Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego wraz z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS, organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową: “Stosowanie Kodeksu Postępowania Administracyjnego w szkolnictwie wyższym”, która odbędzie się 11 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Ideą organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie naukowej refleksji nad teoretycznymi i praktycznymi problemami związanymi z tworzeniem, wykładnią i stosowaniem przepisów KPA w różnych obszarach szkolnictwa wyższego, stanowiących podstawę wielu procesów decyzyjnych. Naszym celem jest także skupienie badaczy zainteresowanych tymi zagadnieniami. Złożoność spraw podlegających załatwieniu w drodze indywidualnych aktów administracyjnych oraz różnorodność sytuacji faktycznych czynią tą problematykę ciągle aktualną.

Przedmiotem szczegółowych analiz na Konferencji będą zagadnienia poświęcone przede wszystkim wydawaniu decyzji administracyjnych przez centralne organy władzy publicznej w stosunku do uczelni będących adresatami tych decyzji, indywidualne sprawy studentów i doktorantów, stosowanie KPA w postępowaniach dyscyplinarnych, a także procedury awansu naukowego oraz kwestie związane z przyznawaniem środków na badania naukowe w oparciu o ustawę o zasadach finansowania nauki.

Patronat nad Konferencją objęli: przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Fundacja Rektorów Polskich.