Do 30 IX 2019 uczelnie mają obowiązek przyporządkowania kierunków obecnie prowadzonych studiów do dyscyplin z nowej klasyfikacji. Jednocześnie uczelnia nie może zmieniać procentowego przypisania do dyscyplin dla studiów, które rozpoczęły się przed rokiem 2019/2020.
Jeżeli kierunek studiów przyporządkowany jest do więcej niż jednej dyscypliny, uczelnia ma obowiązek wskazać dyscyplinę wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się. W przypadku, gdy po przyporządkowaniu prowadzonego kierunku studiów do nowej klasyfikacji, udział dyscypliny wiodącej wynosi ponad 50%, uczelnia może zmienić dyscyplinę wiodącą w ramach doskonalenia programu studiów. Jeśli zaś udział dyscypliny wiodącej wynosi mniej niż 50% i uczelnia nie wyraża chęci zmiany dyscypliny wiodącej, należy dostosować program studiów w taki sposób, aby w ramach dyscypliny wiodącej uzyskiwana była ponad połowa efektów uczenia się.
Przypisanie prowadzonego kierunku studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz możliwość kształcenia na poszczególnych kierunkach w uczelni, nie koreluje bezpośrednio z dyscyplinami, w których uczelnia zamierza poddać się ewaluacji jakości działalności naukowej.

Do pobraniatabela zamieszczona w uzasadnieniu do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Źródło: www.konstytucjadlanauki.gov.pl