Rok 2020 był wyjątkowo trudny, również dla szkolnictwa wyższego. Przestawienie się na tryb zdalny postawiło przed władzami rektorskimi szereg nowych wyzwań, które wymagały szybkiego wdrożenia niezbędnych zmian. Warto podkreślić, iż uczelnie, pomimo wspomnianej sytuacji nie zapomniały również o działaniach rozwojowych. W minionym roku Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW) wspierał rozwój różnych uczelni, zarówno publicznych i niepublicznych, uniwersytetów, uczelni przyrodniczych, technicznych, medycznych morskich czy wojskowych.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze przykłady spośród projektów rozwojowych uczelni zrealizowanych przez IRSW w 2020 r.:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Opracowaliśmy Strategię Rozwoju na lata 2021-2025 w oparciu o pogłębione badania społeczne i analizy desk research (diagnoza strategiczna), dotyczące potencjału uczelni i oczekiwań jej interesariuszy.

UMK w Toruniu

Dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykonaliśmy pogłębioną analizę funkcjonowania w kluczowych obszarach: kształcenie, działalność naukowa, współpraca międzynarodowa, polityka kadrowa, zarządzanie uczelnią. Przeprowadziliśmy również badania opinii społeczności akademickiej oraz otoczenia zewnętrznego nt. funkcjonowania Uniwersytetu w powyższych obszarach, których wyniki poddajemy obecnie analizie.

UP w Poznaniu

Opracowaliśmy i wspieraliśmy wdrożenie programu rozwoju uczelni w oparciu o działania diagnostyczne (ocena bieżącego funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie organizacyjnym, prawnym i zarządzania finansami). W ramach projektu skorygowaliśmy również kluczowe akty prawne oraz procedury dotyczące funkcjonowania uczelni w kluczowych obszarach (kształcenie, działalność naukowa, relacje z otoczeniem, zarządzanie mieniem). Na dalszym etapie nasz zespół odpowiedzialny będzie również za monitorowanie i ewaluację wdrażania zmian. Obecnie finalizujemy prace nad strategią rozwoju uczelni.

ATH w Bielsku-Białej

Rozpoczęliśmy audyt modelu i praktyki zarządzania w obszarach: działalności naukowej, kształcenia, współpracy międzynarodowej, relacji zewnętrznych, w tym współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Z kolei w tym roku, w ramach zlecenia przeprowadzimy badania dotyczące rozpoznawalności i wizerunku uczelni (wśród kandydatów na studia, studentów i absolwentów) oraz audyt najważniejszych aspektów działalności marketingowej Akademii.

Uniwersytet SWPS

Przeprowadziliśmy audyt wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. W toku audytu zespół audytujący przeprowadził wywiady z różnymi grupami interesariuszy wewnętrznych oraz dokonał analizy ̨ dokumentacjį WSZJK (akty prawne, protokoły, wyniki prowadzonych analiz i badań, notatki służbowe oraz inne dokumenty świadczące o funkcjonowaniu systemu). Efektem końcowym był kompleksowy raport, zawierający m.in. podsumowanie przeprowadzonych analiz, a także szczegółową listę konkretnych rekomendacji do wdrożenia.

Więcej informacji o projekcie.

Politechnika Świętokrzyska

Przeprowadziliśmy 2 specjalistyczne programy szkoleniowe dla kadry zarządzającej uczelni, tj.: „Studium finansów dla menadżerów uczelni” oraz „Studium doskonalenia umiejętności menadżerskich” dla kadry zarządzającej uczelnią. Szkolenia realizowane w ramach pierwszego studium dotyczyły zagadnień takich jak: zasady finansów publicznych, gospodarka finansowa uczelni, rachunkowość zarządcza czy ocena i analiza procesów inwestycyjnych. Największą część drugiego studium stanowiły warsztaty doskonalące kompetencje menadżerskie i przywódcze kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla. Całość uzupełniły szkolenia dotyczące prawnych aspektów realizacji kształcenia, ewaluacji jakości działalności naukowej, organizacji szkół doktorskich oraz procedur nadawania stopni naukowych.

Dziękujemy za okazane zaufanie i zaproszenie do realizacji przedsięwzięć strategicznych, w tak trudnym czasie.

Jeżeli szukacie Państwo doświadczonego i skutecznego partnera do realizacji podobnych projektów rozwojowych, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Chętnie podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami oraz opowiemy, w jaki sposób pomagamy uczelniom wykorzystać ich potencjał!

☎️ Tel.:  +48 530 448 968

 ✉️ E-mail: biuro@irsw.pl

 

Subskrybuj newsletter i bądź na bieżąco!

Wystarczy, zapisać się do naszego newslettera, aby raz w miesiącu otrzymywać od nas wartościowe materiały eksperckie!

[FM_form id=”1″]
Administratorem Państwa danych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie, ul. Pana Balcera 6/5, 20-631 Lublin. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@irsw.pl, tel. 81 8228 615 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, ul. Pana Balcera 6/5, 20-631 Lublin. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie zgody wyrażonej w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 206/679 tj. uzasadnionego interesu administratora danych w celu przesyłania informacji na temat oferty produktów i usług Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Rezygnacji z otrzymywania newslettera można dokonać poprzez kliknięcie w link „Wypisz mnie z newslettera” znajdujący się w każdej wiadomości newslettera IRSW. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Posiadają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Państwa – narusza przepisy unijnego rozporządzenia 2016/679. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zrealizowania usługi newslettera. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.