Print Friendly, PDF & Email
+100%-
Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego opracował i wdrożył autorski standard, który ma zastosowanie do wszystkich szkoleń, których IRSW jest organizatorem, a do jego przestrzegania zobowiązani są wszyscy pracownicy oraz eksperci Instytutu.

 

I. FILOZOFIA SZKOLENIOWA

1. Szkolenia organizowane przez IRSW prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym przy w pełni profesjonalnej obsłudze organizacyjnej.
2. Celem każdego szkolenia jest poszerzenie wiedzy jego uczestników oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznego jej zastosowania.
3. Szkolenia dostosowywane są do potrzeb odbiorców.

II. DOBÓR TEMATYKI I FORMY SZKOLENIA

Instytut stale poszerza listę ekspertów, z którymi współpracuje przy realizacji szkoleń w kierunku stworzenia zespołu merytorycznie kompetentnego w każdym obszarze systemu szkolnictwa wyższego na poziomie krajowym i międzynarodowym.

1. Szkolenia otwarte
Dobór tematyki szkoleń otwartych odbywa się poprzez zgłaszanie propozycji przez poszczególnych ekspertów oraz badanie potrzeb pracowników uczelni i innych instytucji sektora szkolnictwa wyższego. Szkolenie musi odpowiadać bieżącemu zapotrzebowaniu na wiedzę i umiejętności przyszłych jego uczestników.
Tematy szkoleń poddawane są pod dyskusję w zespole ekspertów z danego obszaru.

2. Zamknięte projekty szkoleniowe
Szkolenia organizowane są w oparciu o wytyczne podmiotu zlecającego i zgodnie z jego oczekiwaniami. IRSW stosuje procedurę organizacji zamkniętych projektów szkoleniowych umożliwiającą optymalizację doboru tematyki i szczegółowych treści oraz metod i form.

3. Forma szkolenia
Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego prowadzi szkolenia w następujących formach:
szkolenie
– nastawione na przekazanie wiedzy oraz ukazanie praktycznych aspektów jej stosowania
– proporcje teoria – praktyka – 50/50,
– liczebność grupy – do 25 osób.
warsztat
– ukierunkowany na zdobycie praktycznych umiejętności w oparciu o wiedzę przekazaną przez prowadzącego;
– proporcje teoria-praktyka – 40/60
– liczebność grupy – do 15 osób.
seminarium
– nastawione na rozwiązywanie złożonych problemów praktycznych przez grupę uczestników pod okiem prowadzącego
– proporcje teoria-praktyka – 20/80
– liczebność grupy – do 10 osób;

Wszystkie szkolenia IRSW profilowane są pod z góry określoną grupę docelową i jej poziomach zaawansowania w danej tematyce.

 

III. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

1. Szkolenia IRSW prowadzone są w oparciu o autorskie, profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe dostosowane do potrzeb i specyfiki danej grupy odbiorców. Materiały szkoleniowe przygotowywane są każdorazowo w dwóch wersjach: papierowej (stanowiącej podstawę prowadzenia szkolenia) oraz elektronicznej (będącej uzupełnieniem materiałów podstawowych).
Wszystkie materiały opracowywane są zgodnie z następującą procedurą:
• wstępną wersję materiałów szkoleniowych opracowuje (wg wzoru przyjętego przez IRSW) ekspert prowadzący szkolenie;
• materiały te są przedmiotem wewnętrznej oceny dokonywanej przez wybranych ekspertów IRSW oraz dyskusji z ich autorem;
• wersja ostateczna materiałów szkoleniowych podlega zewnętrznej ocenie dokonywanej przez niezależnego eksperta;
2. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały podstawowe w trakcie trwania szkolenia oraz materiały uzupełniające dostępne na jego profilu po zalogowaniu się na stronę IRSW. Materiały w wersji elektronicznej dostępne są przez nieograniczony czas i mogą być swobodnie przeglądane i pobierane przez uczestnika szkolenia pod warunkiem poszanowania praw autorskich Instytutu.

 

IV. ORGANIZACJA SZKOLENIA

1. Aspekty organizacyjne
– szkolenia prowadzone są w oparciu o wewnętrzną procedurę mającą na celu zapewnić najwyższy poziom obsługi;
– podstawą każdego szkolenia jest indywidualne podejście do każdego uczestnika.
2. Aspekty merytoryczne
– sposób prowadzenia szkolenia powinien być dostosowany do potrzeb i oczekiwań grupy szkoleniowej, a ekspert powinien elastycznie podchodzić do propozycji grupy dotyczących rozłożenia akcentów w ramach omawianych zagadnień;
– szkolenia podzielone są na moduły tematyczne, które obejmują teoretyczne prezentację danego zagadnienia w połączeniu z praktycznymi przejawami zastosowania zdobytej wiedzy.

 

V. EWALUACJA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

1. Ewaluacja szkolenia
Każde szkolenie podlega ocenie obejmującej aspekty organizacyjnego jego przygotowania i logistycznego wsparcia w formie ankiety wypełnianej przez uczestników oraz osoby reprezentujące Instytut w trackie szkolenia (ekspert, specjalista ds. organizacyjnych).
2. Ewaluacja szkoleniowca
Każdy szkoleniowiec, z którym IRSW nawiązuje współprace ma obowiązek zapoznać się ze standardami obowiązującymi w organizacji. Dodatkowo w przypadku osób nie posiadających potwierdzonego doświadczenia dydaktycznego zespół trzyosobowy dokonuje oceny próbnego szkolenia prowadzonego przez taką osobę.
Po zakończeniu każdego szkolenia szkoleniowiec podlega ocenie dokonywane przez uczestników w formie anonimowej ankiety. Koordynator działu szkoleń dyskutuje wyniki ewaluacji z ekspertem, a w przypadku ocen negatywnych ustala obszary wymagające poprawy. Ekspert, w stosunku do którego sformułowano takie zalecenie ma obowiązek wykazać ich zrealizowanie przed kolejnym szkoleniem. W przypadku niezrealizowania zaleceń lub w przypadku skrajnie negatywnych ocen dana osoba zostaje usunięta z listy ekspertów IRSW.

 

VI. ROZWÓJ KOMPETENCJI SZKOLENIOWCÓW

Eksperci IRSW zobowiązani są do ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy merytorycznej. Dbając o rozwój kompetencji dydaktycznych Instytut organizuje dla szkoleniowców współpracujących z IRSW na wyłączność cykliczne szkolenia i spotkania z tego zakresu.

 

 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl