W związku z opublikowaniem wstępnego planu prac Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2017 rok, prezentujemy poniżej ogólne założenia dotyczące konkursów dla uczelni w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jednocześnie przypominamy, że jako Instytut oferujemy uczelniom usługi związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych, w ramach których wyszukujemy źródła finansowania, opracowujemy koncepcje projektów, przygotowujemy wnioski konkursowe wraz z dokumentacja, prowadzimy i rozliczamy projekty. Pomagamy nawiązać kontakt z potencjalnymi sponsorami, negocjujemy i finalizujemy umowy. Tylko w dwóch ostatnich latach udało nam się pozyskać dla uczelni ponad 6 000 000 złotych!

Więcej na temat naszych usług można znaleźć TUTAJ. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu na adres biuro@irsw.pl albo telefonicznie pod nr. 81 8228 615!

LUTY 2017

Nazwa projektu: „STUDIUJESZ? PRAKTYKUJ!”

Typy projektów: Realizacja wysokiej jakości programów stażowych

Alokacja środków: 150 000 000 zł (150 milionów)

Max. wartość projektu: Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 15 000 zł.

Wnioskodawca: Szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Szczególne wyłączenia: Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte projektem pozakonkursowym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”

KWIECIEŃ 2017

Nazwa projektu: „AKADEMICKIE BIURA KARIER”

Typy projektów: Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy

Alokacja środków: 43 000 000 (43 miliony)

Max. wartość projektu: 700 000 zł dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) / 1 500 000 zł dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) / 2 500 000 zł dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)

Wnioskodawca: Wnioskodawcą może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

Szczególne wyłączenia: Wnioskodawcą nie może być uczelnia, która otrzymała dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przez IP konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015.

 

KWIECIEŃ 2017

Nazwa projektu: Brak nazwy (3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym)

Typy projektów:

1) Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

2) Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez: a) certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców.

Alokacja środków: 100 000 000 zł (100 milionów)

Max. wartość projektu: Wydatki w zakresie staży muszą zostać ograniczone wyłącznie do finansowania działań bezpośrednio dotyczących odbywania przez studentów staży (stypendium stażowe), kosztów dojazdów, zakwaterowania i utrzymania (w przypadku staży poza miejscem zamieszkania), kosztów ubezpieczenia, badań lekarskich (jeżeli są wymagane), kosztów materiałów zużywalnych (niezbędnych do bezpośredniego wykonywania obowiązków stażowych (bez twardego sprzętu)), kosztów wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy oraz kosztów pośrednich (zgodnie z obowiązującymi wytycznymi). Wydatki w projekcie nie mogą przekroczyć maksymalnego poziomu: Ð dla miesięcznego stypendium stażowego studenta: 13,50 zł za godzinę zadnia stażowego, dla refundacji miesięcznego kosztu wynagrodzenia opiekuna po stronie pracodawcy: 20,25 zł za godzinę opieki nad stażystą, przy czym pełna stawka przysługuje za wykonywanie czynności związanych z opieką nad co najmniej 10 stażystami realizującymi obwiązki stażowe. W pozostałych wypadkach wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby stażystów.

Wnioskodawca: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych, posiadająca siedzibę lub oddział zamiejscowy istniejący co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców (wg. danych GUS na 31.12.2014 r. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/)

Szczególne wyłączenia:

LIPIEC 2017

Nazwa projektu: „PODNIESIENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ”

Typy projektów: Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją

Alokacja środków: 50 000 000 zł (50 milionów)

Max. wartość projektu: Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu korzystającego z form wsparcia realizowanych poza granicami kraju nie może przekroczyć 24 000 PLN. W przypadku uczestników korzystających ze wsparcia jedynie na poziomie krajowym średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 9 000 PLN na osobę. Bez względu na miejsce otrzymywania wsparcia kwalifikowalne będą wyłącznie wydatki ponoszone w Polsce.

Wnioskodawca: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

Wyłączenia: Wydział uczelni, który będzie realizować działania w ramach projektu, nie może posiadać w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny jakości kształcenia PKA na którymkolwiek z kierunków, w ramach których będą realizowane działania w ramach projektu.

WRZESIEŃ 2017

Nazwa projektu: „INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH”

Typy projektów: Tworzenie i realizacja wysokiej jakości: 1) interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; 2) międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi; programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Alokacja środków: 155 000 000 zł (155 milionów)

Max. wartość projektu: Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 135 000 PLN (do średniego kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami)

Wnioskodawca: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna albo jednostka naukowa posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane w ramach projektu są realizowane przez jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).

Szczególne wyłączenia: 

PAŹDZIERNIK 2017

Nazwa projektu: „KURS NA MOOC”

Typy projektów: 

1. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: − dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, − działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

2. Rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Alokacja środków: 10 000 000 zł (10 milionów)

Max. wartość projektu: Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 1 200PLN (do kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu nie wlicza się kosztów racjonalnych usprawnień w przypadku zaistnienia w trakcie realizacji projektu potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osobom z niepełnosprawnościami)

Wnioskodawca: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów

Szczególne wyłączenia: 

GRUDZIEŃ 2017

Nazwa projektu: „PROGRAMY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI”

Typy projektów: Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Alokacja środków: 200 000 000 zł (200 milionów)

Max. wartość projektu: Maksymalna wartość projektu wynosi: 4 000 000 zł dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) / 6 000 000 zł dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) / 12 000 000 zł dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu). W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 12 000 000 PLN.

Wnioskodawca: Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Szczególne wyłączenia/ograniczenia: Działania w projekcie mogą być realizowane wyłącznie na kierunkach studiów ze specjalnością nauczycielską