie zarządzania nauką;
• Wsparcia w podejmowaniu szybkich i efektywnych działań korygujących mających na celu minimalizację błędów wpływających na wynik ewaluacyjny (wypełnienie slotów, braki i błędy w zaraportowanych publikacjach etc.);
• Poszerzenia wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za zarządzanie nauką w zakresie planowania strategii rozwoju dyscyplin w uczelni.

Kiedy warto skorzystać?
• Uczelnia podejmuje przygotowania do ewaluacji jakości działalności naukowej w zakresie III kryterium - wpływ społeczny (social impact);
• Istnieje potrzeba wypracowania ścieżki postępowania w procesie identyfikacji wpływu w kolejnych latach (jako przygotowanie do kolejnego okresu ewaluacji).

Co robimy?
• Konsultujemy i doradzamy w zakresie przygotowania do ewaluacji w kryterium III, pod kątem identyfikacji potencjalnych zagadnień do opisu wpływu;
• Szkolimy osoby odpowiedzialne za przygotowanie opisów wpływu do ewaluacji oraz reprezentantów dyscyplin;
• Na podstawie przeprowadzonej analizy przedstawiamy propozycje opisów wpływu – pomysłów, koncepcji, przykłady dowodów wpływu;
• Proponujemy działania korygujące, przedstawiamy rekomendacje odpowiadające potrzebom i możliwościom jednostki.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Pogłębionej analizy potencjału uczelni w zakresie III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej;
• Identyfikacji potencjalnych opisów wpływu;
• Poszerzenia wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowania do ewaluacji w kryterium III w zakresie: identyfikacji opisów wpływu, gromadzenia dowodów wpływu, sporządzania wiarygodnych opisów, stosowania słów kluczowych;
• Rekomendacji i uwag w zakresie przedstawionych zagadnień/propozycji opisów wpływu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!