W dniach 19-20 września 2017 roku w Krakowie odbył się Narodowy Kongres Nauki, który stanowił podsumowanie trwającej od ponad roku dyskusji środowiska akademickiego w Polsce dotyczącej reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

Najważniejszym punktem Kongresu była prezentacja przedstawiona przez wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosława Gowina projektu “Reformy innej niż wszystkie”, obejmującej całość problematyki związanej z nauką i szkolnictwem wyższym.

Przedstawione założenia projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nazwaną również “konstytucją dla nauki”, zmierzają do połączenia w jednym akcie prawnym czterech dotąd odrębnych ustaw regulujących ustrój i działanie szkół wyższych i nauki w Polsce: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o finansowaniu nauki oraz ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich.

W ponad dwutysięcznej liczbie obecnych na Kongresie przedstawicieli środowiska nauki i szkolnictwa wyższego z całego kraju, wzięli również udział eksperci Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego – dr Adam Szot oraz Piotr Pokorny. Przez dwa dni Kongresu nasi eksperci uczestniczyli w prezentacjach, seminariach i panelach, które dotyczyły wielu obszarów regulowanych przez nową ustawę, zbierali informację i analizowali, to jak jeszcze bardziej będziemy mogli wspierać rozwój uczelni w Polsce.

Najbardziej istotne wątki poruszane podczas kongresu to: ustrój szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki, ścieżki kariery naukowej, sytuacja pracowników uczelni w świetle nowych rozwiązań ustawowych, rola studentów i doktorantów. Podczas kongresu poruszono też wątek wpływu reformy szkolnictwa na rozwój naszego kraju. Ustawa 2.0. w sposób szczególny porusza także sprawy awansu naukowego. Szykują się bardzo poważne zmiany dla doktorantów oraz habilitantów. Pojawią się powszechne stypendia dla doktorantów. Studia doktoranckie będą mogły być prowadzone tylko przez najlepsze jednostki w kraju.

Od 1 maja 2019 r. stopnie i tytuły będą nadawane według nowej klasyfikacji dyscyplin. Komisja habilitacyjna będzie mogła przeprowadzić kolokwium habilitacyjne w zakresie osiągnięć naukowych albo artystycznych osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Zmienia się też znacząco jedno z kryteriów habilitacyjnych. Według projektu kandydat musi wykazywać się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej.

Wszystkie przewody doktorskie i postępowania habilitacyjne wszczęte przed 1 maja 2019 roku będą toczyć się według dotychczasowych przepisów, przy czym będą musiały się zakończyć przed 31 grudnia 2020 r. W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 października 2019 r. NIE będzie możliwości otwarcia przewodu lub wszczęcia postępowania habilitacyjnego. Przewody i postępowania wszczęte po 30 września 2019 r. będą toczyły się na podstawie przepisów nowej ustawy. Po 31 grudnia 2020 r. wszystkie niezakończone postępowania habilitacyjne i przewody doktorskie prowadzone na starych zasadach zostaną odpowiednio umorzone albo zamknięte. 

Więcej o wątkach poruszanych w projekcie ustawy 2.0. w kolejnych wpisach.

Fotografie pochodzą ze strony NKN.

Źródło: MNiSW

Pobierz: Projekt ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.pdf (287 pobrań)