Propozycja wprowadzenia opłat za studia nie została przyjęta. Do rozważenia pozostała kwestia wprowadzenia odpłatności w formie odpracowania za kierunek medyczny.
.

Wprowadzenie odpłatności za część fakultetów jest zgodna z konstytucją, co potwierdza art. 70 ust. 1 Konstytucji RP, mówiący o tym, iż możliwe jest ustawowe dopuszczenie świadczenia niektórych usług edukacyjnych przez wyższe szkoły publiczne. W wyrokach Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie odnaleźć można wzmiankę o tym, iż obowiązek zagwarantowania bezpłatnej nauki przez publiczne szkoły wyższe nie oznacza, by wszyscy abiturienci posiadali jednakowy, bezpłatny dostęp do wszystkich świadczeń edukacyjnych na poziomie studiów. Dostęp ten jest ograniczony możliwościami finansowymi państwa, dostosowanymi do priorytetów polityki edukacyjnej i naukowej państwa.

Z drugiej strony zaś, konstytucja zezwala jedynie na to, by odpłatne były „niektóre świadczenia edukacyjne” publicznych szkół wyższych. Nie jest jednak dopuszczalne mniemać, by kompletne kierunki studiów stanowiły „niektóre świadczenia edukacyjne”. Dodatkowymi świadczeniami mogą być zajęcia nadobowiązkowe, które wykraczają poza program danego kierunku.

Wprowadzenie w formie opracowania odpłatności za kierunek medyczny jest niezgodne z konstytucją, co potwierdza art. 65 ust. 1 ustawy zasadniczej. Ograniczenia w tym zakresie mogą być wprowadzone jedynie wtedy, gdy są konieczne dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób.

Pozostaje również kwestia innej niż finansowa, zgodnej z konstytucją, formy odpłatności za studia. Należy jednak zastanowić się, w jakim  stopniu możliwe jest połączenie mechanizmów niepublicznego stypendiowania z obowiązkiem wykonywania czasowych świadczeń na rzecz podmiotu, który ufundował stypendia. Bezpłatny charakter studiów jest zagwarantowany przez konstytucję, stąd też wprowadzenie odpłatności wiąże się z koniecznością zmiany ustawy zasadniczej w tym zakresie.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna