Z dniem 1 października 2018 r. obowiązywać będzie Konstytucja dla Nauki, której celem jest  stworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju polskiej nauki. Stanowi również pierwszą od lat kompleksową zmianę podejścia do badań naukowych, dydaktyki i zarządzania uczelnią.

Środowisko akademickie jest przygotowane na zmiany, bowiem prace nad ustawą trwają od 2,5 roku, zaś jej wdrożenie rozłożono na kilka lat. Konstytucję dla Nauki popierają najważniejsze gremia w Polsce, m.in. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Parlament Studentów RP, Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Ustawa poszerza autonomię uczelni i pozwala na elastyczność w zakresie wewnętrznej struktury organizacyjnej. Wprowadza nowy organ doradczy, czyli radę uczelni, którą tworzyć będą osoby spoza wspólnoty akademickiej. Dojdzie również do połączenia strumieni finansowania – uczelnia dostanie jedną subwencję.

Dla akademików otworzą się nowe możliwości zawodowe. Nauczyciel akademicki będzie mógł zostać pracownikiem dydaktycznym, badawczym lub badawczo – dydaktycznym.

Ewaluacji działalności naukowej jednostek podlegać będzie działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Nowy system ewaluacji wprowadza również program wsparcia rozwoju polskich czasopism, by zwiększyć ich udział w najbardziej prestiżowych bazach naukowych.

Ustawa wprowadza szkoły doktorskie, które będą mogły być utworzona przez podmioty posiadające co najmniej kategorię naukową na poziomie B+ w dwóch dyscyplinach, a w okresie przejściowym przez podmioty posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Konstytucja dla Nauki zachowa dotychczasowe przywileje studentów i zapewni stabilny system pomocy materialnej, a także będzie lepiej chroniła ich interesy.
.

Do pobrania:

.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Konstytucji dla Nauki.

Źródło: MNiSW