Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 2 listopada 2015 r. Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację ekspertyzy pn. “Zarządzanie uczelnią oraz infrastrukturą powstałą w ramach Priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IS) w celu utrzymania trwałości projektów”.

.

Głównym celem XIII osi priorytetowej jest rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Cel główny XIII osi priorytetowej realizowany jest poprzez dwa cele pośrednie:
1) unowocześnienie infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz zwiększenie udziału liczby studentów na priorytetowych kierunkach studiów;
2) podniesienie jakości kształcenia na uczelniach poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Ekspertyza będzie dotyczyła analizy zarządzania uczelnią wyższą w związku z utrzymaniem infrastruktury powstałej w ramach PO IiŚ oraz osiągnięcia efektów jakościowych planowanych dzięki realizacji tego programu.

Ekspertyza zawierać będzie również przegląd potencjalnych źródeł finansowania, w tym ze środków publicznych (również w kontekście instrumentów dotacyjnych) i pozapublicznych, a także propozycje niezbędnych zmian zarządczych, organizacyjnych i dydaktycznych oraz wskazywać będzie zakres potencjalnych projektów/działań, które przyczyniałyby się do utrzymania ww. infrastruktury i osiągnięcia celów jakościowych POIŚ.