Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Oferujemy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu organizacji i realizacji procesu kształcenia w uczelniach. Specjalizujemy się w tworzeniu od podstaw oraz doskonaleniu wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia (w całej uczelni lub jej jednostkach organizacyjnych). Pomagamy w zapewnieniu zgodności organizacji i realizacji procesu kształcenia z obowiązującymi przepisami oraz w uspójnieniu, uzupełnieniu i (tam gdzie jest to możliwe) uproszczeniu dotychczasowych rozwiązań proceduralnych w obszarze kształcenia.

Na etapie wdrożenia nowego lub udoskonalonego WSZJK dostarczamy pracownikom uczelni niezbędną wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielną pracę nad systemem zapewniania jakości kształcenia i jego procedurami w przyszłości, a także kompetencje w zakresie praktycznych aspektów przygotowań i prowadzenia wizytacji PKA. Dzięki autorskiemu modelowi budowy i wdrażania WSZJK możemy zagwarantować, że ich implementacja przebiegnie sprawnie i przede wszystkim skutecznie.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY UCZELNIOM?

W ramach obszaru organizacji i realizacji procesu kształcenia na studiach wyższych oferujemy wsparcie poprzez:

Kiedy warto skorzystać?
• Występuje ryzyko niesatysfakcjonującej oceny jakości kształcenia przez podmioty zewnętrzne (np. PKA);
• Uczelnia chce uzyskać ocenę kompleksową PKA albo akredytację międzynarodową;
• W opinii pracowników funkcjonuje zbyt wiele procedur związanych z organizacją i doskonaleniem kształcenia lub są one bardzo rozbudowane i wymagają każdorazowo angażowania zbyt dużej grupy podmiotów lub osób;
• Potrzebna jest obiektywna ocena na temat rzeczywistego funkcjonowania systemu projektowania i organizacji kształcenia w uczelni lub jej jednostce, oraz na temat możliwości jego uproszczenia lub udoskonalenia;
• Nie ma pewności, czy wewnętrzne regulacje są zgodne z przepisami prawa lub standardami zewnętrznymi (w szczególności międzynarodowymi);
• Zespołowi brakuje pełnej wiedzy na temat standardów (krajowych i międzynarodowych) jakie powinien spełniać WSZJK.

Co robimy?
Audyt formalno-prawny obszaru kształcenia obejmuje ocenę dokumentacji związanej z kształceniem
z uwzględnieniem przepisów prawa i wytycznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
• Zakres ustrojowy, w tym strategię uczelni w odniesieniu do kształcenia, statut i regulamin studiów, wytyczne do programów studiów, regulamin praktyk, regulamin procesu dyplomowania, uchwała rekrutacyjna i inne dokumenty regulujące obszar kształcenia w uczelni lub jej jednostkach organizacyjnych;
• Zakres przygotowania programu studiów, w tym dokumentacja dwóch wybranych programów studiów z rożnych jednostek: plan, sylabusy, programy praktyk;
• Zakres realizacji programu, w tym obsadę zajęć wraz
z informacjami o dorobku/doświadczeniu osób, którym powierzono poszczególne zajęcia.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Przystępne przedstawienie szczegółowego wykazu nieprawidłowości i niezgodności z przepisami prawa lub standardami zewnętrznymi, wykazu obszarów i zagadnień wymagających lub rekomendowanych do naprawy i udoskonalenia, zestawu konkretnych rekomendacji ze wskazaniem priorytetów oraz możliwych sposobów realizacji;
• Pogłębiona diagnoza obecnego stanu formalno-prawnego w obszarze kształcenia, umożliwiająca podjęcie odpowiednich decyzji i właściwie ukierunkowanie działań naprawczych w celu uzyskania oceny kompleksowej lub akredytacji międzynarodowej;
• Informacja na temat możliwości uproszczenia i optymalizacji struktur organizacyjnych oraz procedur formalnych związanych z organizacją i realizacją kształcenia, mogąca przyczynić się do znacznej redukcji niezbędnych nakładów m.in. w postaci czasu pracy kadr uczelni;
• Przedstawienie obiektywnych i rzetelnych informacji zewnętrznych ekspertów na temat rzeczywistego stanu formalno-prawnego w obszarze kształcenia, które mogą stanowić niezbędne uzasadnienie do dalszych decyzji władz uczelni lub jednostki;
• Klarowne określenie, czy przyjęte rozwiązania formalno-prawne są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz określonymi standardami zewnętrznymi.

Kiedy warto skorzystać?
• Współczynnik efektywności kształcenia maleje lub utrzymuje się na niskim poziomie i nie wiadomo do końca co jest przyczyną albo jak to poprawić;
• Wyniki monitorowania losów absolwentów wykazują negatywne trendy dotyczące zatrudnialności absolwentów uczelni lub konkretnych kierunków i trzeba ustalić rzeczywiste przyczyny tego zjawiska lub wdrożyć działania mogące poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy;
• Oceny i ewaluacje dokonywane przez studentów są niskie;
• Występuje ryzyko niesatysfakcjonującej oceny jakości kształcenia przez podmioty zewnętrzne (np. PKA);
• Uczelnia chce uzyskać ocenę kompleksową Polskiej Komisji Akredytacyjnej albo akredytację międzynarodową;
• W uczelni panuje przeświadczenie, że wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest nieefektywny, tj. nie przynosi realnych efektów albo te są niemal niedostrzegalne;
• W opinii pracowników system wymaga nadmiernej biurokracji, tworzenia zbędnych raportów, analiz i sprawozdań, które nie przekładają się na dalsze działania rozwojowe lub doskonalące;
• W opinii pracowników funkcjonuje zbyt wiele procedur związanych z organizacją i doskonaleniem kształcenia lub są one bardzo rozbudowane i wymagają każdorazowo angażowania zbyt dużej grupy podmiotów lub osób;
• Potrzebna jest obiektywna ocena na temat rzeczywistego funkcjonowania systemu projektowania i organizacji kształcenia w uczelni lub jej jednostce, oraz na temat możliwości jego uproszczenia lub udoskonalenia;
• Zespołowi może brakować odpowiedniej neutralności i umiejętności zweryfikowania poprawności działania WSZJK;
• Zespołowi w uczelni może brakować pełnej wiedzy na temat standardów (krajowych i międzynarodowych) jakie powinien spełniać WSZJK;
• Każda jednostka organizacyjna uczelni ma własny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia i nie są one spójne ze sobą co powoduje chaos dokumentacyjny.

Co robimy?
Ewaluacja wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia obejmuje analizę i ocenę:
• Ustroju WSZJK (organy i podmioty biorące udział w poszczególnych procedurach, prawidłowość doboru, itp.);
• Szczegółowych procedur WSZJK na podstawie europejskich standardów zapewniania jakości kształcenia oraz z punktu widzenia kompletności, spójności i adekwatności;
• Efektywności działań WSZJK wynikających ze stosowania poszczególnych procedur.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Ewaluacja prawidłowości konstrukcji i zasad funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia z punktu widzenia jego celów, kompleksowości i spójności;
• Obiektywna ocena rzeczywistej efektywności całego systemu oraz jego poszczególnych elementów i procedur (w jakim stopniu realizowane są cele WSZJK i osiągane zakładane efekty);
• Ustalenie słabych i mocnych stron przyjętych rozwiązań WSZJK;
• Wskazanie wniosków i rekomendacji co do możliwości zoptymalizowania WSZJK i jego procedur w celu ograniczenia niezbędnego zaangażowania czasowego pracowników uczelni;
• Wskazanie wniosków i rekomendacji co do uproszczenia systemu dokumentowania działalności WSZJK w celu redukcji wytwarzanych sprawozdań, raportów, podsumowań, itp.;
• Dostarczenie rzeczowych informacji i rekomendacji dotyczących funkcjonowania całego WSZJK i możliwości jego udoskonalenia, pozwalających na podjęcie przez władze uczelni niezbędnych decyzji w tym zakresie;
• Wskazanie możliwości uspójnienia wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych uczelni i stworzenia na ich podstawie jednego, kompleksowego systemu uczelnianego.

Kiedy warto skorzystać?
• Liczba kandydatów na studia maleje z rekrutacji na rekrutację (w skali uczelni lub konkretnych kierunków) i trzeba ustalić rzeczywiste przyczyny tego zjawiska lub wdrożyć działania mogące odwrócić ten trend;
• Nie wiadomo w jakim kierunku kształtować ofertę dydaktyczną na studiach wyższych;
• Współczynnik efektywności kształcenia maleje lub utrzymuje się na niskim poziomie i nie wiadomo do końca co jest przyczyną albo jak to poprawić;
• Wyniki monitorowania losów absolwentów wykazują negatywne trendy dotyczące zatrudnialności absolwentów uczelni lub konkretnych kierunków i trzeba ustalić rzeczywiste przyczyny tego zjawiska lub wdrożyć działania mogące poprawić sytuację absolwentów na rynku pracy;
• Oceny i ewaluacje dokonywane przez studentów są niskie;
• Występuje ryzyko niesatysfakcjonującej oceny jakości kształcenia przez podmioty zewnętrzne (np. PKA);
• Potrzebna jest obiektywna ocena na temat rzeczywistego funkcjonowania systemu projektowania i organizacji kształcenia w uczelni lub jej jednostce, oraz na temat możliwości jego uproszczenia lub udoskonalenia.

Co robimy?
Audyt oferty kształcenia obejmuje pogłębioną analizę oferty studiów wyższych (studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite), w tym:
• Analizę wybranych programów studiów z punktu widzenia zakładanych efektów uczenia się w ujęciu kierunkowym;
• Przeprowadzenie analiz desk research w zakresie stanu rynku pracy w określonych branżach, właściwych dla prowadzonych kierunków studiów;
• Badanie potrzeb i oczekiwań rynku pracy wśród pracodawców w określonych branżach właściwych dla prowadzonych kierunków studiów.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Rzetelna ocena stopnia wypełnienia potrzeb rynku pracy (w wybranych branżach) przez ofertę kształcenia uczelni lub jej jednostek;
• Wnioski i rekomendacje co do kierunków rozwoju oferty dydaktycznej uczelni lub jej jednostek, w tym wskazanie kierunków zagrożonych marginalizacją oraz kierunków rozwojowych lub wschodzących;
• Określenie rzeczywistych potrzeb rynku pracy w ujęciu zarówno profilu potencjalnego kandydata do pracy jak i kompetencji w jakie powinien być wyposażony w danych branżach;
• Ustalenie możliwych trendów w zakresie zapotrzebowania rynku pracy na określone kompetencje lub absolwentów określonych kierunków studiów;
• Dostarczenie dodatkowych informacji przydatnych z punktu widzenia doskonalenia procesu kształcenia w uczelni, możliwych do wykorzystania w procesie akredytacji krajowej lub międzynarodowej (wartościowe badania dodatkowe);
• Rekomendacje, które pozwolą lepiej dopasować proces kształcenia do wymogów rynku pracy i pracodawców, co może przełożyć się na wzrost satysfakcji i efektywności studiowania oraz na poprawę relacji uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Kiedy warto skorzystać?
• W uczelni panuje przeświadczenie, że wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest nieefektywny, tj. nie przynosi realnych efektów albo te są niemal niedostrzegalne;
• W opinii pracowników system wymaga nadmiernej biurokracji, tworzenia zbędnych raportów, analiz i sprawozdań, które nie przekładają się na dalsze działania rozwojowe lub doskonalące;
• W opinii pracowników funkcjonuje zbyt wiele procedur związanych z organizacją i doskonaleniem kształcenia lub są one bardzo rozbudowane i wymagają każdorazowo angażowania zbyt dużej grupy podmiotów lub osób;
• Każda jednostka organizacyjna uczelni ma własny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia i nie są one spójne ze sobą co powoduje chaos dokumentacyjny;
• Pracownicy uczelni „nie czują” czym jest zapewnianie jakości kształcenia i nie widzą potrzeby prowadzenia działań w tym zakresie.

Co robimy?
W ramach wsparcia możemy opracować nowy wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia lub udoskonalić istniejący w oparciu o dotychczasowe procedury i doświadczenia. W praktyce tworzymy nowy, kompletny, spójny i jednolity WSZJK uwzględniający najlepsze praktyki stosowane w uczelni oraz doświadczenia i skuteczne rozwiązania z innych szkół wyższych. W ramach działania opracowujemy profesjonalny zestaw procedur zapewniania jakości kształcenia uwzględniających specyfikę jednostki, potrzebę zredukowania niezbędnych nakładów finansowych i czasowych do koniecznego minimum oraz wytyczne do uzyskania pozytywnej oceny kompleksowej PKA lub odpowiedniej akredytacji międzynarodowej.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Wypracowany nowy/udoskonalony wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, który będzie w optymalny sposób angażował poszczególne podmioty w prowadzone działania, bez nadmiernych obciążeń;
• Zestaw opracowanych procedur będzie ograniczał obowiązki biurokratyczne kadr uczelni oraz w maksymalny sposób uwzględniał możliwości automatyzacji wynikającej z możliwości technicznych i technologicznych;
• Wypracowane procedury zostaną wzbogacone o narzędzia samooceny, które pozwolą okresowo ustalić efektywność nowych rozwiązań i umożliwić wprowadzanie niezbędnych korekt;
• Przygotowana dokumentacja będzie opatrzona zrozumiałym opisem, który jasno wskaże niezbędne zadania, podział obowiązków oraz cele poszczególnych procedur, ułatwiając tym samym ich właściwe zrozumienie;
• Wypracowany system i jego procedury będą bardzo mocno opierać się na dotychczasowych rozwiązaniach wszystkich jednostek uczelni, wykorzystując efekt synergii i najlepsze stosowane praktyki;
• Opracowany system będzie uwzględniał instrukcje wdrożenia poszczególnych elementów.

Kiedy warto skorzystać?
• W uczelni panuje przeświadczenie, że wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia jest nieefektywny, tj. nie przynosi realnych efektów albo te są niemal niedostrzegalne;
• W opinii pracowników system wymaga nadmiernej biurokracji, tworzenia zbędnych raportów, analiz i sprawozdań, które nie przekładają się na dalsze działania rozwojowe lub doskonalące;
• W opinii pracowników funkcjonuje zbyt wiele procedur związanych z organizacją i doskonaleniem kształcenia lub są one bardzo rozbudowane i wymagają każdorazowo angażowania zbyt dużej grupy podmiotów lub osób;
• Nie ma pewności, czy wewnętrzne regulacje są zgodne z przepisami prawa lub standardami zewnętrznymi (w szczególności międzynarodowymi);
• Zespołowi może brakować odpowiedniej neutralności i umiejętności zweryfikowania poprawności działania WSZJK;
• Zespołowi w uczelni może brakować pełnej wiedzy na temat standardów (krajowych i międzynarodowych) jakie powinien spełniać WSZJK;
• Pracownicy uczelni „nie czują” czym jest zapewnianie jakości kształcenia i nie widzą potrzeby prowadzenia działań w tym zakresie.

Co robimy?
W ramach wsparcia wdrożeniowego związanego z wprowadzeniem nowych zasad organizacji i realizacji procesu kształcenia (w tym nowych procedur WSZJK) lub wzmacnianiem kultury jakości kształcenia, naszym głównym zadaniem jest praca z ludźmi odpowiedzialnymi w uczelni za wspomniane aspekty. W tym zakresie prowadzimy:
• Szkolenia przekrojowe dla początkujących i zaawansowanych;
• Warsztaty dla osób zarządzających procesem kształcenia;
• Warsztaty wdrożeniowe dla osób zaangażowanych organizację i realizację kształcenia;
• Konsultacje indywidualne lub grupowe dla osób zaangażowanych organizację i realizację kształcenia.
Dodatkowo, w ramach stopniowego wdrażania nowych zasad organizacyjnych, przeprowadzamy także szybkie ewaluacje okresowe wdrożenia i pomagamy skorygować odpowiednio przyjęte rozwiązania.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Kadra uczelni zaangażowana w organizację i realizację kształcenia na studiach nabywa świadomość potrzeby stałego doskonalenia oferty kształcenia w wymiarze jej projektowania i rzeczywistej realizacji;
• Wzmacnia się poczucie odpowiedzialności kadr uczelnianych za oferowany poziom kształcenia w uczelni;
• Wyeliminowane są potencjalne błędy we wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze kształcenia, które mogą pojawić się ze względu na brak odpowiedniej wiedzy lub dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie;
• Kadra uczelni zyskuje specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu jakości kształcenia;
• Pracownicy uczelni są zdolni do samodzielnej pracy nad monitorowaniem i doskonaleniem systemu zapewniania jakości kształcenia i jego procedur oraz posiadają umiejętności w zakresie praktycznych aspektów przygotowań i prowadzenia wizytacji PKA.

W zależności od potrzeb, możliwa (i zalecana) jest realizacja kompleksowego wsparcia w ewaluacji i doskonaleniu obszaru kształcenia na studiach wyższych, obejmująca wszystkie lub wybrane działania wskazane powyżej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Newsletter

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl
 

Zapisując się do Newslettera: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przesyłanie informacji handlowych przez IRSW. Szczegóły w Polityce Prywatności.

FreshMail.pl