Środki wydzielone z budżetu różnych ministerstw, przeznaczone w 2017 roku na naukę wyniosą 8,4 mld zł, natomiast na szkolnictwo wyższe – 16 mld zł. Są to sumy wyższe niż w roku 2016.
.

Łączna suma nakładów na naukę, zarezerwowana w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi 7,41 mld zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (700 mln zł), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (80 mln zł), Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju (odpowiednio po 30 mln zł).

Wydatki asygnowane na naukę wyniosą 0,43% wartości PKB, co oznacza 0,01% spadek  w stosunku do roku 2016 . W puli budżetowej MNiSW na 2017 rok znajdują się środki krajowe w wysokości 6 mld zł oraz środki europejskie w wysokości prawie 1,35 mld zł – ze względu na początek obowiązującej perspektywy finansowej, środki pochodzące z dotacji unijnych są niższe.

Największe nakłady finansowe (ok. 3 mld zł), MNiSW przeznaczy na Narodowe Centrum Nauki – jest to kwota zwiększona o 17% w stosunku do roku 2016. Na utrzymanie tzw. potencjału badawczego przewidziano 2,4 mld zł, natomiast na tzw. dotacje celowe (restrukturyzację, badania młodych naukowców, publikacje monografii, Wirtualną Bibliotekę Nauki), planuje się kwotę prawie 300 mln zł. W przyszłym roku Ministerstwo zamierza również przegląd specjalnych programów i urządzeń badawczych, m.in. infrastruktury badawczej – reaktora, akceleratora, superkomputera. Środki na ten cel zostaną zwiększone o 50% w stosunku do roku poprzedniego.

Na szkolnictwo wyższe, MNiSW przeznaczy ok. 13 mld zł, co stanowi nieco większą kwotę w porównaniu do roku 2016.
.
Źródło: PAP Nauka