Już 9 i 10 grudnia odbędzie się kolejna edycja wydarzenia organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, czyli III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w tym roku ma przyjemność wystąpić w roli partnera merytorycznego całego wydarzenia.

Tegoroczna edycja złożona jest z dwóch bloków tematycznych:

  • Budowanie kompetencji w zakresie obsługi studentów zagranicznych i kadry z zagranicy oraz wielokulturowości
  • Zmiany związane z dostosowywaniem się dziekanatów do przepisów Ustawy 2.0.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie konferencji naukowej oraz walnemu zebraniu Stowarzyszenia. Drugi dzień wypełnią warsztaty tematyczne.

Zapraszamy również na wystąpienia naszych ekspertów – dr Adama SzotaPiotra Pokornego.

Dr Adam Szot poprowadzi wystąpienie pt. „Nowoczesna kultura organizacyjna uczelni – o potrzebie zmiany myślenia o administracji”. Poniżej przedstawiamy małą zapowiedź prelekcji i przybliżenie przyczyn wyboru właśnie takiego tematu:

“Obecnie uczelnie koncentrują się w przeważającej mierze na zmianie sposobu zarządzania pracą nauczycieli akademickich tak, aby stali się oni bardziej „produktywni” naukowo lub prowadzili lepszej jakości zajęcia dydaktyczne. Znacznie mniej miejsca poświęca się natomiast dyskusjom nad organizacją i zarządzaniem administracją uczelni (administracją centralną i poszczególnych jednostek organizacyjnych). Brakowało takiej pogłębionej refleksji na ten temat już w ramach prac nad Ustawą 2.0 oraz tworzeniem statutów w wielu uczelniach. Pominięcie tego zagadnienia wydaje się być fundamentalnym błędem, który może rzutować znacząco na pozycję uczelni zarówno w krótkim okresie czasu (najbliższa ewaluacja jakości działalności naukowej), jak również w kontekście osiągania długofalowych celów strategicznych. Nie jest jednak za późno na podjęcie określonych działań w tym zakresie, nie chodzi jednak o działania „zadekretowane” odgórnie w przepisach wewnętrznych uczelni, ale o zmianę myślenia o uczelni i jej pracownikach (administracji i nauczycielach akademickich) i podejmowanie świadomych działań w kierunku budowy nowoczesnej kultury instytucjonalnej. Kultura ta stanowi „osobowość” danej uczelni i  jest ważnym czynnikiem powodującym, iż przy zbliżonym potencjale badawczo-dydaktycznym jedne uczelnie będą osiągały lepsze wyniki od innych.”
– dr. Adam Szot

Piotr Pokorny natomiast poprowadzi szkolenie “Podstawy postępowań administracyjnych w sprawach studenckich”, które obejmować będzie podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych wobec studentów. Uczestnicy dowiedzą się o najważniejszych zagadnieniach prowadzenia postępowań, a w szczególności o zasadach załatwiania spraw, doręczeń, obliczania terminów oraz sporządzania pism, decyzji i innych formalnych rozstrzygnięć w toku postępowania. W ramach poszczególnych zagadnień przedstawione zostaną przydatne orzeczenia sądów administracyjnych oraz wzory w/w dokumentów. z podstaw postępowań administracyjnych wobec studentów. W ramach poszczególnych zagadnień szkoleniowych przedstawione zostaną również przydatne orzeczenia sądów administracyjnych oraz wzory dokumentów.

Rejestracja uczestników: TUTAJ

Po więcej informacji zapraszamy: TUTAJ