Print Friendly, PDF & Email
+100%-

Najlepsze uczelnie krajowe i zagraniczne postrzegają kształcenie z perspektywy budowania kultury jakości w sprawnie zarządzanej organizacji, a nie jedynie dążenia do spełniania kryteriów formalnych i stawianych przez agencje akredytacyjne. Z tego powodu proponowane przez nas rozwiązania organizacyjno-prawne oparte są nie tylko na przepisach, ale przede wszystkim na aktualnych koncepcjach zarządzania, m.in. strategicznego, procesami i jakością.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w doskonaleniu systemów zarządzania kształceniem, organizacji i realizacji procesu kształcenia w uczelniach. Specjalizujemy się w opracowywaniu polityk w obszarze kształcenia, tworzeniu od podstaw i doskonaleniu kierunków studiów oraz wewnętrznych systemów zarządzania jakością kształcenia (w całej uczelni lub jej jednostkach organizacyjnych).

Pomagamy w zapewnieniu zgodności organizacji i realizacji procesu kształcenia z potencjałem i celami Uczelni, obowiązującymi przepisami oraz w uspójnieniu, uzupełnieniu i – jeśli jest to możliwe - uproszczeniu dotychczasowych rozwiązań proceduralnych w tym obszarze.

Na etapie wdrożenia nowych albo udoskonalonych rozwiązań dostarczamy pracownikom uczelni niezbędne wiedzę i umiejętności, umożliwiające samodzielną pracę i dalsze doskonalenie działań w obszarze kształcenia.

Dzięki autorskiemu modelowi budowy i wdrażania rozwiązań w obszarze zarządzania kształceniem możemy zagwarantować, że ich implementacja przebiegnie sprawnie i przede wszystkim skutecznie.

W JAKI SPOSÓB POMAGAMY UCZELNIOM?

Jakie są cele i założenia?
Podstawą mogącego sprawnie funkcjonować Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (SZJK) są jego spójność, kompletność i ujednolicenie objętego nim zestawu procedur. Jednocześnie powinien być aktualny i przystawać do specyfiki Uczelni lub jednostki oraz obowiązujących standardów. Nawet tak przygotowany WSZJK nie doprowadzi do zamierzonych efektów, jeśli istnieje wyłącznie w warstwie dokumentacyjnej bez rzeczywistego wykorzystywania przez Uczelnię. Niedoskonałości mogą pozostać niedostrzeżone, gdy brakuje wiedzy na temat rzeczywistego funkcjonowania SZJK. Często brak umiejętności weryfikowania poprawności i kompletności jego działania jest skutkiem braku obiektywnego spojrzenia na własny SZJK. Wynika on z niedostatków profesjonalnej wiedzy na temat zagadnień jakości kształcenia oraz systemów zarządzania nią, w tym standardów, jakie powinien spełniać SZJK, wśród pracowników. Przekłada się to nie tylko na brak umiejętności budowy, ale i wymaganej modernizacji poszczególnych procedur lub całego SZJK.

W odpowiedzi na te potrzeby na każdym etapie prac zapewniamy Uczelni wsparcie doradcze, merytoryczne i organizacyjne zespołu ekspertów z doświadczeniem w diagnozowaniu stanu i doskonaleniu SZJK. Proces doskonalenia jest oparty o sprawdzone praktyki i metody pracy, dzięki czemu zwiększa się̨ ich efektywność. Partnerska współpraca z ekspertami IRSW pozwala poszerzyć specjalistyczne wiedzę oraz umiejętności z zakresu jakości kształcenia wśród pracowników Uczelni. Przekłada się to na zdolność do samodzielnego wykorzystywana i dalszego doskonalenia ZSJK. Uwolnienie potencjału tkwiącego w sprawnie działającym SZJK pozwala dostrzec cel w jego istnieniu i funkcjonowaniu, a zatem na efektywniejsze zarządzanie jakością kształcenia i wzrost kultury jakości w Uczelni.

Celem projakościowych zmian jest zadowolenie interesariuszy (studentów, absolwentów, pracowników i przyszłych pracodawców) i budowa pozytywnego wizerunku Uczelni. Przekładają się one na poziom rekrutacji w kolejnych latach, w tym lepszej jakości kandydatów na studia, lepszych studentów, a potencjalnie również lepszych doktorantów i lepszych pracowników naukowych. Zwiększają przy tym szanse na uzyskanie zewnętrznego finansowania funkcjonowania Uczelni.

W jaki sposób pracujemy?
• W uzgodnieniu z klientem opracowujemy zindywidualizowany wzorzec procesu diagnozy, w tym zestaw kryteriów oceny SZJK;
• Gromadzimy i analizujemy wszelkie informacje, które pozwalają określić stan SZJK;
• Przeprowadzamy diagnozę SZJK, w tym dokonujemy analizy warstwy dokumentacyjnej oraz aspektów praktycznego funkcjonowania systemu;
• Realizujemy pogłębione wywiady z przedstawicielami Uczelni (spotkania z każdą z grup objętych działaniem SZJK);
• Tworzymy przejrzysty raport z uwypuklonymi zaletami i wadami SZJK oraz rekomendacjami;
• Omawiamy szczegółowo każdy aspekt raportu podczas spotkania podsumowującego;
• Udoskonalamy SZJK (aspekt proceduralny, funkcjonalny i narzędziowy) przy uwzględnieniu najlepszych praktyk stosowanych w Uczelni i doświadczeń uczelni krajowych i zagranicznych;
• Współpracujemy i doradzamy w procesie wypracowania merytorycznych rozwiązań w określonych procedurach, opracowaniu projektów gotowych procedur według wzorca umożliwiającego skompletowanie tzw. Księgi Jakości;
• Opracowujemy podstawy formalno-prawne, przez przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
• Opracowujemy standardowy arkusz autoakredytacji kierunku studiów oraz procedury jej przeprowadzenia;
• Dokonujemy wdrożenia systemu SZJK.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Profesjonalna i pogłębiona ocena funkcjonowania SZJK;
• Raport zawierający ocenę obecnego systemu, rekomendacje oraz propozycje działań doskonalących.
• Zobiektywizowane informacje i oceny wszystkich obszarów funkcjonowania SZJK;
• Wskazanie obszarów SZJK wymagających udoskonalenia lub całkowitego opracowania;
• Zdefiniowanie koniecznych lub możliwych do podjęcia działań naprawczych i usprawniających SZJK, w tym zindywidualizowane i kompleksowe zestawienie zaleceń dotyczących modernizacji SZJK;
• Kompletny, spójny, jednolity i zgodny z przyjętymi standardami zestaw procesów i procedur, uwzględniający najlepsze praktyki dotychczas stosowane w Uczelni lub jednostce, jej specyfikę oraz doświadczenia i skuteczne rozwiązania z innych szkół wyższych;
• Wdrożony udoskonalany SZJK z procedurami ocenionymi pod względem efektywności, nastawiony na budowanie zadowolenia interesariuszy i pozytywnego wizerunku Uczelni.

Przykładowe warianty usług:
• Analiza i ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością kształcenia
• Wsparcie doradcze i wdrożeniowe w opracowaniu lub doskonaleniu systemu zarządzania jakością kształcenia.


Jakie są cele i założenia?
Droga do utworzenia nowego kierunku studiów powinna się rozpocząć od weryfikacji trafności jego wyboru, w szczególności zgodności z celami strategicznymi, potencjałem Uczelni i potrzebami otoczenia. W innym wypadku wysiłek włożony w poszerzenie oferty na dłuższą metę okaże się chybioną inwestycją. Kolejne wyzwanie może stanowić konieczność przygotowania skutecznego wniosku o pozwolenia na utworzenie studiów, zwłaszcza gdy kadra Uczelni posiada niewielkie doświadczenie w przygotowywaniu takich wniosków. Ze względu na czas niezbędny do opracowania dokumentacji, jej specyfikę i obszerność, istotna jest sprawna koordynacji procesu opracowania wniosku, umożliwiająca jego złożenie w wyznaczonym terminie. Ponadto należy przykładać uwagę zarówno to aspektów formalno-prawnych - istnieje ryzyko, że wniosek będzie zawierać takie błędy - jak i merytorycznych, Treść powinna być uporządkowana, aktualna, kompletna, a informacje zachować proporcję i selekcję w ich doborze. Warto pamiętać o wykorzystaniu jako punktu wyjścia wzorów i kryteriów PKA, jednak równie istotny jest dobór adekwatnych materiałów, treści lub koncepcji, które pozostaną czytelne wizualnie i logicznie.

Dlatego zapewniamy Uczelni wsparcie doradcze, merytoryczne i organizacyjne zespołu ekspertów z doświadczeniem w przygotowywaniu wniosków i koordynacji procesów mających na celu uzyskanie pozwolenia na prowadzenie kierunku studiów na każdym etapie prac. Zaangażowanie ekspertów IRSW niweluje ryzyko popełnienia błędów w procesie opracowywania wniosku, który został oparty o sprawdzone praktyki i metody pracy, co zwiększa efektywność. Partnerska współpraca prowadzi do poszerzenia specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu przygotowywania zgodnych z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa wniosków wśród pracowników Uczelni, przekładającego się na zdolność do samodzielnego wykorzystywana.

W jaki sposób pracujemy?
• Doradzamy w przygotowaniu koncepcji kształcenia na nowym kierunku, przy uwzględnieniu strategii Uczelni, jej potencjału oraz potrzeb jej otoczenia;
• Wspieramy w przygotowaniu programu studiów zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
• Szkolimy pracowników Uczelni w zakresie formalno - prawnych aspektów tworzenia nowych kierunków studiów oraz opracowywania wniosków;
• Udzielamy bieżących konsultacji pracownikom Uczelni odpowiedzialnym za opracowanie wniosku;
• Udostępniamy wzór wniosku zgodny z wzorem proponowanym przez PKA, jednocześnie udoskonalony przy uwzględnieniu potrzeb i doświadczeń Uczelni, z którymi współpracowaliśmy w tym obszarze;
• Pomagamy w opracowaniu niezbędnych dokumentów, w tym tekstu wniosku o udzielenie pozwolenia na utworzenie studiów oraz kompletu załączników do wniosku;
• Koordynujemy proces przygotowania wniosku (planowanie pracy uczelnianego zespołu, nadzór nad harmonogramem prac, monitorowanie postępów);
• Dokonujemy dwukrotnej, etapowej weryfikacji wniosku (wraz z załącznikami) pod względem formalno-prawnym :
• programu studiów i związanej z nim dokumentacji – powiązania ze strategią, opinii interesariuszy (w szczególności przedstawicieli rynku pracy), efektów uczenia się, sylabusów, harmonogramu i organizacji studiów, organizacji praktyk (programy i porozumienia);
• kadry dydaktycznej (nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia, przydział zajęć);
• infrastruktury;
• spełnienia innych wymagań m.in. zapewniania jakości kształcenia, wsparcia studentów, transparentności.
• Udzielamy bieżących konsultacji pracownikom Uczelni odpowiedzialnym za opracowanie wniosku, sugerujemy konkretne zmiany i omawiamy je;
• Weryfikujemy i oceniamy ostateczną wersję wniosku i załączników.
• Udzielamy pomocy przy opracowaniu ewentualnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do PKA (doradztwo, weryfikacja treści wniosku).

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Zgodna z obowiązującymi przepisami koncepcja kształcenia adekwatna do strategii i potencjału Uczelni, oraz dopasowana do potrzeb interesariuszy;
Spójny i czytelny od strony merytorycznej, zweryfikowany pod względem formalno – prawnym wysokiej jakości wniosek (wraz z załącznikami) o udzielenie pozwolenia na utworzenie studiów.

Przykładowe warianty usług:
• Kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (na poziomie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym)
• Formalno – prawna weryfikacja wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów (na poziomie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym).

Sprawdź szczegóły oferty

Jakie są cele i założenia?

W procesach zarządzania organizacją, realizacją i doskonaleniem kształcenia trudną do przecenienia rolę odgrywa trafność ich doboru do potrzeb i specyfiki Uczelni lub jednostki. Za równie istotne należy uznać kompletność przyjętych rozwiązań i faktycznych działań, oraz dbałość o ich aktualność i zgodność z obowiązującymi standardami. Kiedy regulacje pozostają niespójne, niejednolite lub występują w nich luki, trudno oczekiwać uporządkowanych działań, które przynoszą pożądane efekty. Ponadto w Uczelni może brakować kompleksowego i obiektywnego spojrzenia na obszar kształcenia, w wyniku niedostatków wiedzy na temat wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub o obowiązujących w Uczelni wśród jej pracowników. Z tego powodu obowiązujące rozwiązania nie znajdują faktycznego odzwierciedlenia w dokumentach i podejmowanych działaniach, a stan taki jest utrwalany brakiem umiejętności budowy i modernizacji poszczególnych procedur lub funkcjonowania całego obszaru kształcenia.

W odpowiedzi na te potrzeby na każdym etapie prac zapewniamy Uczelni wsparcie doradcze, merytoryczne i organizacyjne zespołu ekspertów z doświadczeniem w obszarze kształcenia.

Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu koncepcji zarządzania kształceniem, mając na uwadze strategię i potencjał Uczelni oraz oczekiwania jej otoczenia.

Proces doskonalenia ma na celu wprowadzenie całościowych, spójnych, kompletnych i - w miarę możliwości - uproszczonych rozwiązań w zakresie organizacji, realizacji i doskonalenia procesu kształcenia, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami i potrzebami Uczelni.

Jest oparty o sprawdzone praktyki i metody pracy, dzięki czemu zwiększa się̨ ich efektywność, a partnerska współpraca z ekspertami IRSW pozwala poszerzyć specjalistyczne wiedzę oraz umiejętności wśród pracowników Uczelni. Przekłada się to na zdolność do samodzielnego wykorzystywana i dalszego doskonalenia kompleksowej Polityki Kształcenia, która pozwala na efektywniejsze zarządzanie kształceniem w Uczelni.
Celem projakościowych zmian jest zadowolenie interesariuszy (studentów, absolwentów, pracowników i przyszłych pracodawców) i budowa pozytywnego wizerunku Uczelni. Przekładają się one na poziom rekrutacji w kolejnych latach, w tym lepszej jakości kandydatów na studia, lepszych studentów, a potencjalnie również lepszych doktorantów i lepszych pracowników naukowych. Zwiększają przy tym szanse na uzyskanie zewnętrznego finansowania funkcjonowania Uczelni.

W jaki sposób pracujemy?
• Dokonujemy kompleksowej analizy i oceny dokumentacji związanej z kształceniem z uwzględnieniem przepisów prawa, a także kryteriów PKA.
• Weryfikujemy ustrojowe ramy kształcenia (strategia, statut i regulamin studiów, wytyczne do tworzenia programów studiów, regulamin praktyk, regulamin procesu dyplomowania, uchwała rekrutacyjna i inne dokumenty regulujące obszar kształcenia w uczelni lub w jej jednostkach);
• Dokonujemy analizy i oceny formalnego przygotowania, realizacji i doskonalenia programu studiów na podstawie dokumentacji dwóch wybranych kierunków studiów z różnych jednostek (harmonogram realizacji programu studiów, karty przedmiotów, w tym programy praktyk zawodowych, system zarządzania jakością kształcenia), w tym wzorów dokumentów stosowanych do opisu programów;
• Przeprowadzamy weryfikację innych wzorów stosowanych w toku realizacji programu (np. umów/ porozumień w sprawie praktyk), a także wybranych innych (ostateczna lista dokumentów do ustalenia).
• Tworzymy przejrzysty raport z uwypuklonymi zaletami i wadami stosowanych w Uczelni rozwiązań oraz rekomendacjami udoskonaleń;
• Omawiamy szczegółowo każdy aspekt raportu podczas spotkania podsumowującego;
• Współpracujemy i doradzamy w procesie wypracowania merytorycznych rozwiązań w określonych regulacji, opracowaniu projektów gotowych dokumentów według wzorca umożliwiającego skompletowanie tzw. Polityki Kształcenia;
• Opracowujemy podstawy formalno-prawne przez przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;
• Udoskonalamy Politykę Kształcenia (aspekt proceduralny, funkcjonalny i narzędziowy) przy uwzględnieniu najlepszych praktyk stosowanych w Uczelni i doświadczeń uczelni krajowych i zagranicznych;
• Wspieramy w planowaniu i wdrażaniu koncepcji zarządzania kształceniem.

Jakich efektów naszego wsparcia można się spodziewać?
• Diagnoza aktualnego stanu wewnętrznych regulacji dotyczących przygotowania, realizacji i doskonalenia kształcenia w Uczelni, w tym:
• określenie zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
• określenie rozbieżności pomiędzy regulacjami wewnętrznymi, zarówno między poszczególnymi obszarami, jak i między różnymi jednostkami Uczelni,
• określenie najlepszych praktyk w Uczelni i braków w stosowanych rozwiązaniach.
• Syntetyczny raport, który daje podstawy do dalszych prac, dzięki wskazaniu silnych i słabych strony dotychczas stosowanych rozwiązań oraz rekomendacje działań doskonalących;
• Spójna i kompleksowa Polityka Kształcenia uwzględniająca niezbędne aspekty i działania w tym obszarze funkcjonowania Uczelni, której celem jest wzrost efektywności działań skutkujący budowaniem zadowolenia interesariuszy i pozytywnego wizerunku Uczelni.

Przykładowe warianty usług:
• Kompleksowe wsparcie w opracowaniu Polityki Kształcenia
• Analiza i ocena formalno-prawna organizacji i realizacji procesu kształcenia
• Analiza i ocena dokumentacji kierunku studiów

Polecani konsultanci

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!