Na stronie Dziennika Ustaw RP (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014), na pozycjach od 1300 do 1305, można już odnaleźć pierwsze akty wykonawcze wydane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie.

 

Znalazło się wśród nich m.in. połowicznie nowe w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, które rozszerza System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on o informacje dotyczące doktorantów i świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów. Jednocześnie doprecyzowano zakres niektórych danych zamieszczanych w ramach ogólnopolskiego wykazu studentów.

Odświeżone rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych uwzględnia zmianę nazwy wykazu i doprecyzowuje zakres informacji zamieszczanych w wykazie dotyczących podstawowego miejsca pracy i dodatkowego miejsca zatrudnienia, a także zaliczania do minimum kadrowego. Ponadto jednostki będą zobowiązane do wprowadzenia danych do wykazu oraz ich aktualizacji w terminie wydłużonym z 7 do 14 dni.

Zaktualizowane rozporządzenie w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach uwzględnia wynikające z art. 162 ustawy, w brzmieniu nadanym nowelizacją, określenie warunków, na jakich osoby przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będą odbywały studia, z uwzględnieniem zapewnienia tym osobom indywidualnego planu studiów i opieki naukowej. W związku z pojawiającymi się w uczelniach wątpliwościami co do zakresu przedmiotowego regulaminu studiów w rozporządzeniu wskazano także na zakres regulacji wynikający z odrębnych przepisów ustawy. Należy pamiętać, że regulaminy studiów uchwalone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do końca roku akademickiego 2014/2015.

Warto zapoznać się także ze zmianami wprowadzonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, a wynikającymi z rozciągnięcia prawa do otrzymania pożyczek i kredytów studenckich na doktorantów kształcących się w jednostkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, oraz z treścią nie mającego wcześniejszego odpowiednika rozporządzenia w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Wśród opublikowanych aktów wykonawczych nadal brakuje bardzo ważnych np. dla sprawnego funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej, w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia czy w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich. Biorąc jednak pod uwagę wspomnianą na wstępie zbieżność kolejności i tempa publikowania ostatecznych wersji rozporządzeń z pojawianiem się ich projektów, można przypuszczać, że wszystkie pojawią się najpóźniej do końca października.