Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie obowiązków uczelni jako podmiotów korzystających ze środowiska, wynikających z uregulowań prawnych. Obecnie obowiązki uczelni w tym zakresie regulowane są między innymi w aktach prawnych takich jak: ustawa Prawo ochrony  środowiska; ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska; ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  (w zakresie kontroli ekologicznej); ustawa o postępowaniu z substancjami zubażającymi warstwę ozonową (w zakresie obowiązków użytkowników urządzeń); ustawa o odpadach; ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach; ustawa o systemie zarządzania  emisjami gazów cieplarnianych.

Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione sposoby i rodzaje kontroli dokonywane przez organy kontrolujące oraz sankcje, jakie mogą być nałożone w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań. Program szkolenia obejmuje również analizę przypadków zgłoszonych przez uczestników, czas na pytania oraz dyskusję.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do kanclerzy oraz dyrektorów administracyjnych uczelni oraz pracowników administracji uczelnianej, zajmujących się zagadnieniami BHP (specjaliści ds. BHP), ochrony środowiska (specjaliści ds. OŚ), gospodarowania mieniem itp.

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

  • Aktualność tematyki – z dniem 5 września 2014 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska. W związku z tymi zmianami, uczelnie powinny szybko dostosować się do znowelizowanych regulacji, które w dalszym ciągu budzą jednak szereg wątpliwości;
  • Kompleksowość– w trakcie jednego szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat większości obowiązków uczelni w zakresie ochrony środowiska;
  • Praktyczność – szkolenie uzupełnione o dobre praktyki i wskazówki praktyczne ma umożliwić uczestnikom pełniejsze zapoznanie się z omawianą problematyką poprzez możliwość łatwiejszego zastosowania zdobytej wiedzy pod okiem naszego eksperta;
  • Przystępność– analiza zagadnień jest grupowana według przedmiotu, a nowe przepisy są prezentowane na tle wcześniej obowiązujących;
  • Elastyczność– tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników, którzy mają możliwość zgłaszania własnych problematycznych przypadków;
  • Efektywność– po teoretycznym wprowadzeniu do tematyki szkolenia zajęcia prowadzone są w maksymalnie 25-osobowej grupie;
  • Doświadczenie– szkolenie prowadzi ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z tematyką szkolenia, który w ciekawy i przystępny sposób wprowadza Uczestników w problematykę.