Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Co robimy?

 Oferujemy usługi doradcze w obszarze zarządzania strategicznego, doskonalenia funkcji i procesów uczelni oraz zapewnienia zgodności ich działalności z obowiązującym prawem. Pomagamy tworzyć kultury organizacyjne zorientowane na wspieranie osiągnięć osób i zespołów oraz zrównoważony rozwój wspólnoty akademickiej.

Postrzegamy uczelnie jako organizacje i wspólnoty, które świadomie kształtują swoją przyszłość. Dlatego, dobierając najlepsze praktyki zarządcze, światowe standardy i innowacje organizacyjne, rekomendujemy rozwiązania optymalne dla danej instytucji. Pracujemy w oparciu o rzetelne diagnozy i dane. Dzielimy się wiedzą zespołu ekspertów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, potwierdzonym portfolio udanych wdrożeń. Systemowo łączymy wiedzę o szkolnictwie wyższym, przewodzeniu zmianom i doskonaleniu jakości organizacji oraz rozwoju kultury i talentów ludzi.

Zapewniamy wsparcie doradcze i prawne czołowych ekspertów w dziedzinie prawa nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.


W JAKI SPOSÓB WSPIERAMY UCZELNIE

Usługa
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju uczelni
• Pełna diagnoza strategiczna - badania społeczne i diagnoza organizacyjna:
Pełna diagnoza strategiczna;
Diagnoza funkcjonowania uczelni
• Badania opinii interesariuszy uczelni
• Wsparcie w skutecznym komunikowaniu procesu strategicznego
• Wsparcie w efektywnym wdrożeniu strategii - narzędzia implementacji i zarządzania zmianą
• Ewaluacja strategii uczelni - ocena jakości dokumentu oraz ewaluacje skuteczności wdrożenia.
• Kompleksowe wsparcie w procesie federalizacji uczelni.


Sprawdź szczegółyUsługa
• Ocena efektywności działalności naukowej;
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki naukowej uczelni lub polityk rozwoju dyscyplin:
Wsparcie w opracowaniu skutecznej polityki rozwoju naukowego uczelni;
Wsparcie w opracowaniu skutecznej polityki rozwoju naukowego dyscypliny lub dyscyplin;
• Doskonalenie systemu zarządzania działalnością naukową:
Diagnoza skuteczności systemu zarządzania działalnością naukową;
Wsparcie w opracowaniu lub wdrożeniu zmian systemu zarządzania działalnością naukową.

Sprawdź szczegółyUsługa
• Kompleksowa diagnoza systemu zarządzania procesem kształcenia:
Analiza i ocena skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
Audyt skuteczności procedur zarządzania kształceniem podyplomowym i innymi formami kształcenia;
Audyt formalno-prawny obszaru kształcenia.
• Doskonalenie zarządzania obszarem kształcenia uczelni:
Kompleksowe wsparcie w opracowaniu Polityki Kształcenia;
Wsparcie w opracowaniu lub wdrożeniu zmian systemu zarządzania kształceniem i ofertą dydaktyczną.
• Wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów:
Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (na poziomie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym);
Formalno – prawna weryfikacja wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (na poziomie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym).


Sprawdź szczegółyUsługa
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu polityki rozwoju relacji z otoczeniem;
• Budowa lub doskonalenie systemu zarządzania relacjami z otoczeniem:
Analiza i ocena funkcjonowania systemu zarządzania relacjami z otoczeniem;
Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania relacjami z otoczeniem;
• Doskonalenie systemu komercjalizacji wyników działalności naukowej:
Diagnoza i ocena systemu transferu technologii w uczelni oraz analiza działalności uczelni;
Opracowanie strategii komercjalizacji i świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz komercyjnych;
Analiza możliwości cyfryzacji procesów komercjalizacji.Usługa
• Usprawnienie funkcjonowania administracji – diagnoza, model docelowy oraz program zmian;
• Audyt i pełne wykorzystanie modelu kontroli zarządczej w uczelni;
• Mapowanie i optymalizacja wybranych procesów w uczelni;
• Poprawa jakości i koordynacji zarządzania projektami;
• Diagnoza polityki cyfryzacji i jakości rozwiązań ICT.Usługa
• Diagnoza i doskonalenie komunikacji wewnętrznej oraz przepływu informacji w uczelni;
• Diagnoza i wsparcie rozwoju pożądanej kultury organizacyjnej w uczelni - kultura inkluzywna, kultura jakości, etc.;
• Diagnoza modelu rozwoju i zarządzania kadrami oraz opracowanie polityki personalnej uczelni.Usługa
• Optymalizacja systemu ocen, wynagrodzeń i mechanizmów motywacyjnych osób zatrudnionych;
Wartościowanie stanowisk;
Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemów oceny bieżącej i okresowej dla kadr;
Wsparcie doradcze w opracowaniu lub doskonaleniu systemów motywacyjnych dla kadr;
• Wsparcie w modelowaniu kompetencji kadr i ich systemowym rozwijaniu.Usługa
• Kompleksowy audyt prawny;
• Opracowanie lub korekta aktów normatywnych i procedur uczelni.Usługa
• Diagnoza wizerunku i rozpoznawalności marki uczelni:
Audyt marketingowy uczelni;
Audyt Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) uczelni;
• Kompleksowe opracowywanie strategii i planów marketingowych:
Kompleksowe opracowanie strategii marki;
Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowywaniu planów komunikacji marketingowej.POROZMAWIAJMY O ROZWIĄZANIACH DLA TWOJEJ UCZELNI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IRSW W LICZBACH

35

DORADCÓW I EKSPERTÓW

100
PROCENT ZAANGAŻOWANIA
120
UCZELNI SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG
7
LAT DOŚWIADCZENIA
1
TAKA FIRMA

.

NASI KLIENCI

SPRAWDŹ OFERTĘ NASZYCH SZKOLEŃ DEDYKOWANYCH

SZKOLENIA DEDYKOWANE

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

MASZ PYTANIA DO NASZYCH USŁUG?

ZADZWOŃ: 530 448 968

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Lublinie przy ul. Gęsiej 23. Lok.23. Z Administratorem można się kontaktować poprzez e-mail: biuro@irsw.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.irsw.pl, telefonicznie 81 8228 615. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz realizacji celów związanych ze świadczeniem usług, obsługi żądania lub przesyłania informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Podstawą  prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest komunikacja z użytkownikami strony w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, a także przesyłanie informacji o oferowanych przez Administratora produktach i usługach. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne. Brak ich podanie uniemożliwi jednak Administratorowi odpowiedź na pytanie, ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi lub świadczenie usług. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce Prywatności.