Podczas Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Wrocławskiej, poruszono kwestie ustawy dotyczącej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz powołania przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Omówiono także koncepcję nowego, obowiązującego algorytmu dotacji podstawowej dla uczelni.
.

W dniach 23 – 25 lutego br. na Politechnice Wrocławskiej, odbyła się Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), podczas której wybrano przewodniczącego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) – instytucji wspomagającej uczelnie w zakresie wdrażania wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, obsługi programu krajowej wymiany studentów oraz akredytacji środowiskowej. Funkcję przewodniczącego KAUT będzie sprawował prof. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska).

Poruszono również temat projektu ustawy, na mocy której powołana zostanie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), wspierającej szkoły wyższe w procesie umiędzynarodowienia, poprzez m.in. podniesienie kompetencji kadry administracyjnej uczelni, zajmującej się obsługą studentów zagranicznych.

Niezwykle ważną kwestią, zaprezentowaną podczas KRPUT  przez dr hab. Teresę Czerwińską (podsekretarz stanu w MNiSW) oraz Mariusza Zielonkę (zastępca dyrektora departamentu budżetu i finansów MNiSW), były zmiany w sposobie podziału dotacji podstawowej dla uczelni, które weszły w życie w dniu 1 stycznia br., wraz z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dotacja jest przyznawana uczelniom na podstawie algorytmu, którego zadaniem jest m.in. podniesienie jakości kształcenia, odejście od masowości oraz wzmocnienie potencjału badawczego, a także powiązanie procesu dydaktycznego z kształceniem. Nowy sposób podziału dotacji zmniejsza efekt „dziedziczenia” środków na uczelni, premiuje zaś utrzymanie zależności pomiędzy ilością studentów a liczebnością kadry dydaktycznej, której wartość  wynosi do 13 studentów na 1 wykładowcę. Wysokość dotacji będzie również ściśle korelować z kategorią naukową jednostki oraz z liczbą zrealizowanych w niej projektów badawczych.

Więcej szczegółów nt. ubiegłotygodniowego posiedzenia KRPUT znajduje się na stronie Politechniki Wrocławskiej.
.
Źródło: Politechnika Wrocławska