Przepisy określające ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni podczas pandemii zmieniają się bardzo dynamiczne. Aby upewnić władze rektorskie, że podejmują właściwe działania w tym zakresie, w dniu 27.11.2020 r. zorganizowaliśmy bezpłatny webinar pt. „Funkcjonowanie uczelni w dobie pandemii – obecny stan prawny a kluczowe decyzje Rektora”. Webinar powstał jako uzupełnienie materiału podsumowującego zmiany w przepisach określających funkcjonowanie uczelni, opracowanego przez IRSW wspólnie z KRASP. W roli prelegenta wystąpił ekspert IRSW, radca prawny Tomasz Kocoł.

W wydarzeniu on-line wzięło udział 78 osób: przedstawiciele kadry zarządzającej uczelniami (rektorzy, kanclerze, prorektorzy, dziekani) jak i przedstawiciele administracji (kierownicy działów kształcenia, kierownicy biur zarządu, radcy prawni oraz pracownicy administracyjni).

W pierwszej części wystąpienia, prowadzący omówił zagadnienia:

 • charakterystyka zmian w prawodawstwie wprowadzanych z uwagi na stan epidemii,
 • podstawowe akty prawne wpływające na funkcjonowanie uczelni w stanie epidemii oraz
  w stanie ograniczenia funkcjonowania uczelni,
 • podejmowanie uchwał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przez organy uczelni i inne ciała kolegialne,
 • tryb działania w przypadku wystąpienia stanu braku możliwości wykonywana zadań przez rektora i senat,
 • zasady kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku akademickim 2020/2021,
 • kwestie dotyczące pierwszeństwa stosowania przepisów rozproszonych w różnych aktach prawnych,
 • udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zajęcia na studiach są zgromadzeniem w rozumieniu rozporządzenia wprowadzającego ograniczenia, nakazy i zakazy?
 • proponowana zawartość regulaminu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • udzielenie odpowiedzi na pytanie czy egzaminy i zaliczenia są zgromadzeniem
  w rozumieniu rozporządzenia wprowadzającego ograniczenia, nakazy i zakazy?
 • możliwość zmiany programu studiów w trakcie trwania roku akademickiego 2020/2021,
 • możliwość uzyskania zaliczenia zajęć lub części zajęć kształtujących umiejętności praktyczne na podstawie działań w związku z przeciwdziałaniem epidemii,
 • zasady wykonywania pracy zdalnej przez pracowników uczelni.

W drugiej części webinaru, w czasie sesji Q&A, ekspert IRSW odpowiedział na pytania uczestników w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów, dotyczące m.in.:

 • możliwości dodawania kolejnych zajęć do programu studiów, w trybie zdalnym (rozszerzania listy przedmiotów) w związku z ograniczeniami epidemicznymi,
 • możliwości organizowania wigilii akademickiej,
 • zasad i formy wydawania pracownikom polecenia pracy zdalnej,
 • ograniczeń związanych z realizacją zajęć sportowych na uczelni,
 • możliwości zmiany programu studiów,
 • trybów prowadzenia zajęć określanych w programie studiów.

 

Jeśli potrzebują Państwo eksperckiej pomocy w zakresie prawa szkolnictwa wyższego, zapraszamy do kontaktu:

✉️ biuro@irsw.pl,
☎️+48 530 448 968.