Od kilku dni czekaliśmy na bardzo ważną dla nas informację. Dziś z  dumą informujemy, że rozpoczynamy prace nad ekspertyzą dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego pt. “Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w Województwie Lubuskim”.

Głównym celem ekspertyzy będzie pogłębiona analiza bieżąca funkcjonowania szkół wyższych w województwie lubuskim z uwzględnieniem dostępnych ocen obiektywnych dokonywanych w ostatnich 3 latach przez niezależne podmioty (MNiSW, PKA, NIK, itp.). Zbadamy i przeanalizujemy oczekiwania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych uczelni, w tym także kandydatów na studia oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Będziemy analizować warunki funkcjonowania uczelni województwa lubuskiego oraz wskażemy przewidywane zmiany mające istotne znaczenie dla tych uczelni. Ponadto ustalimy katalog działań mogących prowadzić do rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim oraz ocenimy wpływ nowej ustawy o szkolnictwie wyższym  na tamtejsze uczelnie.

Przewidywane efekty ekspertyzy to:

  • Agregacja i przystępna analiza aktualnych danych dotyczących szkolnictwa wyższego w województwie,
  • Dostarczenie samorządowi województwa oraz uczelniom informacji na temat oczekiwań najważniejszych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, pozwalających na podjęcie działań zwiększających konkurencyjność tych uczelni na tle kraju,
  • Wskazanie możliwości i zagrożeń dla uczelni w związku ze zmianami zachodzącymi w szkolnictwie wyższym na różnych płaszczyznach.