Nowo wprowadzone, kilkunastostronicowe rozporządzenie zawiera liczne regulacje, które rozwiewają dotychczasowe wątpliwości i niedomówienia. Pozytywny odbiór nasila fakt, iż obejmuje obszary, które dotychczas nie były unormowane. Nie jest jednak pozbawione wad. Na szczęście jest ich naprawdę niewiele, choć mogą okazać się bardzo istotne.

W dniu 9 października opublikowano obowiązujące od kolejnego dnia rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1370). Tym samym moc utraciło rozporządzenie z dnia 5 października 2011 r.

Z pewnością cieszy doprecyzowanie wielu wymagań dotyczących konstrukcji programu kształcenia, zwłaszcza z uwzględnieniem profilu. Aprobująco należy ocenić także zwiększenie możliwości podejmowania działań związanych z doskonaleniem tego programu oraz rozwinięcie tematu wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia. W odpowiedzi na zmiany następujące w rzeczywistości polskiego szkolnictwa wyższego, rozbudowie uległ także opis wymagań dotyczących utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej uczelni za granicą. Po raz pierwszy określono zakres informacji, które należy zawrzeć we wnioskach o nadanie lub przywrócenie uprawnienia do prowadzenia studiów oraz wskazano elektroniczną formę, w której ma być składany wniosek. Wyodrębniono precyzyjnie kierunki studiów, które są prowadzone jako studia drugiego stopnia oraz kierunki studiów, które są lub mogą być prowadzone jako jednolite studia magisterskie. Realizacja oczekiwań środowiska związana jest jednak z kontrowersyjnym rozwiązaniem.

Kierunki studiów m.in. związane z kształceniem w zakresie gałęzi prawa mogą być prowadzone wyłącznie jako studia drugiego stopnia. O ile można przyjąć racjonalne przesłanki stojące za wprowadzeniem takiej zasady, to z równie uzasadnionym sprzeciwem spotyka się przepis przejściowy, który zdaje się stać w sprzeczności z zasadą trwałości decyzji administracyjnej. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w zakresie gałęzi prawa może je prowadzić do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2015 r.

Inne rozwiązania zawarte w przepisach przejściowych, w tym terminy na dostosowanie minimów kadrowych i programów kształcenia nie budzą podobnych emocji. Rozporządzenie zawiera tak wiele istotnych treści i niuansów będących wynikiem zmiany, że nie sposób opisać ich w kilku akapitach. Z tego powodu szczerze zachęcamy do samodzielnego, dokładnego zapoznania się z wprowadzonymi unormowaniami.

Treść rozporządzenia dostępna jest TUTAJ.